ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпровського університету

Communications and Communicative Technologies

 Наукове видання
"Communications and Communicative Technologies"


Науковий журнал "Communications and Communicative Technologies" публікує оригінальні, завершенні роботи з актуальних проблем історії, теорії та практики соціальних комунікацій, видавничої справи, реклами та звʼязків з громадськістю.

Журнал засновано у 1993 р. У період з 1993 по 2012 р. видавався під назвою "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Літературознавство, журналістика". З 2012 по 2017 рр. виходив під назвою "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації".

З 2018 р. видається під назвою "Communications and Communicative Technologies". ISSN (print) 2617-1813; (online) 2617-1821.

Періодичність: 1 раз на рік.

Мови видання: англійська, українська, російська.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 23116-12956ПР від 05.01.2018 р.
УДК 007 : 304 : 070

Науковий журнал внесено до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р., № 1328.

ІНДЕКСАЦІЯ ЖУРНАЛУ:

Index Copernicus,
ERIH PLUS,
CrossRef,
Ulrich’s Periodicals Directory,
PKP Index,
WorldCat,
Google Scholar,
NBUV,
Ukrainian Bibliometrics,
Scientific Indexing Services,
Open Archives Initiative (OpenAIRE),
Bielefeld Academic Search Engine (BASE),
ZENODO,
Polska Bibliografia Naukowa,
ResearchBib,
OpenLibrary,
World Catalogue of Science Journals (WCOSJ),
Directory of Research Journals Indexing (DRJI),
Scientific Indexing Services (SIS),
Open Ukrainian Citation Index (OUCI),
EuroPub,
Cosmos Foundation,
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),
MIAR,
International Institute of Organized Research (I2OR)

Редакційна колегія:

Демченко Володимир Дмитрович
головний редактор, доктор філологічних наук, професор, Заслужений журналіст України, декан факультету систем і засобів масової комунікації Дніпровського національного університету імені О. Гончара (Дніпро, Україна),
тел.: +38 056 3731241,
e-mail: demchenko_v@fszmk.dnulive.dp.ua,


Бутиріна Марія Валеріївна
заступник головного редактора, доктор наук із соціальних комунікацій, професор,
завідувач кафедри масової та міжнародної комунікації Дніпровського національного університету імені О. Гончара (Дніпро, Україна),
тел.: +38 056 3731241,
e-mail: butyrina_m@fszmk.dnulive.dp.ua

Підмогильна Наталія Василівна
заступник головного редактора, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри видавничої справи та міжкультурної комунікації Дніпровського національного університету імені О. Гончара (Дніпро, Україна),
тел.: +38 056 3731241,
e-mail: pidmogylna_n@fszmk.dnulive.dp.ua


Поплавська Наталія Миколаївна
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна),
e-mail: journ@tnpu.edu.ua

Фінклер Юрій Едуардович
доктор філологічних наук, професор Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Миколаїв, Україна),
e-mail: bubabu@meta.ua

Пенчук Інна Леонідівна
доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри журналістики, реклами та соціальних комунікацій Інституту журналістики і масових комунікацій (Класичний приватний університет, Запоріжжя, Україна),
e-mail: innapenchuk0909@gmail.com

Бідзіля Юрій Михайлович
доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри журналістики Ужгородського національного університету (Ужгород, Україна),
e-mail: kaf-journal@uzhnu.edu.ua

Джованні Лунгі
доктор наук із соціальних комунікацій Університет Удіне (Удіне, Італія);
тел.: 0481 580311,
e-mail: adlab.cego@uniud.it

Адріана Ногуера
доктор філологічних наук, професор Університету Алгарве (Фару, Португалія),
e-mail: anogueir@ualg.pt

Марті Піркко
доктор наук із гуманітарних дисциплін Університету Турку (Турку, Фінляндія),
e-mail: pirkko.martti@utu.fi

Маріана Матєєва Петрова
доктор наук в галузі фізики та математики, доцент кафедри інформаційних технологій (Застосування IT в економіці) Великотирновського університету імені Св. Кирилла і Мефодія (Велико-Тирново, Болгарія), професор інформатики Університету агробізнесу та розвитку сільського господарства (Пловдив, Болгарія), професор економіки та менеджменту факультету менеджменту ISMA Вищої школи менеджменту інформаційних систем (Рига, Латвія),
тел.: +35 988 6842129,
e-mail: m.petrova@ts.uni-vt.bg, m.petrova@dir.bg

Гудошник Оксана Василівна
відповідальний секретар,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри масової та міжнародної комунікації Дніпровського національного університету імені О. Гончара (Дніпро, Україна),
тел.: +38 056 3731241,
e-mail: gudoshnyk_o@fszmk.dnulive.dp.ua

Кирилова Оксана Вікторівна
технічний секретар,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри масової та міжнародної комунікації Дніпровського національного університету імені О. Гончара (Дніпро, Україна),
тел.: +38 056 3731241,
e-mail: kyrylova_o@fszmk.dnulive.dp.ua

"Communications and Communicative Technologies"


"Communications and Communicative Technologies" is an academic periodical that publishes results of scholar researches on history, theory and practice of social communications, editing studies as well as advertisement and PR studies are represented in this issue, which can be of great interest for scholars, lecturers and teachers, postgraduates, students and those concerned to the problems of contemporary communication studies.

The journal was founded in 1993 as "Dnipropetrovsk University Bulletin: Literary Studies and Journalism". From 2012 to 2017 it was published under the title "Dnipropetrovsk University Bulletin: Social Communication".

From 2018 it's published with the title "Communications and Communicative Technologies". ISSN (print) 2617-1813; (online) 2617-1821.

The current frequency: 1 time a year.

Language of edition: English, Ukrainian, Russian.

Certificate of state registration of the printed mass media Series КВ № 23116-12956ПР from 05.01.2018 р.

UDC 007: 304: 070

The journal is included to the List of scientific professional publications of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 21.12.2015 № 1328.

JOURNAL INDEXING:

Index Copernicus,
ERIH PLUS,
CrossRef,
Ulrich’s Periodicals Directory,
PKP Index,
WorldCat,
Google Scholar,
NBUV,
Ukrainian Bibliometrics,
Scientific Indexing Services,
Open Archives Initiative (OpenAIRE),
Bielefeld Academic Search Engine (BASE),
ZENODO,
Polska Bibliografia Naukowa,
ResearchBib,
OpenLibrary,
World Catalogue of Science Journals (WCOSJ),
Directory of Research Journals Indexing (DRJI),
Scientific Indexing Services (SIS),
Open Ukrainian Citation Index (OUCI),
EuroPub,
Cosmos Foundation,
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),
MIAR,
International Institute of Organized Research (I2OR)

Editorial Team

Volodymyr Demchenko
Editor-in-Chief, Doctor of Philology, Professor, Honored Journalist of Ukraine, Dean of the Faculty of Systems and Means of Mass Communication Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine,
tel.: +38 056 3731241,
e-mail: demchenko_v@fszmk.dnulive.dp.ua,

Mariia Butyrina
Assistant Editor, Doctor of Social Communications, Professor, Head of the Department of Mass and International Communication Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine,
tel.: +38 056 3731241,
e-mail: butyrina_m@fszmk.dnulive.dp.ua

Nataliia Pidmohylna
Assistant Editor, Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of Publishing and Intercultural Communication
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine,
tel.: +38 056 3731241,
e-mail: pidmogylna_n@fszmk.dnulive.dp.ua

Nataliia Poplavska
Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of Journalism Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine,
e-mail: journ@tnpu.edu.ua,

Yuriiy Finkler
Doctor of Philology, Professor of Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv, Ukraine,
e-mail: bubabu@meta.ua

Penchuk Inna
Doctor of Social Communications, Professor, Head of the Department of Journalism, Advertising and Social Communications of the Institute of Journalism and Mass Communications (Classic Private University, Zaporizhia, Ukraine),
e-mail: innapenchuk0909@gmail.com

Bidzilya Yuriy
Doctor of Social Communications, Professor, Head of the Department of Journalism of Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine
e-mail: kaf-journal@uzhnu.edu.ua,

Giovanni Lunghi
Ph.D. of Social Communications, University of Udine, Udine, Italy,
tel.: 0481 580311,
e-mail: adlab.cego@uniud.it

Adriana F Nogueira
Doctor of Philology, Professor of University of Algarve, Faro, Portugal,
e-mail: anogueir@ualg.pt

Martti Pirkko
Professor, Doctor of Humanities, Turku, Finland,
e-mail: pirkko.martti@utu.fi

Mariana M. Petrova
DSc in Physics and Mathematics, Assoc. Prof. of Department of Information Technologies (Application of IT in the economy), St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo (Veliko Tarnovo, Bulgaria), Professor of Informatics, University of Agribusiness and Rural Development (Plovdiv, Bulgaria), Professor Economics and Management, Department of Management, ISMA University (Riga, Latvia),
tel.: +35 988 6842129,
e-mail: m.petrova@ts.uni-vt.bg, m.petrova@dir.bg

Oksana Hudoshnyk
Executive Secretary, Candidate of Philology, Associate Professor of the Department of Mass and International Communication
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine,
tel.: +38 056 3731241,
e-mail: gudoshnyk_o@fszmk.dnulive.dp.ua

Oksana Kyrylova
Technical Secretary, Candidate of Philology, Associate Professor of the Department of Mass and International Communication
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine,
tel.: +38 056 3731241,
e-mail: kyrylova_o@fszmk.dnulive.dp.ua

Веб-сайт журналу / Web-site:
cct.dp.ua

Контакти / Contact
Адреса редколегії: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49005, Україна; тел.: +38 (056) 373-12-41 /
Editorial office address: Oles Honchar Dnipro National University, 72 Gagrin Av., Dnipro, 49005, Ukraine; tel.: +38 (056) 373-12-41.

Електронна адреса / E-mail:
fszmkdnu@gmail.com

"Communications and Communicative Technologies". 2020. Issue 20

Опубліковано: 2020-02-20. DOI журналу: 10.15421/29200101


Завантажити

"Communications and Communicative Technologies". 2019. Issue 19

Опубліковано: 2019-05-05. DOI журналу: 10.15421/29190101


Завантажити

"Communications and Communicative Technologies". 2018. Issue 18

Опубліковано: 2018-11-19. DOI журналу: 10.15421/29180101Завантажити