Версія для друку

Кафедра фізичної, органічної та неорганічної хімії

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Стець
Надія Вікторівна
Завідувач кафедри Доцент Канд. хім. наук Надежда Стец, Надія Стець, Nadiia V. Stets 6505468852 W-7750-2018 Nadiia Stets 0000-0002-3555-6469
Варгалюк
Віктор Федорович

Професор

Професор Д-р. хім. наук Vargalyuk V.F. 6602592793 M-4361-2018 Victor Vargalyuk 0000-0001-8160-3222
Оковитий
Сергій Іванович

Професор

Професор Д-р. хім. наук Сергій Іванович Оковитий /SergiyOkovytyy 6508259940 F-9838-2010 Sergiy Okovytyy

0000-0003-4367-1309

Пальчиков
Віталій Олександрович
Професор Професор Д-р хім. наук Vitalii Palchykov /Віталій Пальчиков 10139119000 C-8035-2016 Vitalii Palchykov 0000-0003-3748-4566
Аніщенко
Андрій Олександрович

Доцент

Доцент Канд. хім. наук Anishchenko, Andrey A. 6701771260 U-7515-2017 Andrey_Alexandrovich_Anishchenko 0000-0001-5437-9499
Коптєва
Світлана Дмитрівна
Доцент Доцент Канд. хім. наук SvetlanaKopteva 6507384429 U-6673-2017 Svetlana Kopteva 0000-0002-7427-2143
Полонський
Володимир Анатолійович
Доцент Доцент Канд. хім. наук Полонський В.А. 57194268768 C-8254-2016 Polonskyy Volodymyr 0000-0002-4810-2626
Саєвич
Оксана Володимирівна
Доцент Доцент Канд. хім. наук Saevich Oksana 57211046472 U-6236-2017  Saevich Oksana 0000-0001-7479-3304
Борщевич
Лариса Вікторівна
Доцент Доцент Канд. хім. наук Лариса Борщевич, Larissa V. Borshchevych   W-7774-2018 Лариса Борщевич 0000-0002-5769-0693
Плясовська
Катерина Андріївна
Доцент Канд. хім. наук Plyasovskaya Kateryna 57194024441   U-8248-2017 Kateryna Plyasovskaya 0000-0001-9100-8064
Денисенко
Тетяна Олександрівна
Доцент Канд. хім. наук Tatyana Denisenko 6701413391 U-5952-2017 Denisenko Tatyana 0000-0001-7755-9855
Борисенко
Ірина Олександрівна
Асистент IrynaBorysenko 57219451084 0000-0001-9410-4406

Адреса: м. Дніпро, вул. Казакова, 22, 16 корп. ДНУ ім. Олеся Гончара
Телефон: +3 (056) 766-49-19

Завідувачка кафедри – Стець Надія Вікторівна

Кандидатка хімічних наук, завідувачка кафедри. У 1990 р. захистила дисертацію на тему «Анодные процессы на оксиднометаллических электродах в растворах хромовой кислоты».

Проводить дослідження в галузі теорії і практики електроосадження металів, методики викладання хімічних дисциплін у вищій та середній школі.

Читає курси з загальної та неорганічної хімії, методики викладання хімічних дисциплін у вищій та середній школі.

Історія кафедри

Кафедри фізичної, органічної та неорганічної хімії створені в 1918 році та існували як окремі структурні підрозділи. Серед фундаторів кафедр були визначні вчені-хіміки – академіки Л.В. Писаржевський, О.І. Бродський, Д.П. Коновалов, професори Г.Ю. Тимофєєв, М.А. Розенберг, В.А. Ройтер.

Наукові дослідження кафедри неорганічної хімії в довоєнні роки спрямовувались на розвиток уявлень електронної хімії, одним із основоположників якої був Л.В. Писаржевський; вивчення природи окисно-відновних процесів, механізму корозії і захисту від неї. Корозійна тематика продовжувалася на кафедрі й у післявоєнний період, коли було розроблено ряд інгібіторів корозії металів. В 1970-90-і роки вивчалося комплексоутворення перехідних і біологічно активних металів.

Головний напрям науково-дослідних робіт кафедри фізичної хімії у довоєнний період – вивчення природи розчинів електролітів. Вони виконувалися під керівництвом В.А. Ройтера та В.С. Фінкельштейна. Наукові пошуки кафедри тісно пов’язувалися з тематикою Інституту фізичної хімії АН УРСР. У ньому під керівництвом О.І. Бродського велися піонерські дослідження з хімії ізотопів, уперше в Європі одержано важку воду. У повоєнні роки ізотопна тематика стала головною в науковій роботі кафедри. З кінця 1960-х років під керівництвом Ю.М. Лошкарьова виконувалися дослідження з електроосадження металів і вплив поверхнево-активних речовин на електродні процеси. З початку 1990-х років електрохімічна тематика розвивалася також на кафедрі неорганічної хімії. В організованій у 1988 році науково-дослідній лабораторії електроосадження металів під керівництвом Ю.М. Лошкарьова і В.Ф. Варгалюка розроблені стійкі до пасивації аноди для хромування, нові процеси цинкування і міднення, які використовували близько 100 промислових підприємств країни.

Колектив кафедри органічної хімії на початку свого існування під керівництвом акад. Д.П. Коновалова займався теоретичними та прикладними дослідженнями (виробництво хімічних та лікарських препаратів, виконання технічних аналізів). У довоєнні і перші післявоєнні роки вивчалась реакційна здатність органічних сполук у зв’язку з їхньою електронною будовою (Ф.І. Березовська). У 1960-90-ті рр. проводилися дослідження в галузі епоксидних сполук (М.С. Малиновський), хімії каркасних сполук (Л.І. Кас'ян), синтезу гетероциклічних сполук 1,5-бензодіазепінів, які відзначаються лікувальними властивостями (З.П. Соломко), проводилися квантово-хімічні дослідження механізмів органічних реакцій (С.І. Оковитий).

Сьогодення кафедри

Останнім часом на кафедрі фізичної, органічної та неорганічної хімії розвиваються дослідження неорганічних та органічних сполук, хімічних матеріалів, хімічних перетворень та фізичних процесів, що їх супроводжують чи ініціюють; вивчаються проблеми квантово-хімічного розрахунку властивостей речовин та параметрів хімічних реакцій, електрохімічні процеси, а також проводиться спеціалізована та практична підготовка за предметною спеціалізацією «Хімія» та методика викладання хімії в закладах освіти.

Кафедра є випусковою за спеціальностями:
014.06 Середня освіта. Хімія за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти;
– 102 Хімія за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти;
102 Хімія за другим (магістерським) освітнім рівнем вищої освіти;
– 102 Хімія за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.

На кафедрі існують дві наукові школи, в межах яких проводяться дослідження і виконується фундаментальна тема, а також проводиться підготовка за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти спеціальності 102 Хімія.

Список наукових публікацій кафедри фізичної, органічної та неорганічної хімії за 2021-2023 рік


Колектив кафедри фізичної, органічної та неорганічної хімії має багаторічний досвід підготовки вчителів, що дозволяє забезпечити сучасний рівень підготовки майбутніх учителів хімії для навчальних закладів різних типів. Студенти, що навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія), крім знань з педагогіки, психології та методики викладання хімії, отримують знання з усіх базових дисциплін: «Загальна та неорганічна хімія», «Аналітична хімія», «Фізична хімія», «Органічна хімія», «Колоїдна хімія», «Квантова хімія». До навчального плану входить також велика кількість спецкурсів. Така структура навчального плану дозволяє студентам, що отримали підготовку за спеціальністю 014.06 Середня освіта (Хімія), продовжувати навчання в магістратурі не тільки за означеною спеціальністю, а й за спеціальністю 102 Хімія.

Привабливим для абітурієнтів спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) може бути те, що набір на денну форму навчання відбувається за меншим, ніж на природничі спеціальності, вступним балом. Ще один позитивний фактор – більша за розмірами стипендія.

Випускники спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) мають змогу працевлаштуватися за двома напрямками:
1) педагогічний працівник (вчитель хімії; будь-яка посада в системі освіти та посади держслужбовців у органах місцевої влади, що вимагають наявності педагогічної освіти);
2) хімік (науковий працівник, інженер або лаборант виробничих, експертних або науково-дослідних установ та лабораторій); менеджер з продажу хімічної продукції тощо.
Випускники спеціальності 102 Хімія, які навчаються за ОП «Хімія лікарських речовин» мають змогу працевлаштуватися хіміками (науковими працівниками, інженерами або лаборантами виробничих, експертних або науково-дослідних установ та лабораторій) в галузі виробництва лікарських речовин і компонентів косметичних засобів; харчової промисловості; аналітичних лабораторій підприємств різного профілю; менеджерами з продажу хімічної продукції тощо.

Навчальний план спеціальності 102 Хімія за другим (магістерським) рівнем передбачає підготовку фахівців, які можуть бути працевлаштовані:
1) співробітниками науково-дослідних лабораторій; закладів, що займаються розробкою, дослідженням та виробництвом лікарських речовин; виробництв харчової, парфумерної та фармацевтичної промисловості;
2) викладачами у коледжі та ЗВО.

Студенти та викладачі кафедри беруть активну участь у проведенні факультетських та університетських заходів, у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях тощо. Викладачі кафедри утворюють кістяк факультетської команди КВК, незмінним капітаном якої є професор В.Ф. Варгалюк.