Версія для друку

Jean Monnet

 Європейський зелений курс як перспектива сталого розвитку економіки

Проєкт спрямований
на поширення засад зеленої політики та пріоритетів зеленоорієнтованого економічного розвитку Європейського Cоюзу шляхом освітньої діяльності та проведення досліджень, організації публічного діалогу щодо актуальних проблем адаптації European Green Deal в реаліях України.

Проєкт передбачає такі активності, як:
 • викладання дисциплін European Green Deal and Standards of Conscious Consumption, European Practices of Corporate Social Responsibility, Management and Marketing of Green Investments, Eco Friendly Startups, Green Human Resources Management, European Sustainable Tourism;
 • розробку та розміщення онлайн курсу на електронній платформі Prometheus, організацію літньої школи екостартапів для творчої молоді;
 • проведення круглого столу «Зелені рішення як пріоритет соціальної відповідальності бізнесу» із залученням представників влади та бізнесу;
 • дослідження актуальних аспектів імплементації європейського зеленого курсу, проведення міжнародної науково-практичної конференції Green Economy and Green Growth-Opportunities for Sustainable Development;
 • дисемінація педагогічного досвіду шляхом проведення воркшопів, тренингів, майстеркласів для освітян під загальною назвою «Зелена освіта: шляхи впровадження та ефективні інструменти навчання».
Орієнтовна кількість слухачів курсів, учасників просвітних та наукових заходів протягом проєкту 700 осіб.

Продукція проєкту:
онлайн курс на електронній платформі, навчальний посібник European Green Deal as a of Sustainable Economic Development, збірка кейсів European Practices of Environmental Responsibility and Conscious Consumption, статті у міжнародних виданнях, матеріали круглого столу та міжнародної конференції, навчально-методичні комплекси дисциплін.

Цільові групи:

   молодь: студенти, представники молодіжних організацій, школярі тощо;
   громадські об'єднання: громадські організації та спілки;бізнес: приватні підприємці, підприємства, бізнес-асоціації тощо;
   представники місцевої влади: представники влади; представники депутатського корпусу.

У результаті реалізації проєкту очікуються наступні позитивні зміни для цільових груп:

 молодь: перспектива покращення екологічної якості життя, стимулювання економічного розвитку, зростання доходів населення, створення додаткових «зелених» робочих місць;
 бізнес: упровадження нових технологій, розвиток нових секторів економіки, нові конкурентні можливості;
 громадські об'єднання: формування екологічного світогляду громадян, пропаганда знань про стан природного та культурного середовища, досвід та принципи діяльності щодо запобігання екологічним кризам;
 представники місцевої влади: отримання підтримки місцевої громади, можливості для нових форм муніципальної, приватної та громадської взаємодії, інвестиції, взаємовигідне партнерство на міжнародному рівні.

Місія проєкту «Європейський зелений курс як перспектива сталого розвитку економіки» полягає у поширенні засад зеленої політики та пріоритетів ЄС щодо зеленоорієнтованого економічного розвитку шляхом освітньої діяльності та проведення досліджень із цієї тематики, публічного діалогу щодо актуальних проблем адаптації European Green Deal в реаліях України, сприяння засвоєння екологозахисних цінностей ЄС викладачами, студентами, представниками влади та бізнесу, формування у них еколого-захисного мислення та розуміння сталості економічних процесів у сучасному Європейському просторі.

Цілі проєкту:

 • сприяння впровадженню передового досвіду викладання, інтелектуальної мобільності у навчанні та дослідженнях, покращення якості підготовки фахівців з акцентом на важливість поваги до навколишнього середовища, що передбачає розробку детального плану реалізації проєкту, розробку методичного забезпечення відкритого онлайн курсу, лекцій, семінарів, кейсів, контрольних робіт, роздаткового матеріалу, розкладу літньої школи екостартапів; реклами заходів проєкту серед широкої громадськості та запрошення членів цільової групи;
 • поширення знань про European Green Deal та передовий досвід його реалізації в ЄС, зокрема, законодавство, екологічні постулати, практику провідних компаній ЄС у зеленій сфері (за тематикою проєкту) в середовищі викладачів та слухачів освітніх програм Університету та його партнерів, школярів, співробітників державних органів влади, інших зацікавлених громадян, сприяння розумінню та сприйняттю ними екологозахісних цінностей та пріоритетів ЄС шляхом викладання он-лайн курсу, організації літньої школи еко-стартапів для школярів, молоді та інших зацікавлених, проведення семінарів, тренінгів, майстеркласів, розповсюдження матеріалів конференції, круглого столу, модуля на сайті ДНУ, у соціальних мережах;
 • організація публічного діалогу з представниками органів державної влади, з представниками бізнес-спільноти та широкою громадськістю стосовно вдосконалення зелених стандартів за зразками ЄС і економічної практики їхнього впровадження для розробки рекомендацій щодо імплементації елементів програми European Green Deal в практичну діяльність в Україні шляхом організації проведення круглого столу «Зелені рішення як пріоритет соціальної відповідальності бізнесу» із запрошенням представників органів державної влади та інших зацікавлених осіб;
 • узагальнення ефективної зеленої практики компаній та громадськості, розробка рекомендацій та створення умов щодо впровадження в національну практику прогресивних елементів державного регулювання у сфері сталого розвитку економіки за зразком ЄС із залученням молодих учених, викладачів та науковців Університету, інших зацікавлених осіб до науково-дослідницької діяльності за темою проєкту з публікацією результатів досліджень у наукових виданнях, включених до Scopus або WoS, виданням навчального посібника European Green Deal as a of Sustainable Economic Development, збірки кейсів European Practices of Environmental Responsibility and Conscious Consumption та проведенням підсумкової науково-практичної конференції Green Economy and Green Growth-Opportunities for Sustainable Development;
 • дисемінація педагогічного досвіду та поширення результатів проєкту шляхом проведення воркшопів, тренингів, майстеркласів для освітян під загальною назвою «Зелена освіта: шляхи впровадження та ефективні інструменти навчання»;
 • підвищення якості освіти за рахунок модернізації пропонованого Університетом переліку навчальних дисциплін для усіх спеціальностей за проєктною тематикою та диверсифікації зв'язків ЄС із навчальними програмами Університету шляхом оновлення освітніх програм, переліків вибіркових дисциплін та робочих програм навчальних дисциплін в Університеті з урахуванням дисциплін та тем пропонованого навчального модулю з публікацією інформаційних матеріалів про результати проєкту та моніторинг якості навчального процесу.
Очікуваний результат проєкту: засвоєння цінностей ЄС викладачами, студентами, представниками влади та бізнесу, формування у них еколого-захисного мислення та розуміння сталості економічних процесів у сучасному prospect Європейському просторі.

Команда проєкту

Зінченко Ольга Анатоліївна, професорка кафедри, докторка економічних наук, доцент.
Менеджерка проєкту. Завдання: створення команди, представлення проєкту, робота із зовнішніми контрагентами та партнерами.

Викладачка-тренерка. Завдання: Викладання дисципліни за обраним напрямком, участь у публікації матеріалів досліджень.

Координаторка робіт щодо підготовка навчально-методичного комплексу модуля. Завдання: контроль за своєчасністю та змістовним наповненням курсів модуля, координація робіт з розробки та публікації збірнику кейсів European Practices of Environmental Responsibility and Conscious Consumption.

Координаторка робіт щодо проведення досліджень за тематикою модуля. Завдання: формування плану досліджень, контроль за його виконанням

Координаторка міжнародної конференції Green Economy and Green Growth-Opportunities for Sustainable Development. Завдання: розробка програми заходу, залучення партнерів, запрошення учасників, вирішення питань щодо технічного та матеріального забезпечення заходу. Відповідальна за підготовку та публікацію матеріалів конференції.

Контакти: ol-zinchenko@ukr.net

Пащенко Ольга Вячеславівна, доцентка кафедри, кандидатка економічних наук.
Викладачка-тренерка. Завдання: Викладання дисципліни за обраним напрямком, участь у публікації матеріалів досліджень.

Координаторка-менторка. Завдання: Координація усіх ланок роботи літньої школи стартапів, проведення майстер-класів. Взаємодія із контрагентами.

Координаторка робіт з формування електронних ресурсів модуля та розповсюдження інформації. Завдання: розміщення матеріалів курсів в електронному репозиторії університету, створення сторінки проєкту на освітньому порталі ДНУ та в соціальній мережі Facebook, оновлення контенту сторінок, розміщення рекламних матеріалів, інформаційна підтримка заходів.

Контакти: paschenko@ef.dnu.edu.ua

Редько Вікторія Євгенівна, доцентка кафедри, кандидатка економічних наук, доцентка.
Викладачка-тренерка. Завдання: Викладання дисципліни за обраним напрямком, участь у публікації матеріалів досліджень.

Координаторка розробки та проведення онлайн курсу для інклюзивної освіти European Green Deal as a of Sustainable Economic Development.
Завдання: формування та розміщення матеріалів онлайн курсу на електронній платформі Prometheus, моніторинг та оновлення освітнього контенту, поширення інформації про курс серед цільової аудиторії, формування груп курсу.

Координаторка робіт щодо моніторингу якості освітнього процесу. Завдання: організація та проведення опитування слухачів та викладачів щодо забезпечення якості, представлення результатів опитування на засіданнях Бюро із забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності економічного факультету ДНУ.

Контакти: v1karedko@ukr.net

Яковенко Владислав Сергійович, доцент кафедри, кандидат економічних наук.
Викладач-тренер. Завдання: Викладання дисципліни за обраним напрямком, участь у публікації матеріалів досліджень.

Координатор літньої школи стартапів. Завдання: Створення платформи та умов для роботи літньої школи стартапів, узгодження строків проведення та координація з усіма ланками проєкту.

Контакти: yakovenko.v@ef.dnu.edu.ua

Гакова Міра Володимирівна, кандидатка економічних наук, доцентка.
Викладачка-тренерка. Завдання: Викладання дисципліни за обраним напрямком, участь у публікації матеріалів досліджень.

Координаторка робіт з дисемінація педагогічного досвіду та поширення результатів проєкту. Завдання: організація воркшопів, тренінгів, майстеркласів «Зелена освіта: шляхи впровадження та ефективні інструменти навчання» для викладачів закладів вищої освіти.

Відповідальна за формування та видання навчального посібника European Green Deal as a of Sustainable Economic Development.

Контакти: miravladig@gmail.com

Приварнікова Ірина Юліївна, доцентка кафедри, кандидатка економічних наук, доцентка.
Викладачка-тренерка. Завдання: Викладання дисципліни за обраним напрямком, участь у публікації матеріалів досліджень.

Координаторка робіт щодо підготовки та проведення круглого столу «Зелені рішення як пріоритет соціальної відповідальності бізнесу». Завдання: формування та забезпечення виконання плану заходів, запрошення учасників, вирішення питань щодо технічного та матеріального забезпечення заходу, підготовка та публікація матеріалів круглого столу

Відповідальна за проведення опитування стейкхолдерів щодо проблем та перспектив «зеленої» освіти.

Контакти: privarnikova.irina@gmail.com
Проміжні результати проєкту за 2022-2024 роки:

1. Матеріали круглого столу «Зелені рішення як пріоритет корпоративної соціальної відповідальності» 16 травня 2023 рік

2. Збірка кейсів «Європейські практики екологічної відповідальності та свідомого споживання» 

3. Результати опитування дисциплін 02.01.2024

4. Результати опитування дисциплін 06.02.2024


Європейський мультикультуралізм як досвід та шлях до європейської інтеграції України
(01.09.2023 – 31.08.2026)

Мета проєкту – сприяти визнанню українським суспільством та урядом мультикультуралізму як запоруки успішного розвитку України та її європейської інтеграції. Проєкт спрямований на поширення європейського досвіду розбудови громадянського суспільства на засадах різноманіття та толерантності.


Заходи та інструменти проєкту поєднують освітню, наукову, інформаційну та просвітницьку складові:

 • Викладання навчальних дисциплін: «Європейські діаспори України», «Мультикультурний вимір ЄС», «Етнополітика України: досвід та перспективи трансформації», «Європейська культурна спадщина України в умовах російської агресії», «Регіональний дискурс політики мультикультуралізму», «Регіональний дискурс політики мультикультуралізму», «Національне та мультикультурне в музейних наративах Європи та України»;
 • Публічні лекції, тренінги;
 • Всеукраїнська студентська конференція «Україна на ментальній карті Європи: історичний досвід, сьогодення. перспективи»;
 • Міжнародна наукова конференція «Єдність у розмаїтті: історичні, соціокультурні та геополітичні виміри головної ідеї Європейського Союзу для України»;
 • Круглий стіл «Українські регіони та етнокультурне розмаїття: пошук шляху до ЄС».
Електронні та друковані ресурси як результат проєктної діяльності: навчально-методичні, інформаційні матеріали з питань мультикультуралізму, інтегровані в систему підготовки студентів історичних та інших спеціальностей, учнівської молоді; навчальний посібник «Етнічні діаспори України на шляху до європейської інтеграції»; матеріали та тези конференцій і круглих столів; наукові публікації учасників проєкту.

Цільові групи проєкту:

в освітній сфері: студенти, учні, викладачі навчальних закладів різних рівнів;
у науковій сфері: науковці, дослідники, студенти та молоді вчені, працівники музеїв;
у громадській сфері: громадські об'єднання (молодіжні, студентські, професійні), спілки, товариства, етнічні групи та діаспори;
у сфері підприємництва: приватний бізнес та державні підприємці;
в органах влади та управління: голови та представники міських, районних та обласних державних адміністрацій;
в органах самоврядування: представники міських, обласних, районних та інших рад, територіальних громад, зокрема їхніх сільських частин.

Місія проєкту:

Однією з цінностей, реалізованих у країнах ЄС, є прийняття різноманітності (культурної, соціальної, етнічної, конфесійної, гендерної тощо) як необхідної умови сталого розвитку суспільства. Європейська політика, заснована на принципах різноманіття є досвідом, прикладом, пропонує механізми вирішення різного роду конфліктів, що поляризують суспільство за певними ознаками. Ознайомлення з досвідом ЄС у формуванні громадянського суспільства, побудованого на засадах толерантності та поваги до кожної людини, є актуальним для подолання проявів ксенофобії, нетерпимості. Для України, яка є прикладом країни з високим відсотком національних меншин, складною історією формування культурної специфіки окремих регіонів, усвідомлення мультикультурності як основи державного і суспільного поступу, є нагальною потребою. Тривала війна в Україні та повномасштабна російська агресія призвели до загострення проблем міжкультурних контактів, які стали предметом спекуляцій та полем впливу російської пропаганди, яка націлена на посилення поляризації суспільства, насамперед за етнічною ознакою, поширення негативних стереотипів і упереджень стосовоно ЄС та цінностей, які визанчають його існування, зокрема стосовно різноманіття. Війна в Україні посилила вплив радикальних, правих сил і поглядів, що загрожує формуванню толерантного суспільства. Вирішення проблеми – поширення знань про ЄС як дієвої моделі співіснування розмаїтого суспільства, де здатність до діалогу, забезпеченого на світоглядному та законодавчому рівні, створює можливості сталого розвитку, існування, самовдосконалення кожної людини. Одним з визначальних положень Угоди про асоціацію України та ЄС є дотримання прав осіб, які належать до національних меншин, недискримінації осіб, які належать до меншин і поваги до різноманітності. Разом з цим, прийняття мультикультуралізму як політичної та громадської стратегії України, створює нові можливості євроінтеграції на регіональному/локальному рівні, що відповідає викладеним у ст. 400 Угоди принципам співробітництва на двосторонньому, регіональному та європейському рівнях: a) повага самобутності та інтересів місцевих громад, особливо у сільській місцевості; b) важливість культурної спадщини. У проєкті ці принципи пропонується розглянути та реалізувати через поняття мультикультуралізму, який сприяє подоланню розриву як між окремим регіонами, локальними спільнотами, формуванню поваги до культурної спадщини як українців, так і десятків етносів, які визначають цивілізаційне обличчя України.

В умовах війни та значних людських і матеріальних втрат, виникає необхідність втримати обраний українським суспільством вибір на шлях до ЄС, для чого кваліфікований, професійний підхід до поширення знань про цінності різноманіття в освітньому середовищі, діалог з молоддю, різними цільовими групами, які охоплюють не тільки аудиторію великого міста, а й регіонів, зокрема села, є засобом зберегти цей вибір.

Цілі проєкту:

Виходячи з викликів, що стоять перед Україною та європейською спільнотою, яка рішуче підтримує українців у їхній боротьбі, цілі проєкту є наступними:

 • підготовка фахівців високого рівня (у даному випадку істориків та учителів історії), які добре знають історію становлення європейської спільноти на засадах толерантності та поваги до «інших» і готові не лише поширювати знання, а й впроваджувати їх у свою професійну практику в контексті українських реалій. Цьому сприятиме створення якісного освітнього продукту - інтегрованого модуля навчальних дисциплін та комплексу матеріалів: лекцій, практичних занять, методичних розробок, які стануть основою для апробації як при викладанні їх студентам, так і іншим слухачам та цільовим групам;
 • створення умов та проведення досліджень з історії та практики європейського розмаїття, стану його розвитку в Україні, апробація результатів наукових досліджень у рамках викладання, обговорення на наукових конференціях, зокрема за участі студентів та молодих науковців, публікація досліджень щодо історичних витоків ксенофобії, негативних стереотипів та упереджень, впливу політики та пропаганди на формування суспільних настроїв та поглядів, спекуляцій та маніпуляцій фактами історії;
 • реалізація проєкту в широкому публічному просторі із залученням студентського самоврядування, органів влади, громадських інституцій, представників національних меншин; органів місцевого самоврядування сільських територіальних громад, випускників історичного факультету ДНУ та стейкхолдерів;
 • підготовка та проведення заходів, лекцій, тренінгів, дискусій, присвячених мультикультурній спадщині Дніпровського регіону та України (науково-популярний цикл заходів «Мультикультурне обличчя міст і сіл Дніпровського регіону» та обговорення європейського досвіду її вивчення та збереження за участі місцевих громад та представників бізнесу).
 • формулювання пропозицій та ініціатив щодо практичної реалізації ідеї різноманіття в освітній та науковій діяльності, в практиці державних та виборних органів влади, зокрема сільських громад.
Очікуваний результат проєкту: прийняття, засвоєння та практична реалізація учасниками проєкту ключових положень мультикультуралізму як умови європейської інтеграції України.

Команда проєкту

Альберт Венгер, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри всесвітньої історії.
Роль у проєкті: керівник проєкту.
Завдання: формування та координація команди, моніторинг реалізації проєкту на предмет дотримання термінів та відповідності запланованим якісним і кількісним показникам, комунікація із зовнішніми стейкхолдерами, підготовка звітної документації.
Завдання: розробка навчально-методичного комплексу та викладання дисципліни «Європейські діаспори України»; написання та публікація тематичної статті для фахового видання; написання та публікація розділу в навчальному посібнику "Етнічні діаспори України на шляху до євроінтеграції"; комунікація з представниками бізнес-спільноти та етнічних громад міста та області як стейкхолдерами проєкту; підготовка доповідей для конференцій та круглих столів, запланованих в рамках проєкту; підготовка та проведення 1 публічної лекції за темою проєкту.
Контакти: vengeralbert@gmail.com

Наталія Венгер, докторка історичних наук, професорка кафедри всесвітньої історії, директорка Центру українсько-німецьких досліджень.
Роль у проєкті: учасниця, викладачка-тренер.
Завдання: розробка навчально-методичного комплексу та викладання дисципліни «Мультикультурний вимір ЄС»; написання та публікація тематичної статті у фаховому виданні; написання та публікація розділу у навчальному посібнику «Етнічні діаспори України на шляху до європейської інтеграції», загальне редагування цього посібника; підготовка доповідей для конференцій та круглих столів, запланованих в рамках проєкту; підготовка та проведення 1 публічної лекції за темою проєкту.
Контакти: nataliyavenger@yahoo.com

Дмитро Архірейський, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії, в. о. декана історичного факультету
Роль у проєкті: учасник, викладач-тренер.
Завдання: розробка навчально-методичного комплексу та викладання дисципліни «Етнополітика України: досвід та перспективи трансформації», написання та публікація тематичної статті до фахового видання; написання та публікація розділу у навчальному посібнику «Етнічні діаспори України на шляху до європейської інтеграції», організація та проведення міжнародної конференції «Єдність у різноманітті: Історичний, соціокультурний та геополітичний вимір головної ідеї Європейського Союзу для України», підготовка матеріалів для публікації за результатами конференції; комунікація з командою проєкту «Університет третього віку»; підготовка доповідей для конференцій та круглих столів, запланованих в рамках проєкту; підготовка та проведення 1 публічної лекції для широкої аудиторії за темою проєкту; організація та проведення опитування студентів щодо якості викладання дисциплін, запропонованих в рамках проєкту.
Контакти: siverin47@ukr.net

Валерія Лавренко, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри всесвітньої історії
Роль у проєкті: учасниця, викладачка-тренер.
Завдання: розробка навчально-методичного комплексу та викладання дисципліни «Національне та мультикультурне в музейних наративах Європи та України»; написання та публікація тематичної статті до фахового видання; написання та публікація розділу до навчального посібника «Етнічні діаспори України на шляху до євроінтеграції»; комунікація з музейними інституціями України як стейкхолдерами проєкту; організація та проведення всеукраїнської студентської конференції, підготовка до друку тез доповідей її учасників; підготовка доповідей на конференції та круглі столи, заплановані в рамках проєкту; підготовка та проведення 1 публічної лекції, спрямованої на широку аудиторію за темою проєкту; інформаційна підтримка проєкту через комунікацію зі ЗМІ та ведення сторінок проєкту в соціальних мережах.
Контакти: valeriialavrenko@gmail.com

Ольга Каковкіна, кандидатка історичних наук, доцентка, доцентка кафедри всесвітньої історії.
Роль у проєкті: учасниця, викладачка-тренер.
Завдання: розробка навчально-методичного комплексу та викладання дисципліни «Регіональний дискурс політики мультикультуралізму»; написання та публікація тематичної статті до фахового видання; написання та публікація розділу в навчальному посібнику «Етнічні діаспори України на шляху до євроінтеграції»; організація, проведення та підготовка до друку матеріалів круглого столу «Українські регіони та культурне розмаїття: шлях до ЄС»; комунікація з регіональними органами влади та об'єднаними територіальними громадами як стейкхолдерами проєкту; підготовка доповідей для конференцій та круглих столів, запланованих в рамках проєкту; підготовка та проведення 1 публічної лекції для широкої аудиторії за темою проєкту.
Контакти: landion@ukr.net

Олена Ходченко, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри всесвітньої історії.
Роль у проєкті: учасниця, викладачка-тренер.
Завдання: розробка навчально-методичного комплексу та викладання дисципліни «Європейська культурна спадщина України в умовах російської агресії»; написання та публікація тематичної статті у фаховому виданні; написання та публікація розділу в навчальному посібнику «Етнічні діаспори України на шляху до європейської інтеграції»; підготовка доповідей на конференції та круглі столи, заплановані в рамках проєкту; підготовка та проведення 1 публічної лекції, орієнтованої на широку аудиторію, за темою проєкту; комунікація з коворкінгами, освітніми хабами, бібліотеками, які є стейкхолдерами проєкту; координація проведення науково-популярного циклу лекцій.
Контакти: floresca@ua.fm