ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Наукові журнали

Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті

Збірник наукових праць "Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті» засновано у 2001 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 10102 одержано 12.07.2005 р.

Наказом МОН України № 1021 від 07.10.2015 р. збірник перереєстровано і включено до чинного переліку наукових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальностями з історичних дисциплін.

У збірнику публікуються наукові статті, які розкривають малодосліджені аспекти історії Наддніпрянської України від XVII до ХХ ст., недостатньо розроблену проблематику з військово-політичної, соціальної, культурної, соціально-економічної та суспільно-політичної історії Наддніпрянщини від козацьких часів до періоду незалежності України.

Розрахований на науково-педагогічних та наукових працівників вищих навчальних закладів, наукових співробітників академічних установ, докторантів, аспірантів, студентів, учителів історії, істориків-краєзнавців та всіх тих, хто цікавиться минулим Наддніпрянщини. 


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1. Технічні вимоги. Приймаються статті, написані українською, російською, англійською мовами, обсягом 0,5–1,0 друк. арк., на електронному носії або електронною поштою. Вимоги до параметрів тексту: формат аркуша – А4 (210х297 мм), розмір символу (кегель) – 14, інтервал – 1,5, гарнітура Times New Roman. Текстові матеріали повинні бути підготовлені в текстовому редакторі MS Word. Поля: ліве: 30, праве 10, верхнє та нижнє 20. Текст має бути літературно відредагований, без помилок. Сторінки не нумеруються. Таблиці та рисунки нумеруються відповідно до тексту статті.

2. Структурні елементи статті подаються в такій послідовності:

– УДК (зліва від центру, нежирно, 12 шрифт);

– ініціали та прізвище автора (по центру, жирно, 14 шрифт);

– установа, яку представляє автор (по центру, курсивом, не жирно, 12 шрифт);

– назва статті (по центру, великими літерами, жирно, 14 шрифт, інтервал 1);

– анотація українською та російською мовами (п. і. п. автора курсивом, жирно; назва установи курсивом; назва статті жирно; текст анотації – два-три речення, не жирно; все – 12 шрифт, інтервал 1);

– ключові слова українською та російською мовами (під відповідними анотаціями), 4 – 6 термінів, не жирно, «ключові слова» курсивом жирно, 12 шрифт, інтервал 1;

– анотація англійською мовою розширена включає прізвище та ініціали автора, назву статті, жирно, власне анотацію (900 – 1200 знаків) не жирно, все – 12 шрифт, інтервал 1);

– ключові слова англійською мовою (під відповідною анотацією), 4–6 термінів, нежирно, «ключові слова» 4 – 6 термінів, не жирно, «ключові слова» курсивом жирно, 12 шрифт, інтервал 1;

– елементи основної частини статті: постановка проблеми; аналіз наукових досліджень і публікацій; мета дослідження; виклад основного матеріалу; висновки; всі зазначені елементи виділяються напівжирним шрифтом;

– бібліографічні посилання («Бібліографічні посилання» – по центру, жирно, 14 шрифт; бібліографічні позиції – за всією шириною, 12 шрифт, інтервал 1, за абеткою; зразки оформлення джерел та літератури: Державний архів Дніпропетровської області (далі – ДАДО). – Ф. 4361, оп. 2, спр. 1; Стороженко І. С. Богдан Хмельницький і Запорозька Січ кінця XVI – середини XVIІ ст. Книга друга: Генезис, еволюція та реформування організаційної структури Січі / І. С. Стороженко. – Дніпродзержинськ, 2007; Фещенко Є. Л. ІІ Міжнародна україно-польська археологічна експедиція (7–13 липня 2014 р): досвід організації і проведення / Є. Л. Фещенко, К. В. Мінакова // Подніпров’я: історико-краєнавчі дослідження: зб. наук. пр. – Д., 2014. – Вип. 12. – С. 192–198;

– після бібліографічних посилань розміщується References (заголовок жирно, по центру, 14 шрифт), який являє собою переклад бібліографічних посилань латинськими літерами; бібліографічні посилання – за шириною, 12 шрифт, інтервал 1, порядок як у бібліографічних посиланнях; для найменувань кирилицею – латинська транслітерація, у квадратних дужках [] англійський переклад. Наприклад: Vynohradov, G. M., 2008. Davnʹorusʹka derzhavnistʹ yak metanaratyv [Ancient Ruthenian statehood as a meta-narrative] Eydos: Alʹmanakh teoriyi ta istoriyi istorychnoyi nauky [Eidos: Almanac on Theory and History of Historical Science]. Kyiv, 2008, iss. 3, part 1, pp. 106–119 (in Ukrainian); Dmitrieva, V. A. & Svyatets, Yu. A. 1997. Tekhnologii baz dannykh v istoricheskikh issledovaniyakh: tvorchestvo bez rascheta na budushcheye? [Database Technology in Historical Research: Creativity without Hope for the Future?]. Krug idey: traditsii i tendentsii istoricheskoy informatiki: tr. IV konf. Assotsiatsii «Istoriya i komp’yuter» [Circle of Ideas: Traditions and Trends in Historical Information Science: Papers of the 4th Conference of the Association «History and Computer»] / L. I. Borodkin & I. F. Yushin (eds.). Moscow, pp. 31 – 41 (in Russian); Garskova, I. M., 1994. Bazy i banki dannykh v istoricheskikh issledovaniyakh [Databases and databanks in historical

research]. Göttingen (in Russian);

– посилання внутрішньотекстові – у квадратних дужках за гарвардською системою (зразок: [9, с. 21], [12, арк.161 зв.]);

– дата надходження статті до редколегії ставиться наприкінці тексту, після References, курсив, 12 шрифт. Наприклад: Надійшла до редколегії 25.01.2016

3. Дані про автора включають прізвище, ім’я та по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, посаду, контактний телефон, e-mail.

4. Наукова експертиза статей. Аспіранти, магістри та студенти надають роздрукований варіант статті з візою наукового керівника. Всі статті підлягають внутрішньому й зовнішньому рецензуванню незалежними рецензентами.

5. Відповідальність за зміст, достовірність фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів.

6. Статті проходять наукове та літературне редагування. Редакційна колегія видання залишає за собою право відхилити статті, які не відповідають вимогам і тематиці наукового журналу.

7. Публікації здійснюються на платній основі після затвердження статті редакційною колегією.

8. Редколегія приймає до розгляду статті до 1 вересня кожного року.

9. Адреса редколегії: 49010, Україна, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72, ауд. 511; тел.: (056) 374-98-60 (з 9.00 до16.00); internet address for the publication: http://www.ndhistory.dp.ua.ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1. Технічні вимоги. Приймаються статті, написані українською, російською, англійською мовами, обсягом 0,5–1,0 друк. арк., на електронному носії або електронною поштою. Вимоги до параметрів тексту: формат аркуша – А4 (210х297 мм), розмір символу (кегель) – 14, інтервал – 1,5, гарнітура Times New Roman. Текстові матеріали повинні бути підготовлені в текстовому редакторі MS Word. Поля: ліве: 30, праве 10, верхнє та нижнє 20. Текст має бути літературно відредагований, без помилок. Сторінки не нумеруються. Таблиці та рисунки нумеруються відповідно до тексту статті.

2. Структурні елементи статті подаються в такій послідовності:

– УДК (зліва від центру, нежирно, 12 шрифт);

– ініціали та прізвище автора (по центру, жирно, 14 шрифт);

– установа, яку представляє автор (по центру, курсивом, не жирно, 12 шрифт);

– назва статті (по центру, великими літерами, жирно, 14 шрифт, інтервал 1);

– анотація українською та російською мовами (п. і. п. автора курсивом, жирно; назва установи курсивом; назва статті жирно; текст анотації – два-три речення, не жирно; все – 12 шрифт, інтервал 1);

– ключові слова українською та російською мовами (під відповідними анотаціями), 4 – 6 термінів, не жирно, «ключові слова» курсивом жирно, 12 шрифт, інтервал 1;

– анотація англійською мовою розширена включає прізвище та ініціали автора, назву статті, жирно, власне анотацію (900 – 1200 знаків) не жирно, все – 12 шрифт, інтервал 1);

– ключові слова англійською мовою (під відповідною анотацією), 4–6 термінів, нежирно, «ключові слова» 4 – 6 термінів, не жирно, «ключові слова» курсивом жирно, 12 шрифт, інтервал 1;

– елементи основної частини статті: постановка проблеми; аналіз наукових досліджень і публікацій; мета дослідження; виклад основного матеріалу; висновки; всі зазначені елементи виділяються напівжирним шрифтом;

– бібліографічні посилання («Бібліографічні посилання» – по центру, жирно, 14 шрифт; бібліографічні позиції – за всією шириною, 12 шрифт, інтервал 1, за абеткою; зразки оформлення джерел та літератури: Державний архів Дніпропетровської області (далі – ДАДО). – Ф. 4361, оп. 2, спр. 1; Стороженко І. С. Богдан Хмельницький і Запорозька Січ кінця XVI – середини XVIІ ст. Книга друга: Генезис, еволюція та реформування організаційної структури Січі / І. С. Стороженко. – Дніпродзержинськ, 2007; Фещенко Є. Л. ІІ Міжнародна україно-польська археологічна експедиція (7–13 липня 2014 р): досвід організації і проведення / Є. Л. Фещенко, К. В. Мінакова // Подніпров’я: історико-краєнавчі дослідження: зб. наук. пр. – Д., 2014. – Вип. 12. – С. 192–198;

– після бібліографічних посилань розміщується References (заголовок жирно, по центру, 14 шрифт), який являє собою переклад бібліографічних посилань латинськими літерами; бібліографічні посилання – за шириною, 12 шрифт, інтервал 1, порядок як у бібліографічних посиланнях; для найменувань кирилицею – латинська транслітерація, у квадратних дужках [] англійський переклад. Наприклад: Vynohradov, G. M., 2008. Davnʹorusʹka derzhavnistʹ yak metanaratyv [Ancient Ruthenian statehood as a meta-narrative] Eydos: Alʹmanakh teoriyi ta istoriyi istorychnoyi nauky [Eidos: Almanac on Theory and History of Historical Science]. Kyiv, 2008, iss. 3, part 1, pp. 106–119 (in Ukrainian); Dmitrieva, V. A. & Svyatets, Yu. A. 1997. Tekhnologii baz dannykh v istoricheskikh issledovaniyakh: tvorchestvo bez rascheta na budushcheye? [Database Technology in Historical Research: Creativity without Hope for the Future?]. Krug idey: traditsii i tendentsii istoricheskoy informatiki: tr. IV konf. Assotsiatsii «Istoriya i komp’yuter» [Circle of Ideas: Traditions and Trends in Historical Information Science: Papers of the 4th Conference of the Association «History and Computer»] / L. I. Borodkin & I. F. Yushin (eds.). Moscow, pp. 31 – 41 (in Russian); Garskova, I. M., 1994. Bazy i banki dannykh v istoricheskikh issledovaniyakh [Databases and databanks in historical research]. Göttingen (in Russian);

– посилання внутрішньотекстові – у квадратних дужках за гарвардською системою (зразок: [9, с. 21], [12, арк.161 зв.]);

– дата надходження статті до редколегії ставиться наприкінці тексту, після References, курсив, 12 шрифт. Наприклад: Надійшла до редколегії 25.01.2016

3. Дані про автора включають прізвище, ім’я та по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, посаду, контактний телефон, e-mail.

4. Наукова експертиза статей. Аспіранти, магістри та студенти надають роздрукований варіант статті з візою наукового керівника. Всі статті підлягають внутрішньому й зовнішньому рецензуванню незалежними рецензентами.

5. Відповідальність за зміст, достовірність фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів.

6. Статті проходять наукове та літературне редагування. Редакційна колегія видання залишає за собою право відхилити статті, які не відповідають вимогам і тематиці наукового журналу.

7. Публікації здійснюються на платній основі після затвердження статті редакційною колегією.

8. Редколегія приймає до розгляду статті до 1 вересня кожного року.

9. Адреса редколегії: 49010, Україна, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72, ауд. 511; тел.: (056) 374-98-60 (з 9.00 до16.00); internet address for the publication: http://www.ndhistory.dp.ua.праць «Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті» засновано у 2001 р.

 2017. - Вип. 15.
Завантажити

 2016. - № 14.
Завантажити

 2010. - № 8
Завантажити

 2011. - № 9
Завантажити

 2012. - № 10
Завантажити

 2013. - № 11
Завантажити

 2014. - № 12
Завантажити

 2015. - № 13
Завантажити