ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Наукові школи ДНУ

Особливе місце серед усіх видів наукової діяльності посідають фундаментальні наукові дослідження, спрямовані на пошук нових закономірностей, принципово нових явищ в природі і суспільстві. Вони визначають інтелектуальний рівень суспільства і ступінь його готовності до використання досягнень сучасної цивілізації, відкривають нові галузі для прикладних досліджень, дослідно-конструкторських розробок та інновацій.

Наукові школи ДНУ з вагомими потенційними можливостями відомі в Україні та за її межами. Серед них такі як

Аеро- та гідромеханіка
Молекулярна газова динаміка, аеродинаміка літальних апаратів, вихрових течій, тепломасопереносу в пористому середовищі.  Детальніше...

Механіка деформованого твердого тіла
Теорія і методи розв’язання прикладних задач пружності, пластичності і надійності конструкцій.  Детальніше...

Фізичне матеріалознавство
Закономірності фазових перетворень, формування структури металевих матеріалів, покриттів і тонких шарів. Безрозплавні технології отримання розкислювачів, лігатур, модифікаторів для виробництва сталей і сплавів.   Детальніше...

Фізика активних діелектриків і елементи на їх основі
Монокристалічні матеріали для акусто-оптоелектроніки. Вирощування сегнетоелектричних фотоефективних кристалів.  Детальніше...

Теоретичні та обчислювальні нейронауки
Дослідження фундаментальних закономірностей зв’язку між структурою та функціями нервової системи на молекулярному, субклітинному, клітинному і системному рівнях організації із застосуванням математичного моделювання та інформаційних технологій.  Детальніше...

Дослідження екстремальних задач теорії наближень
Дослідження, пов’язані з екстремальними задачами теорії функцій та функціонального аналізу.   Детальніше...

Фундаментальні та прикладні проблеми розробки та використання ракетно-космічної техніки
Теоретичні дослідження та розробки, спрямовані на поліпшення функціональних характеристик продукції галузі.  Детальніше...

Степове лісознавство та лісова рекультивація земель
Вирішення проблеми степового лісознавства – теоретичної основи степового лісівництва та лісової рекультивації порушених земель в Україні.  Детальніше...

Молекулярна біологія та фізіологія рослин
Дослідження в галузі фізіології та біохімії рослин, молекулярної біології, екології, інтродукції та акліматизації рослин, здійснюються розробки за методами діагностики функціонального стану рослин в умовах хімічного стресу.  Детальніше...

Фізіологія і біохімія мікроорганізмів
Теоретичні дослідження в галузі  мікробіології, вірусології та біотехнології, розробляються і впроваджуються в промисловість препарати на основі бактерій та грибів.  Детальніше...

Гідробіологія прісноводних екосистем
Вивчення процесів формування якості води і біопродуктивності, проблеми збереження і збільшення промислово цінних видів риб в умовах антропогенної трансформації рибогосподарських водойм.  Детальніше...

Структурно-функціональноа зоологія
Вирішення основних питань сучасної зоології й екології, спрямованих на вивчення зооценозу як структурно-функціонального компонента біосфери.  Детальніше...

Електроосадження і захист металів від корозії
Гальванічні покриття, поверхнево-активні домішки, методики досліджень електрокристалізації моношару міді. Теоретичні основи та технології отримання фольги широкого спектра товщин, носіїв-протекторів і спеціальних покриттів.  Детальніше...

Епоксиди
Методи синтезу та реакційна здатність епоксидних сполук аліциклічного ряду, теоретичні уявлення про реакції окислення олефінів і епоксидування органічних сполук, механізми реакцій епоксидування, біологічно активні речовини на основі каркасних епоксидних сполук.  Детальніше...

Геологічна будова осадових відкладів кайнозою Південної України
Виявлення стратиграфічної будови і корелятивних зв’язків кайнозойських порід півдня України та суміжних територій, реконструкція історії розвитку регіону та його органічного світу в минулі геологічні часи, створення стратиграфічної основи для великомасштабного картування.  Детальніше...

Антропологічні і методологічні аспекти історико-філософських вчень в контексті національної філософії
Досліджується антропологічний аспект історико-філософських вчень, розробляються методологічні аспекти історико-філософської науки, а також проблеми національної філософії, вплив національної філософії на історико-філософський процес.  Детальніше...

Загальна та педагогічна психологія
Методи обґрунтування та розробки засобів комп'ютерної діагностики особливостей емоційної та когнітивної сфер особистості.  Детальніше...

Історична україністика XVI–XX ст.
Соціальна, суспільно-політична та військово-політична історія України, археологія України, історіографія та джерелознавство історії України, етноси України, українсько-німецькі зв’язки нового та новітнього часів.  Детальніше...