Версія для друку

Кафедра соціології

Телефон: 374-98-65
E-mail: kafedra.sociologydnu.1.701@gmail.com; 1-704@i.ua

Завідувач кафедри – Кривошеїн Віталій Володимирович, доктор політичних наук, професор.

Історія

Соціологічну освіту і науку в Дніпропетровському (Катеринославському) університеті започатковано з моменту його заснування: в першому навчальному році (1918/19) на юридичному факультеті здійснювалося викладання соціології. У цей час в університеті починав свою викладацьку і наукову діяльність випускник Петроградського університету Георгій (Жорж) Ґурвіч (1894-1965) – у майбутньому лідер Паризької школи соціології (Франція) (детальніше див. тут). На хвилі відродження інтересу до соціології наказом ректора ДДУ від 29 квітня 1991 року на історичному факультеті було створено кафедру соціології, яку очолив д-р істор. наук, проф. Віктор Георгійович Городяненко. У цьому ж році розпочався набір на денну форму навчання зі спеціальності «Соціологія». У 1994 році зі складу історичного факультету виведено підготовку юристів та соціологів і створено окремий факультет права та соціології, деканом якого було обрано завідувача кафедри соціології, проф. В.Г. Городяненка. З 1997 по 2005 роки кафедра соціології перебувала у складі факультету психології та соціології. У 2001 р. внаслідок реорганізації соціологічного підрозділу на базі кафедри соціології було створено дві кафедри – теорії і історії соціології (яку очолив проф. В.Г. Городяненко) та галузевої соціології (яку очолила канд. соціол. наук, доц. Лідія Іванівна Швидка). З грудня 2005 року кафедри соціологічного спрямування переведено до соціально-гуманітарного факультету (сьогодні – факультет суспільних наук і міжнародних відносин). У вересні 2008 року відбулося об’єднання кафедр теорії і історії соціології та галузевої соціології в кафедру соціології, завідувачем якої було обрано проф. В.Г. Городяненка. З 1 липня 2012 року завідувачем кафедри є проф. В.В. Кривошеїн.

Кадровий склад:
завідувач кафедри: д-р політ. наук, проф. Віталій Володимирович Кривошеїн;
професори: д-р наук з держ. управління, проф. Юрій Григорович Кальниш; д-р соціол. наук, доц. Надія Костянтинівна Міхно; д-р соціол. наук, доц. Вадим Вікторович Ніколенко; д-р філос. наук, канд. соціол. наук, доц. Олена Володимирівна Ходус;
доценти: канд. соціол. наук, доц. Вікторія Анатоліївна Бойко; канд. соціол. наук, доц. Олеся Зеновіївна Гудзенко; канд. соціол. наук, доц. Алла Валеріївна Демичева; канд. соціол. наук, доц. Оксана Ігорівна Зубарєва; канд. істор. наук, доц. Сергій Валерійович Легеза; канд. соціол. наук Катерина Олександрівна Скляренко.

У різні часи на кафедрі працювали відомі в Україні соціологи, зокрема: д-р наук з держ. управління, проф. Валерія Володимирівна Голуб (Токовенко) (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ); д-р філос. наук, проф. Олександр Михайлович Гугнін (Жешувський політехнічний університет ім. Ігнатія Лукасевича, Польща); д-р наук з держ. управління Наталія Анатоліївна Липовська (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ); д-р соціол. наук, проф. Олена Василівна Лісеєнко (Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, м. Одеса); д-р філос. наук, проф. Андрій Володимирович Решетніченко (1949-2019) (Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро); д-р філос. наук, проф. Валентина Миколаївна Судакова (Національна академія мистецтв України, м. Київ); д-р філос. наук, проф. Євгеній Іванович Суїменко (1932-2018) (Інститут соціології НАН України); д-р соціол. наук, проф. Юрій Петрович Сурмін (1949-2016) (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ).

Освітня діяльність

Кафедра соціології здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
054 Соціологія

Кафедра соціології здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
054 Соціологія

Кафедра соціології здійснює підготовку за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 054 Соціологія

Також кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін соціологічного спрямування на інших спеціальностях.

Зусиллями науково-педагогічних працівників кафедри видано першу в Україні соціологічну енциклопедію (К.: ВД «Академія», 2008), підручники та навчальні посібники: Соціологія (К.: ВД «Академія», 2001, 2006, 2008), «Суспільствознавство: Людина. Суспільство. Світ» (Д.: ДНУ, 2004, 2006).

Наукова робота

Традиційно викладачі і здобувачі вищої освіти кафедри проводять емпіричні соціологічні дослідження з різноманітних питань суспільного життя, а також госпрозрахункові дослідження на замовлення різних стейкхолдерів, зокрема, Дніпровської міськради, Управління Верховного комісара ООН зі справ біженців. Результати емпіричних досліджень викладено в колективних монографіях «Студенти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у дзеркалі соціології» (2018), «Особистість і соціальні інститути в урбанізованому суспільстві» (2018) та ін.

За ініціативи та організаційної підтримки кафедри проведено низку наукових заходів – Міжнародну науково-практичну конференцію «Соціологія міста: наукові проблеми та соціальні технології» (2001), Міжнародну наукову конференцію «Студентська молодь в умовах глобалізації» (проведено три заходи – у 2013, 2015, 2017 рр.), Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку» (проведено три заходи – у 2014, 2016, 2018 і 2020 рр.), Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми соціальної прогностики» (2019). Було проведено низку міжрегіональних круглих столів: «Еміль Дюркгейм і сучасність» (2008), «Інтелектуальна спадщина П. Сорокіна і сучасність» (2009), «Місто і його мешканці в контексті сучасних соціальних реалій» (2011), а в 2016 р. було проведено Міжнародний круглий стіл «Соціологічна наука в Україні: сучасний стан і світові тренди». З 2016 р. щорічно напередодні Дня соціолога (1 жовтня) проводяться Придніпровські соціологічні читання: ці форуми соціологів приймають провідні соціологічні центри регіону – Дніпро (2016, 2019), Запоріжжя (2017, 2020), Кам’янське (2018).

Провідним вектором наукових досліджень кафедри є проблеми адаптації студентів до освітнього процесу, формування міського середовища, характеристики ризиків соціогенної природи в сучасному суспільстві, феноменологія приватності, регіональна ідентичність, соціологічні детермінанти гастрономічної культури та ін.

Робота зі студентами

На кафедрі функціонують студентські гуртки: «Соціологічне вивчення студентської молоді» (керівник – доц. Бойко В.А.); «Соціальні (не)рівності сучасності» (керівник – доц. Гудзенко О.З.); «Урбаністичні студії» (керівник – доц. Демичева А.В.); «Магія аналізу соціологічних даних» (керівник – викл. Скляренко К.О.). Результати діяльності гуртків апробуються на наукових конференціях різного рівня, у публікаціях у наукових журналах і збірниках. Зокрема, за ініціативи та організаційної підтримки кафедри проведено Регіональну студентську науково-практичну конференцію «Соціально-гуманітарні рецепції українського суспільства: виклики сучасності» (2016), Всеукраїнську наукову конференцію молодих учених «Соціологічні дискурси» (проводиться щорічно, починаючи з 2017 р.).

На кафедрі функціонує навчальна лабораторія з соціології (завідувач – Яна Вікторівна Шуліка), яка бере свій початок з січня 1966 року, коли в ДДУ при кафедрі філософії було створено науково-дослідну групу конкретних соціологічних досліджень. Сьогодні лабораторія надає методичну допомогу студентам, аспірантам у підготовці завдань із фахових дисциплін, курсових, дипломних і дисертаційних робіт, є базою навчальної практики студентів і має унікальну бібліотеку соціологічної літератури.

Видання кафедри:

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку» (квітень 2014)

Матеріали ІІ Міжнародної наукової відео-конференції «Студентська молодь в умовах глобалізації» (квітень 2015)

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку» (березень 2016)

Матеріали Міжнародного круглого столу «Соціологічна наука в Україні: сучасний стан і світові тренди» (квітень 2016)

Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Придніпровські соціологічні читання» (вересень 2016)

Матеріали студентської регіональної науково-практичної конференції «Соціально-гуманітарні рецепції українського суспільства: виклики сучасності» (грудень 2016)

Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Студентська молодь в умовах глобалізації» (квітень 2017)

Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Придніпровські соціологічні читання» (вересень 2017)

Матеріали міжвузівської наукової конференції молодих учених «Соціологічні дискурси» (грудень 2017)

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку» (квітень 2018)

Монографія «Студенти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у дзеркалі соціології» (2018)

Монографія «Особистість і соціальні інститути в урбанізованому суспільстві: місто Дніпро»_Том 1 (2018)

Монографія «Особистість і соціальні інститути в урбанізованому суспільстві: місто Дніпро»_Том 2 (2018)

Матеріали ІІІ Регіональної науково-практичної конференції «Придніпровські соціологічні читання» (жовтень 2018)

Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених «Соціологічні дискурси» (2019)

Збірка матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Придніпровські соціологічні читання» (2019)

Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціальної прогностики» (2019)

Збірка матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку» (2020)

Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених «Соціологічні дискурси» (2020)