Університет співпрацює з понад 100 провідними університетами Європи, Азії й Америки ...
Версія для друку

Jean Monnet

 Європейський зелений курс як перспектива сталого розвитку економіки

Проєкт спрямований
на поширення засад зеленої політики та пріоритетів зеленоорієнтованого економічного розвитку Європейського Cоюзу шляхом освітньої діяльності та проведення досліджень, організації публічного діалогу щодо актуальних проблем адаптації European Green Deal в реаліях України.

Проєкт передбачає такі активності, як:
 • викладання дисциплін European Green Deal and Standards of Conscious Consumption, European Practices of Corporate Social Responsibility, Management and Marketing of Green Investments, Eco Friendly Startups, Green Human Resources Management, European Sustainable Tourism;
 • розробку та розміщення онлайн курсу на електронній платформі Prometheus, організацію літньої школи екостартапів для творчої молоді;
 • проведення круглого столу «Зелені рішення як пріоритет соціальної відповідальності бізнесу» із залученням представників влади та бізнесу;
 • дослідження актуальних аспектів імплементації європейського зеленого курсу, проведення міжнародної науково-практичної конференції Green Economy and Green Growth-Opportunities for Sustainable Development;
 • дисемінація педагогічного досвіду шляхом проведення воркшопів, тренингів, майстеркласів для освітян під загальною назвою «Зелена освіта: шляхи впровадження та ефективні інструменти навчання».
Орієнтовна кількість слухачів курсів, учасників просвітних та наукових заходів протягом проєкту 700 осіб.

Продукція проєкту:
онлайн курс на електронній платформі, навчальний посібник European Green Deal as a of Sustainable Economic Development, збірка кейсів European Practices of Environmental Responsibility and Conscious Consumption, статті у міжнародних виданнях, матеріали круглого столу та міжнародної конференції, навчально-методичні комплекси дисциплін.

Цільові групи:

   молодь: студенти, представники молодіжних організацій, школярі тощо;
   громадські об'єднання: громадські організації та спілки;бізнес: приватні підприємці, підприємства, бізнес-асоціації тощо;
   представники місцевої влади: представники влади; представники депутатського корпусу.

У результаті реалізації проєкту очікуються наступні позитивні зміни для цільових груп:

 молодь: перспектива покращення екологічної якості життя, стимулювання економічного розвитку, зростання доходів населення, створення додаткових «зелених» робочих місць;
 бізнес: упровадження нових технологій, розвиток нових секторів економіки, нові конкурентні можливості;
 громадські об'єднання: формування екологічного світогляду громадян, пропаганда знань про стан природного та культурного середовища, досвід та принципи діяльності щодо запобігання екологічним кризам;
 представники місцевої влади: отримання підтримки місцевої громади, можливості для нових форм муніципальної, приватної та громадської взаємодії, інвестиції, взаємовигідне партнерство на міжнародному рівні.

Місія проєкту «Європейський зелений курс як перспектива сталого розвитку економіки» полягає у поширенні засад зеленої політики та пріоритетів ЄС щодо зеленоорієнтованого економічного розвитку шляхом освітньої діяльності та проведення досліджень із цієї тематики, публічного діалогу щодо актуальних проблем адаптації European Green Deal в реаліях України, сприяння засвоєння екологозахисних цінностей ЄС викладачами, студентами, представниками влади та бізнесу, формування у них еколого-захисного мислення та розуміння сталості економічних процесів у сучасному Європейському просторі.

Цілі проєкту:

 • сприяння впровадженню передового досвіду викладання, інтелектуальної мобільності у навчанні та дослідженнях, покращення якості підготовки фахівців з акцентом на важливість поваги до навколишнього середовища, що передбачає розробку детального плану реалізації проекту, розробку методичного забезпечення відкритого онлайн курсу, лекцій, семінарів, кейсів, контрольних робіт, роздаткового матеріалу, розкладу літньої школи екостартапів; реклами заходів проекту серед широкої громадськості та запрошення членів цільової групи;
 • поширення знань про European Green Deal та передовий досвід його реалізації в ЄС, зокрема, законодавство, екологічні постулати, практику провідних компаній ЄС у зеленій сфері (за тематикою проекту) в середовищі викладачів та слухачів освітніх програм Університету та його партнерів, школярів, співробітників державних органів влади, інших зацікавлених громадян, сприяння розумінню та сприйняттю ними екологозахісних цінностей та пріоритетів ЄС шляхом викладання он-лайн курсу, організації літньої школи еко-стартапів для школярів, молоді та інших зацікавлених, проведення семінарів, тренінгів, майстеркласів, розповсюдження матеріалів конференції, круглого столу, модуля на сайті ДНУ, у соціальних мережах;
 • організація публічного діалогу з представниками органів державної влади, з представниками бізнес-спільноти та широкою громадськістю стосовно вдосконалення зелених стандартів за зразками ЄС і економічної практики їхнього впровадження для розробки рекомендацій щодо імплементації елементів програми European Green Deal в практичну діяльність в Україні шляхом організації проведення круглого столу «Зелені рішення як пріоритет соціальної відповідальності бізнесу» із запрошенням представників органів державної влади та інших зацікавлених осіб;
 • узагальнення ефективної зеленої практики компаній та громадськості, розробка рекомендацій та створення умов щодо впровадження в національну практику прогресивних елементів державного регулювання у сфері сталого розвитку економіки за зразком ЄС із залученням молодих учених, викладачів та науковців Університету, інших зацікавлених осіб до науково-дослідницької діяльності за темою проєкту з публікацією результатів досліджень у наукових виданнях, включених до Scopus або WoS, виданням навчального посібника European Green Deal as a of Sustainable Economic Development, збірки кейсів European Practices of Environmental Responsibility and Conscious Consumption та проведенням підсумкової науково-практичної конференції Green Economy and Green Growth-Opportunities for Sustainable Development;
 • дисемінація педагогічного досвіду та поширення результатів проекту шляхом проведення воркшопів, тренингів, майстеркласів для освітян під загальною назвою «Зелена освіта: шляхи впровадження та ефективні інструменти навчання»;
 • підвищення якості освіти за рахунок модернізації пропонованого Університетом переліку навчальних дисциплін для усіх спеціальностей за проектною тематикою та диверсифікації зв'язків ЄС із навчальними програмами Університету шляхом оновлення освітніх програм, переліків вибіркових дисциплін та робочих програм навчальних дисциплін в Університеті з урахуванням дисциплін та тем пропонованого навчального модулю з публікацією інформаційних матеріалів про результати проєкту та моніторинг якості навчального процесу.
Очікуваний результат проєкту: засвоєння цінностей ЄС викладачами, студентами, представниками влади та бізнесу, формування у них еколого-захисного мислення та розуміння сталості економічних процесів у сучасному prospect Європейському просторі.

Команда проєкту

Зінченко Ольга Анатоліївна, професорка кафедри, докторка економічних наук, доцент.
Менеджерка проєкту. Завдання: створення команди, представлення проєкту, робота із зовнішніми контрагентами та партнерами.

Викладачка-тренерка. Завдання: Викладання дисципліни за обраним напрямком, участь у публікації матеріалів досліджень.

Координаторка робіт щодо підготовка навчально-методичного комплексу модуля. Завдання: контроль за своєчасністю та змістовним наповненням курсів модуля, координація робіт з розробки та публікації збірнику кейсів European Practices of Environmental Responsibility and Conscious Consumption.

Координаторка робіт щодо проведення досліджень за тематикою модуля. Завдання: формування плану досліджень, контроль за його виконанням

Координаторка міжнародної конференції Green Economy and Green Growth-Opportunities for Sustainable Development. Завдання: розробка програми заходу, залучення партнерів, запрошення учасників, вирішення питань щодо технічного та матеріального забезпечення заходу. Відповідальна за підготовку та публікацію матеріалів конференції.

Контакти: ol-zinchenko@ukr.net

Пащенко Ольга Вячеславівна, доцентка кафедри, кандидатка економічних наук.
Викладачка-тренерка. Завдання: Викладання дисципліни за обраним напрямком, участь у публікації матеріалів досліджень.

Координаторка-менторка. Завдання: Координація усіх ланок роботи літньої школи стартапів, проведення майстер-класів. Взаємодія із контрагентами.

Координаторка робіт з формування електронних ресурсів модуля та розповсюдження інформації. Завдання: розміщення матеріалів курсів в електронному репозиторії університету, створення сторінки проєкту на освітньому порталі ДНУ та в соціальній мережі Facebook, оновлення контенту сторінок, розміщення рекламних матеріалів, інформаційна підтримка заходів.

Контакти: paschenko@ef.dnu.edu.ua

Редько Вікторія Євгенівна, доцентка кафедри, кандидатка економічних наук, доцентка.
Викладачка-тренерка. Завдання: Викладання дисципліни за обраним напрямком, участь у публікації матеріалів досліджень.

Координаторка розробки та проведення онлайн курсу для інклюзивної освіти European Green Deal as a of Sustainable Economic Development.
Завдання: формування та розміщення матеріалів онлайн курсу на електронній платформі Prometheus, моніторинг та оновлення освітнього контенту, поширення інформації про курс серед цільової аудиторії, формування груп курсу.

Координаторка робіт щодо моніторингу якості освітнього процесу. Завдання: організація та проведення опитування слухачів та викладачів щодо забезпечення якості, представлення результатів опитування на засіданнях Бюро із забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності економічного факультету ДНУ.

Контакти: v1karedko@ukr.net

Яковенко Владислав Сергійович, доцент кафедри, кандидат економічних наук.
Викладач-тренер. Завдання: Викладання дисципліни за обраним напрямком, участь у публікації матеріалів досліджень.

Координатор літньої школи стартапів. Завдання: Створення платформи та умов для роботи літньої школи стартапів, узгодження строків проведення та координація з усіма ланками проєкту.

Контакти: yakovenko.v@ef.dnu.edu.ua

Гакова Міра Володимирівна, кандидатка економічних наук, доцентка.
Викладачка-тренерка. Завдання: Викладання дисципліни за обраним напрямком, участь у публікації матеріалів досліджень.

Координаторка робіт з дисемінація педагогічного досвіду та поширення результатів проєкту. Завдання: організація воркшопів, тренінгів, майстеркласів «Зелена освіта: шляхи впровадження та ефективні інструменти навчання» для викладачів закладів вищої освіти.

Відповідальна за формування та видання навчального посібника European Green Deal as a of Sustainable Economic Development.

Контакти: miravladig@gmail.com

Приварнікова Ірина Юліївна, доцентка кафедри, кандидатка економічних наук, доцентка.
Викладачка-тренерка. Завдання: Викладання дисципліни за обраним напрямком, участь у публікації матеріалів досліджень.

Координаторка робіт щодо підготовки та проведення круглого столу «Зелені рішення як пріоритет соціальної відповідальності бізнесу». Завдання: формування та забезпечення виконання плану заходів, запрошення учасників, вирішення питань щодо технічного та матеріального забезпечення заходу, підготовка та публікація матеріалів круглого столу

Відповідальна за проведення опитування стейкхолдерів щодо проблем та перспектив «зеленої» освіти.

Контакти: privarnikova.irina@gmail.com
Проміжні результати проєкту за 2022-2023 роки:

1. Матеріали круглого столу «Зелені рішення як пріоритет корпоративної соціальної відповідальності» 16 травня 2023 рік
2. Збірка кейсів «Європейські практики екологічної відповідальності та свідомого споживання»