ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпровського університету

Історія та археологія

Науковий журнал «Вісник Дніпропетровського університету. Серія Історія та археологія» видається на історичному факультеті Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 1993 р. З 1993 р. до 2002 р. першим відповідальним редактором видання був д-р іст. наук, проф., декан історичного факультету А.Г. Болебрух.
Видання розвиває традиції досліджень історичної україністики, започатковані в Катеринославському університеті (1918–1920), потім у Катеринославському (Дніпропетровському інституті народної освіти) (1920–1933) проф. Д.І. Яворницьким та проф. В.О. Пархоменком, продовжені у Дніпропетровському державному університеті періоду 1940-х – початку 1990-х рр. д-ром іст. наук, проф. Д.П. Пойдою та іншими вченими-істориками. Журнал публікує сучасні дослідження з напрямів історичної русистики та історичної славістики, заснованих в університеті ще у 1918 – 1920-х рр. д-ром іст. наук, проф. М.К. Любавським та проф. М.Ф. Злотниковим і проф. М.В. Бречкевичем відповідно. Журнал розвиває традиції з історичної германістики, закладені д-ром іст. наук, проф. А.С. Зав’яловим у 1970–1980-х рр. На сторінках наукового часопису продовжує розвиватися проблематика з історіографії та джерелознавства історії України, започаткована на історичному факультеті ДДУ у 1970-х – 1980-х рр. д-ром іст. наук, проф. В.Я. Борщевським, д-ром іст. наук, проф. М.П. Ковальським. Науковий журнал публікує розвідки з напряму археології України, заснованого в університеті проф. Д.І. Яворницьким і відновленим у 1970 – 1980-х рр. д-ром іст. наук, проф. І.Ф. Ковальовою.

Контактна інформація
Головний редактор: доктор історичних наук, професор Сергій Іванович Світленко
Поштова адреса: проспект Гагаріна, 72, Дніпро, Дніпропетровська область, 49010
Сайт: http://via.dp.ua
Email: svitlenko@gmail.com

Керівництво для авторів

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ ДО ЖУРНАЛУ

1. Технічні вимоги. Приймаються статті, написані українською, російською, англійською мовами на електронному носії або електронною поштою. Можливе також подання на сайті журналу (http://www.via.dp.ua). Рекомендований обсяг статті без бібліографічних посилань – не менше 1 друкованого аркуша (40 тис. знаків з пропусками), або 20 і більше сторінок, гарнітура Times New Roman, кегль 14 пт, міжрядковий інтервал – полуторний, поля – 2 см, аркуш А4. Текстові матеріали слід виконувати в редакторі MS Word (*.doc; *.docx). Сторінки не нумеруються. Математичні формули та рівняння готуйте у вбудованому редакторі рівнянь. Таблиці та рисунки нумеруються відповідно до тексту статті. Статистична та інша деталізація наводиться під таблицею у примітках. Табличні матеріали та рисунки розміщують у тексті рукопису безпосередньо після першого згадування про них. Усі елементи тексту у зображеннях (графіках, діаграмах, схемах), якщо це можливо, повинні мати гарнітуру Тimes New Roman. Зображення після сканування при роздрукуванні повинно бути чітким, не гіршим за чіткість основного тексту. Кожне зображення додавати окремим графічним файлом формату *.jpg (jpeg), *.tiff, *.gif abo *.png.

2. Структурні елементи статті подаються в такій послідовності:
– УДК (зліва від центру, не жирно, кегль 12 пт);
– ініціали та прізвище автора (по центру, жирно, кегль 14 пт);
– установа, яку представляє автор, місто, країна (по центру, курсивом, не жирно, 12 шрифт);
– назва статті (не більше 12 слів, по центру, великими літерами, жирно, кегль 14 пт, міжрядковий інтервал – одинарний);
– анотація українською та російською мовами (прізвище та ініціали автора курсивом, жирно; назва установи курсивом; назва статті жирно; текст анотації – 1100 – 1500 знаків, не жирно; все кеглем 12 пт, міжрядковий інтервал – одинарний);
– ключові слова українською та російською мовами (під відповідними анотаціями), 4–6 слів (словосполучень), жодне з яких не дублює слова з назви статті, не жирно, текст «Ключові слова» курсивом жирно, все кеглем 12 пт, міжрядковий інтервал – одинарний;
– анотація англійською мовою розширена включає прізвище та ініціали автора, назву статті, жирно, власне, анотацію (2200 – 2800 знаків) не жирно, все кеглем 12 пт, міжрядковий інтервал – одинарний); Реферат має бути чітким та інформативним (не містити загальних фраз, другорядної інформації), оригінальним (не бути калькою україно- чи російськомовної анотації), змістовним (відображати основний зміст статті), структурованим (написаним як один абзац тексту, але слідувати послідовності опису результатів у статті), «англомовним» (написаним якісною англійською мовою). Реферат зазвичай містить вступне речення, стислий опис методів проведення досліджень (1–2 речення), опис основних результатів (50–70% обсягу реферату) і лаконічні висновки чи перспективи подальших досліджень (1 речення). У тексті необхідно застосовувати термінологію, яку використовують у профільних міжнародних англомовних журналах. Реферат сам по собі повинен бути зрозумілим без ознайомлення з основним змістом статті. Пам’ятайте, що міжнародні бази даних, до яких потрапить Ваша стаття після її публікації у журналі, нічого не транслітерують і не перекладають, вони приймуть будь-які варіанти Вашого прізвища, ініціалів, назви організації, вказані у статті, навіть із помилками.
– ключові слова англійською мовою (під анотацією), 4–6 слів (словосполучень), жодне з яких не дублює слова з назви статті, не жирно, текст «Ключові слова» курсивом жирно, все кеглем 12 пт, міжрядковий інтервал – одинарний;
– у нижньому колонтитулі першої сторінки статті подати шифр і назву наукового проекту, гранту відповідно до завдань якого виконано подану статтю (наприклад, Статтю підготовлено відповідно до завдань держбюджетної теми 0116U003311 «Соціокультурні процеси в Наддніпрянській Україні : питання теорії та методології історії») (не жирно, кегль 12 пт);
– у нижньому ж колонтитулі в новому рядку поставити знак захисту авторського права © Прізвище та ініціали автора(ів), рік подання (не жирно, кегль 12 пт);
– елементи основної частини статті: постановка проблеми; аналіз наукових досліджень і публікацій; мета дослідження; виклад основного матеріалу; висновки; всі зазначені елементи виділяються напівжирним шрифтом;
– посилання у тексті наводяться за зразком (Прізвище, рік), наприклад: 1 автор – (Vinson, 1997), 2 автори – (Vargo & Laurel, 1994; Vargo & Hulsey, 2000), 3 та більше авторів – (Jones et al., 1978; Davis et al., 1989). Посилання в тексті формувати засобами вставки посилань MS Word.
– «Бібліографічні посилання» («Библиографические ссылки» чи «References») по центру, жирно, кегль 14 пт;
– бібліографічний список – за всією шириною, кегль 12 пт, міжрядковий інтервал одинарний, за абеткою. Перелік посилань наводиться згідно з вимогами APA – American Psychological Association, з індексами doi, наведеними на сайті www.crossref.org. Для автоматичної транслітерації російськомовних джерел користуйтеся сайтом http://www.translit.ru, для транслітерації українських джерел – http://ukrlit.org/transliteratsiia. Перевірте, будь-ласка, коректність транслітерації прізвищ авторів (краще оберіть варіант прізвища та ініціалів даного автора, який частіше поширений у мережі Інтернет).
– дата надходження статті до редколегії ставиться наприкінці тексту, після References, курсив, кегль 12 пт. Наприклад: Надійшла до редколегії 15.11.2016

3. Дані про автора містять прізвище, ім’я та по батькові автора (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посаду, місце роботи (підрозділ та установа), контактний телефон, e-mail, ORCID iD, Web-сторінку (якщо є).

4. Наукова експертиза статей. Аспіранти, магістри та студенти надають роздрукований варіант статті з візою наукового керівника. Всі статті підлягають перевірці на наявність плагіату.

5. Відповідальність за зміст, достовірність фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів.

6. Статті проходять наукове та літературне редагування. Редакційна колегія видання залишає за собою право відхилити статті, які не відповідають вимогам і тематиці наукового журналу. Редакційна колегія затверджує статті до публікації безоплатно.

7. Публікації здійснюються на платній основі після затвердження статті редакційною колегією.

8. Редколегія приймає до розгляду статті з історії та археології до 1 березня та 1 вересня поточного року в число журналу поточного року.

9. Адреса редколегії:
49010, Україна, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72, ауд. 511;
тел.: (056) 374-98-60 (з 9.00 до 16.00);
e-mail: editor@via.dp.ua;
Web-сайт: http://www.via.dp.ua.

Положення про авторські права
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

Положення про конфіденційність
Імена та адресу електронної пошти, введені в цьому журналі сайті будуть використовуватися винятково для заявлених цілей даного журналу і не будуть доступні для будь-якої іншої мети або будь-якої іншої сторони.

 2013. - Вип. 21.
Завантажити

 2017. - Вип. 25(1)
Завантажити

 2016. - Вип. 24.
Завантажити

 2010. - Вип. 18
Завантажити

2011. - Вип. 19 
Завантажити

 2012. - Вип. 20
Завантажити

 2014. - Вип. 22
Завантажити

 2015. - Вип. 23
Завантажити