ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпровського університету

Journal of Psychology Research

"Journal of Psychology Research" (попередня назва - «Вісник Дніпропетровського університету. Серія психологія») – це науковий журнал, який приймає статті високої якості, підготовлені стосовно найрізноманітніших питань дослідження. Вісник видається щорічно та запрошує стати своїми авторами професорів, науковців, студентів, експертів та практиків, зацікавлених у публікації результатів своїх наукових здобутків у різних академічних галузях психології та освіти.
До редакційної колегії Вісника входять як професори Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, так і науковці інших регіонів України і світу.

Видання друкується за Свідоцтвом про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 23096-12936ПР від 11.12.2017 р.
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (Додаток №5 до наказу Міністерства освіти і науки України №326 від 04.04.2018 р.).
Мови видання: українська, російська, англійська.

ISSN print: 2663-2950
ISSN online: 2652-2969

Офіційна сторінка "Journal of Psychology Research" -
http://psyresearch.dp.ua

Редакційна колегія


Голова редакційної колегії, відповідальний редактор:

д-р психол. наук, проф. І. Ф. Аршава (завідувач кафедри загальної психології та патопсихології ДНУ імені Олеся Гончара).

Заступники голови редакційної колегії:
д-р психол. наук, проф., член-кор. НАПН України Е. Л. Носенко (завідувач кафедри педагогічної та вікової психології ДНУ імені Олеся Гончара);
д.психол.н., доц. Л.З. Левіт (Центр психологічного здоров’я та освіти, Білорусь)

Відповідальний секретар редакційної колегії:

к.психол.н. А.А. Бунас (доцент кафедри загальної психології та патопсихології ДНУ імені Олеся Гончара)

Члени редакційної колегії:

к.психол.н., доц. Д. С. Волков (декан факультету психології та спеціальної освіти ДНУ ім. Олеся Гончара, м. Дніпро);
д.психол.н., проф. І.Д. Пасічник (Національний університет «Острозька академія», м. Острог);
д.психол.н., проф. Л.Ф. Бурлачук (КНУ ім. Тараса Шевченка, м. Київ);
д.психол.н., проф. О.Ф. Іванова (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків);
д.психол.н., проф. В.М. Чорнобровкін (Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ);
д.психол.н., проф. Н.Ф. Шевченко (ЗНУ, м. Запоріжжя);
д.н., проф. психол. Ш. Шварц (The Hebrew University of Jerusalem, Ізраїль);
д.н., проф. психол. Ф. Крамер (Bronfman Scientific Center, Williams College, США);
д.н., проф. психол. І. Кокіна (Daugavpils University, Латвія);
д.психол.н., доц. О. Колесовс (Latvijas Universitātē, Латвія).

Архів

Journal of Psychology Research, Vol. 24 (2018)

12. Шевченко Н.Ф., Чепішко О.І. Професійна свідомість практикуючих психoлoгiв-пoчaткiвцiв: специфіка розвитку

Завантажити

11. Ткаченко Н.В. Особливості професійної ідентичності працівників правоохоронних органів з різними особистісними характеристиками
      Тkachenko N. Peculiarities of professional identity of law enforcement officials with different personal characteristics


Завантажити

10. Стеценко І.І., Кубриченко Т.В. Специфіка звʼязку особистісних характеристик та переживання самотності чоловіками зрілого віку
      Stetsenkо І., Kubrychenkо Т. Specific character of connection between personal characteristics and loneliness experience of mature-aged men


Завантажити

9. Моцна С.В., Байєр О.О. Психологічні характеристики представників групи професій «людина - техніка» як фактор задоволеності роботою та ефективності
    Motsna S., Bayer O. Psychological characteristics of representatives of “person - technics” group of professions as a factor of job satisfaction and efficacy


Завантажити

8. Мирошниченко С.О. Особливості сприйняття практичними психологами життєвих ситуацій як складних

Завантажити

7. Левит Л.З. Плоха ли человеческая жизнь: дискуссия с Дэвидом Бенатаром

Завантажити

6. Кутовий К.П., Аршава І.О. Ціннісні орієнтації старшокласників з різним рівнем схильності до девіантної поведінк

Завантажити

5. Корнієнко В.В. Оcобливості соціального функціонування та міжособистісних комунікацій як складові психологічного реабілітаційного потенціалу пацієнтів з депресивними порушеннями

Завантажити

4. Богучарова О.І., Коваленко А.Б., Тишакова Л.Т. Особливості прояву віктимності у жертв викрадення транспортного засобу
    Bohucharova O., Kovalenko A., Tishakova L. Features of victimity manifestation of people suffered from motor vehicle theft


Завантажити

3. Байєр О.О., Глушко О.І. Чайлдфрі – новий феномен і його окремі психологічні кореляти
    Bayer O., Glushko O. Childfree as a new phenomenon and its individual psychological correlates


Завантажити

2. Аршава І.Ф., Салюк М.А. Імпліцитні теорії інтелекту та особистості як предиктори психологічного благополуччя і оптимізму

Завантажити

1. Аршава І.Ф., Носенко Е.Л. Різні форми прояву інтелекту як передумови якості життя
   Arshava I., Nosenko E. Different forms of intelligence manifestation as precursors of the quality of life

Завантажити

___________________________________________________________

Journal of Psychology Research, Vol. 25 (2019)Шевченко Н.Ф., Швігл О.В. Специфіка кар’єрної спрямованості сучасного студентства

Завантажити

Сурякова М.В. Дослідження інтерпретаційної діяльності особистості у віці ранньої дорослості

Завантажити

Салюк М.А., Ікол К.В. Особливості прояву оптимізму в осіб зрілого віку у контексті психологічного благополуччя

Завантажити

Одишария Л., Байер О.А. Два плана работы психики. План импульсивного поведения и уровень объективаций

Завантажити

Носенко Е.Л., Сокур А.В. Шкала глибинної готовності до пробачення: опис та адаптація

Завантажити

Лисенкова І.П. Психологічні основи розвитку емоційної сфери дітей дошкільного віку

Завантажити

Левит Л.З., Шевалдышева Е.З. Жизнь без позитивных иллюзий: моделирование антиутопии

Завантажити

Кутєпова-Бредун В.Ю. Особливості відчуття стану «потоку» та особистісні риси музикантів-професіоналів і аматорів

Завантажити

Кубриченко Т.В., Куц В.Є. Вплив нормативності ґендерної поведінки на суб’єктивне переживання щастя молодими чоловіками

Завантажити

Корчакова Н.В. Ставлення молоді до різних видів просоціальної поведінки як елемент просоціальної ідентичності

Завантажити

Грузинська І.М. Структура творчої уяви дітей старшого дошкільного віку

Завантажити

Грисенко Н.В. Характер зв’язку часової перспективи та задоволеності життям у молоді

Завантажити

Гончар Ю.О. Важливі компоненти емоційного благополуччя дітей із затримкою психічного розвитку

Завантажити

Бурлачук Л.Ф., Богучарова О.І., Шебанова В.І. Нові тенденції української психології здоров'я

Завантажити

Бунас А.А. Особливості зв’язку ціннісних орієнтацій та часової перспективи молоді Західної України

Завантажити

Аршава І.Ф., Корнієнко В.В. Специфіка психологічної складової реабілітаційного потенціалу та адаптаційних механізмів хворих на депресивні розлади різного ґенезу

Завантажити