ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Наукові школи ДНУ

Особливе місце серед усіх видів наукової діяльності посідають фундаментальні наукові дослідження, спрямовані на пошук нових закономірностей, принципово нових явищ в природі і суспільстві. Вони визначають інтелектуальний рівень суспільства і ступінь його готовності до використання досягнень сучасної цивілізації, відкривають нові галузі для прикладних досліджень, дослідно-конструкторських розробок та інновацій.

Наказ про наукові школи

Наукові школи ДНУ з вагомими потенційними можливостями відомі в Україні та за її межами. Серед них такі як
1. Механіка деформівного твердого тіла
Механіка
Засновник та керівник (1953-2006 р.р.) наукової школи: Моссаковський Володимир Іванович: керівники – Гудрамович Вадим Сергійович, Член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, завідувач відділом Інституту технічної механіки НАНУ і Державного космічного агентства України; Дзюба Анатолій Петрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та комп’ютерної механіки

2. Аерогідромеханіки та тепломасообміну
Математика та статистика; природничі науки
Керівники – Поляков Микола Вікторович – ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, член-кореспондент НАНУ, професор кафедри диференційних рівнянь; Гоман Олег Гаврилович – професор кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу;

3. Проблеми механіки руйнування та нелінійного деформування матеріалів
Механіка
Керівники – д.ф.-м.н., професор Лобода В.В. та д.ф.-м.н., професор Черняков Ю.А.

4. Створення матеріалів електронної техніки та методи їх діагностики
Прикладні науки
Керівники – Дробахін О.О., перший проректор ДНУ, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України, доктор фізико-математичних наук, професор; Коваленко О.В., завідувач кафедри радіоелектроніки, доктор фізико-математичних наук, професор.

5. Формування і властивості сплавів з метастабільними структурами
Прикладна фізика і матеріалознавство
Керівники – Башев Валерій Федорович, Рябцев Сергій Іванович, Сухова Олена Вікторівна

6. Фізика активних діелектриків і елементи на їх основі
Фізика твердого тіла.
Керівник – Трубіцин Михайло Павлович, факультет фізики, електроніки і комп’ютерних систем

7. Перспективні матеріали та технології в ракетобудуванні
матеріалознавство та технологія виробництва РКЛА.
Керівник – Санін Анатолій Федорович, завідуючий кафедрою технології виробництва

8. Математичні моделі та методи оптимізації складних систем
Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук. Інформаційні та комунікаційні технології. Наукові проблеми обчислювальної математики, математичного моделювання та прикладної математики. 7.3. Операційне числення та математичне програмування
Керівник – О.М. Кісельова, член-кореспондент НАН України проф.

9. Інформаційно-вимірювальна технологія контролю, діагностики та захисту інформації.
Інформаційно-вимірювальні системи, прилади та методи контролю, автоматизовані системи керування та прогресивні інформаційні технології
Керівник – Малайчук В.П.

10. Методи та інформаційні технологій обробки багатовимірних цифрових сигналів
Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук.
Керівник – Корчинський Володимир Михайлович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електронних засобів телекомунікацій

11. Інформаційні технології обробки статистичних даних
Інформаційні та комунікаційні технології. Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології. Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси.
Керівник – Байбуз Олег Григорович, завідувач кафедри математичного забезпечення ЕОМ факультету прикладної математики

12. Екобалістика низьких навколоземних орбіт
Механічна інженерія.
Керівник – Дронь Микола Михайлович, фізико-технічний факультет, каф. проектування та конструкцій літальних апаратів

13. Природні та синтетичні біологічно активні гетероцикли
Природничі науки
Керівник – Оковитий С.І., заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти України, д-р хім. наук, професор, проректор з наукової роботи

14. Електроосадження і захист металів від корозії
Хімія
Керівник – Варгалюк Віктор Федорович, декан хімічного факультету

15. Дослідження фундаментальних процесів методами квантової теорії поля і статистики
Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук.
Керівник – Скалозуб Володимир Васильович – доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік АН вищої школи України, завідувач кафедри теоретичної фізики

16. Клінічна лабораторна діагностика
Охорона здоров׳я
Керівник – Вінніков Альберт Іванович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри сучасних технологій діагностично-лікувального процесу

17. Прикладна геологія та гідрогеологія техногенно порушених територій
Науки про Землю
Керівник – Шерстюк Н.П., зав. каф. наук про Землю

18. Фізіологія та біохімія мікроорганізмів
Біологічні науки
Керівник – Скляр Т.В., доцент

19. Нейрофізіологія
Фізіологія людини і тварин.
Керівники – професор Севериновська Олена Вікторівна, професор Ляшенко Валентина Петрівна

20. Структурно-функціональна зоологія
Раціональне природокористування
Керівник – О.Є. Пахомов

21. Молекулярна біологія та фізіологія рослин
Природничі науки
Керівник – Ю.В. Лихолат, Академік Академії наук Вищої школи України, дійсний член Міжнародної академії біотехнологій, доктор біологічних наук, професор

22. Степове лісознавство та лісова рекультивація земель
Раціональне природокористування
Керівник – Горбань Вадим Анатолійович, к..б.н., доц. в.о. зав. каф. геоботаніки, ґрунтознавства та екології

23. Нейрохімія
Біохімія, нейрохімія
Керівник – Ушакова Галина Олександрівна, зав. кафедри біохімії та фізіології

24. Наукова школа історичної україністики
Гуманітарні науки
Керівник – Іваненко В.В.

25. Епістемологія в філософії і соціально-політичних науках
Гуманітарні науки, суспільні науки
Керівник – Токовенко Олександр Сергійович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри політології, академік Академії політичних наук України, декан факультету суспільних наук і міжнародних відносин.

26. Активні процеси в сучасних слов’янських мовах
Філологічні науки
Керівник – Пристайко Тамара Степанівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального та слов’янського мовознавства, факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства

27. Література в контексті культури Сходу та Заходу
Філологічні науки
Керівник – Гусєв В.А., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри зарубіжної літератури факультету української й іноземної філології та мистецтва

28. Міжмовна та міжкультурна комунікація
Гуманітарні науки, спеціальність 035. Філологія.
Керівник – Панченко Олена Іванівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців

29. Проблеми функціонування мовних одиниць і граматичних категорій
Філологічні науки, спеціальність 10.02.01 – українська мова
Керівник – Попова Ірина Степанівна – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови, декан факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства

30. Домінанти економічної безпеки інноваційного розвитку суб’єктів підприємництва
Механізми регулювання економіки; фінанси, грошовий обіг і кредит; економіка підприємства та управління виробництвом; економіка видів діяльності
Керівник – Гринько Тетяна Валеріївна, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, декан факультету економіки

31. Сучасні парадигми розвитку світової економіки
Світове господарство та міжнародні економічні відносини
Керівник – Мешко Наталія Петрівна, завідувач кафедрою менеджменту та туристичного бізнесу

32. Поліваріаційна модель правового захисту
Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право
Керівник – Корнякова Т.В., проф. кафедри адміністративного і кримінального права

33. Концепт верховенства права в сучасній адміністративістиці
Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право
Керівник – Соколенко Ольга Леонідівна – декан юридичного факультету

34. Психологія: Ознаки емоційності у структурі особистості
Психологія
Керівник – Носенко Елеонора Львівна, завідувач кафедри педагогічної та вікової психології.