Версія для друку

Кафедра фізичного виховання та спорту

ПІП
науково-педагогічного працівника
Посада Науковий
ступінь
Вчене
звання
Посилання на профілі НПП у наукометричних базах
Google
Scholar
Scopus
Author ID
Web of
Science
Researcher ID
Researchgate ID ORCID ID
1. Горпинич
Олексій Олександрович
завідувач
кафедри
кандидат
наук з
фізичного
виховання
і спорту
доцент https://scholar.google
.com.ua/citations?
hl=uk&user=B2y5LG
gAAAAJ
https://www.scopus
.com/freelookup/form/
author.uri?zone=
&origin=NO%20ORI
GIN%20DEFINED
https://publons.com
/researcher/1596747/
https://www.researchgate
.net/profile/Aleksei_
Gorpinic3
https://orcid.org/
0000-0002
-5682-3861
2. Пічурін
Віктор Васильович
доцент кандидат
медичних
наук
доцент https://scholar.google.
com.ua/citations?
view_op=list_works&hl
=ru&user=BwsP1XcAAAAJ
https://www.scopus.
com/freelookup/form
/author.uri
https://publons.com
/researcher/1737517//
https://www.researchgate.
net/profile/Viktor_Pichurin
https://orcid.org/
0000-0002
-4426-4089
3. Черевко
Світлана Вікторівна
доцент кандидат
педагогічних
наук
доцент https://scholar.google
.com.ua/citations?user
=8GRUpDkAAAAJ&hl=ru
https://www.scopus.
com/freelookup/form
/author.uri
https://publons.com/
researcher/1995656/
https://www.researchgate
.net/profile/Svitlana
_Cherevko
https://orcid.org/
0000-0003-
3129-659
4. Мартинова
Наталія Петрівна
доцент кандидат
педагогічних
наук
https://scholar.google.
com.ua/citations?
view_op=list_works
&hl=ru&user=vqfApw
cAAAAJ
https://www.scopus.
com/freelookup/form/
author.uri?zone=&
origin=NO%20ORI
GIN%20DEFINED
https://publons.com/
researcher/1986485/
nataliia-martynova/
https://www.researchgate
.net/profile/Nataliia_
Martynova
https://orcid.org/
0000-0002-
8234-3968
5. Глоба
Тетяна Анатоліївна
доцент кандидат
наук з
фізичного
виховання
і спорту
https://scholar.google.
com/citations?view
_op=list_works&hl=en
&authuser=2&user=
ZEPvTLMAAAAJ
https://www.scopus.
com/freelookup/form/
author.ur
A-4808-2018 https://www.researcherid
.com/OrcidNoThanks.action
https://orcid.org/
0000-0003-
3442-4250
6. Плошинська
Анжела Анатоліївна
старший
викладач
кандидат
психологічних
наук
https://scholar.google
.com.ua/citations?hl=
ru&user=zAB0dygAAAAJ
https://www.scopus.
com/freelookup/form
/author.uri
https://publons.com
/researcher/1995626/
https://www.researchgate
.net/profile/Anzhela_
Ploshynska
https://orcid.org
/0000-0002-
4268-4434
7. Татарченко Лариса Іллівна старший
викладач
https://scholar.google.
com.ua/citations?
view_op=list_works&hl
=uk&user=jVnco_YAAAAJ
https://www.scopus.
com/freelookup/form
/author.uri
https://publons.com/
researcher/1989335/
https://www.researchgate
.net/profile/Larysa_
Tatarchenko
https://orcid.org/
0000-0002-
2433-6401
8. Дидковський Олександр Петрович старший
викладач
https://scholar.google
.com/citations?hl=
en&user=8f2ujpsAAAAJ
https://www.scopus.
com/search/form.uri
?display=basic
https://publons.com/
researcher/2948469/
alexsandr-didkovskiy/
https://publons.com/
dashboard/summary/
https://orcid.org/
0000-0001-
5268-5599
9. Лопуга Ганна Володимирівна старший
викладач
https://scholar.
google.com.ua/
citations?hl=uk&user=
Cwsk4Z8AAAAJ
https://www.scopus.
com/freelookup/form
/author.uri
https://publons.com/
researcher/1989329
/anna-lopuga/
https://www.researchgate.
net/profile/Anna_Lopuga
https://orcid.org/
0000-0002-
8335-487X
10. Присяжна Марія Костянтинівна викладач https://scholar.
google.com.ua/
citations?hl=ru
&user=W5y6-
QUAAAAJ
https://www.scopus.
com/freelookup/
form/author.uri
https://publons.com
/researcher/1986458
/mariya-prisyazhnaya/
https://www.researchgate
.net/profile/Mariya_
Prisyazhnaya
https://orcid.org/
0000-0002-
0652-6439
11. Коваленко Євгенія Виталїївна старший
викладач
https://www.
researchgate.net/
profile/Evgenia_
Kovalenko
https://www.scopus.
com/freelookup/form
/author.uri
https://www.scopus.
com/freelookup/
form/author.uri
https://publons.com/
researcher/1975815/
evgenia-kovalenko/
https://orcid.org/
0000-0002-
7714-6177
12. Хотієнко Світлана Вікторівна старший
викладач
https://scholar.
google.com.ua/
citations?user=
DhIQ__oAAA
AJ&hl=ru
https://www.scopus.
com/sources?zone=
&origin=NO%20OR
IGIN%20DEFINED
https://publons.com
/researcher/1986596/
sveta-hotienko/
https://www.researchgate.
net/profile/Sveta_Hotienko
https://orcid.org/
0000-0001-
7210-9206
13. Забіяко Юрій Олегович старший
викладач
https://scholar.
google.com/
Yuriy Zabiyako
https://www.scopus
.com/standard/
marketing.uri
Web of Science
ResearcherID
https://researchgate.
net/profile/Yuriy_Zabiyako
https://orcid.org/
0000-0002-
6685-918X
14. Ніколенко Валерій Алімович старший
викладач
https://scholar.
google.com.ua/
citations?user=
G9iG0QIAAAA
J&hl=ru
https://www.scopus.
com/freelookup/form/
author.uri?zone=&origin
=NO%20ORIGIN%
20DEFINED
https://publons.
com/researcher/
2941361/valerii-
nikolenko/publications/
https://www.
researchgate.
net/profile/
Valerii_Nikolenko
https://orcid.org/
0000-0001-
9929-4798
15. Індиченко Лариса Сергіївна викладач https://scholar.
google.com.ua/
citations?view_o
p=list_works&hl
=ru&user=Ujeb
JeQAAAAJ
https://www.scopus.
com/search/form.uri?
display=authorLooku
p&st1=Indychenko&s
t2=L&orcidId=&origin
=searchauthorlookup
&returnTo=authorLoo
kup&txGid=025e97a9
d6db8991be8c3a6144
4fe851
https://publons.
com/researcher/
1995024/larisa-s
-indichenko/
https://www.
researchgate
.net/profile/
Larisa_Indicenko
https://orcid.org/
0000-0003-
4572-4961
16. Бочков Юрій Володимирович викладач https://scholar.
google.com.ua/
citations?hl=ru&
user=mcP_dj4AAAAJ
https://www.scopus
.com/search/form.uri
https://publons
.com/researcher
/1989346/uriy-
bochkov/
https://www.
researchgate.
net/profile/
Yuriy_Bochkov
https://orcid.org/
0000-0002-
6896-8312
17. Агалаков В’ячеслав Сергійович викладач https://scholar.
google.com.ua/
citations?user=
9f-VXjcAAAAJ&hl=uk
https://www.scopus.
com/results/author
NamesList.uri?sort=
count-f&src=al&sid
=10d81418e22d6a
cd5eefd9fddb9c009
a&sot=al&sdt=al&sl
=56&s=AUTHLASTN
AME%28EQUALS%2
8Ahalakov%29%29+
AND+AUTHFIRST%2
8Viacheslav%29&st1
=Ahalakov&st2=Viac
heslav&orcidId=&sele
ctionPageSearch=anl&
reselectAuthor=false&
activeFlag=false&show
Document=false&result
sPerPage=20&offset=1&
jtp=false&currentPage=
1&previousSelectionCou
nt=0&tooManySelection
s=false&previousResult
Count=0&authSubject=
LFSC&authSubject=HLSC
&authSubject=PHSC&auth
Subject=SOSC&exact
AuthorSearch=true&show
FullList=false&author
PreferredName=&origin=
searchauthorfreelookup&a
ffiliationId=&txGid=6ebc
90716a363d6e1cd3590
19383bc36
https://publons.com
/researcher/1975998//
C-3579-2018 https://orcid.org/
0000-0002-8303-7057
18. Мановський Павло Миколайович викладач https://scholar.
google.com.ua/
citations?hl=ru&
user=9xks2awAAAAJ
https://www.scopus.
com/freelookup/form/
author.uri?zone=&origi
n=NO%20ORIGIN%2
0DEFINED
https://publons.
com/researcher/
1982862/pavel
-manovsky/
https://www.
researchgate.
net/profile/
Pavel_Manovskij
https://orcid.org/
0000-0003-
4525-1084
19. Могильний Ігор Миколайович асистент https://scholar.
google.com.ua/
citations?user=CiCj
_2sAAAAJ&hl=
uk&authuser=2
https://www.scopus.
com/freelookup/form
/author.uri?zone=&
origin=NO%20OR
IGIN%20DEFINED
https://publons.
com/researcher/
3265376/igor-mogilniy/
https://publons
.com/researcher
/2937617/igor-mogilnyi/
https://orcid.org/
0000-0002-
8264-6344
Адреса: вул. Казакова, 24-А
Телефон: (056) 776-82-34
E-mail: kaf.fvs.dnu@gmail.com

Завідувач кафедри – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Горпинич Олексій Олександрович.

У 1934 році у Дніпропетровському університеті була створена кафедра фізичного виховання, один з основних центрів Дніпропетровської області з навчальної, науково-методичної, спортивно-масової, та оздоровчої роботи, неодноразовий переможець обласних оглядів – конкурсів серед ЗВО. Свого часу час кафедру очолювали: Артеменко З.С. (1935-1941 рр.), Мартюхін П.Ф. (1945-1964 рр.), Білокуров М.В. (1964-1978 рр.), доцент, к.т.н. Лагдишук В.П. (1968-1977 рр.), Тоцький В.Л. (1977-1978 рр.), доцент, к.б.н. Федорищев Г.А. (1978-1981 рр.), доцент, к.п.н. Хайкін Л.В. (1981-1988 рр.), доцент Мельниченко А.П. (1988-1997 рр.), професор, к.п.н. Хайкін Л.В. (1997-2004 рр.), Петров Г.С. (2004-2008 рр.), професор Саричев В.І. (2009-2019 рр.), з квітня 2019 р. – доцент, канд. наук з фіз. вих. та спорту Горпинич О.О.

За роки існування на кафедрі підготовлено більше 150 майстрів спорту. Заслуженими майстрами спорту стали дев’ятиразовий чемпіон світу та Європи, срібний призер Олімпійських ігор з веслування на байдарках та каное В.Юрченко, олімпійська чемпіонка з баскетболу Р.Курвякова. Гросмейстерами з шахів стали – неодноразові чемпіони світу з шахової композиції В.Руденко, В.Болеславський. Неодноразова чемпіонка країни, майстер спорту міжнародного класу Л.Москаленко здобула олімпійську бронзову медаль з вітрильного спорту. Неодноразова чемпіонка світу та Європи серед паралімпійців з легкої атлетики О.Ботурчук брала участь у Паралімпійських іграх у Китаї, де завоювала три золоті і одну срібну медалі. Чемпіонка Європи серед юніорів з бадмінтону, випускниця університету Л.Грига брала участь у Олімпійських іграх у Китаї. Бронзовим призером Всесвітніх студентських ігор зі стрибків у воду став Ю.Шляхов. Бронзовим призером чемпіонату світу з кікбоксінгу – М.Різо. А.Говоров двічі у 2015 та 2017 рр. ставав золотим призером Всесвітньої універсіади з плавання на 50м батерфляєм, за що був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, у вересні 2017 р. представлений до нагородження орденом «За заслуги» ІІ ступеня.

Приклад спортивного довголіття для студентської молоді і наразі демонструють науково-педагогічні працівники кафедри-ветерани спорту:
Присяжна М.К., КМС з бадмінтону, неодноразова чемпіонка України серед ветеранів; Глоба Т.А., МСУ з настільного тенісу – чемпіонка України серед ветеранів; Мановський П.М., КМС з волейболу – призер Всеукраїнських спортивних ігор серед ветеранів 2008 р.; Ніколенко В.А., МС з сучасного п'ятиборства, призер III Всеукраїнських ігор ветеранів спорту з фехтування, призер Чемпіонату України з сучасного п’ятиборства 2009 р.

Кафедра фізичного виховання та спорту

 

Спортивні змагання

Наукова робота кафедри

Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над кафедральною НДР за темою: «Інноваційні, інформаційні та здоров’яформуючі технології у фізичному вихованні, спорті та фізичній реабілітації студентів закладів вищої освіти», номер державної реєстрації 0122U001468 під керівництвом кандидата наук з фіз. виховання і спорту, доцента Горпинича О.О. (період виконання 01.2022–12.2024 рр.).

За 2021 рік науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано: Web of Science – 1 стаття, Index Copernicus – 10 статей, фахові видання категорії Б – 3 статті, у матеріалах Міжнародних, Всеукраїнських та Регіональних конференціях – 43 статті.

Web of Science
Cherevko, Svitlana. The Concept of the Formation of the Teacher's Innovative Competence in the Space of Lifelong Education / Olha Boiko, Svitlana Oborska, Kateryna Kyrylenko, Svitlana Cherevko, Olha Lebid, Viktoriia Kulko // International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.4, April 2021, pp. 59-64.

Index Copernicus
1. Горпинич О.О., Борисова Ю.Ю., Дідковський О.П. Результати факторного аналізу показників фізичного стану хлопчиків 7 років // Науковий часопис Нац. Пед. ун-т ім. Драгоманова. Серія №15. Наук.-пед. проблеми фіз. культури (Фізична культура і спорт): зб. наук. пр. / За ред. О.В. Тимошенко. К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2021. Випуск 12(144) 21.С. 44-47.
2. Горпинич О.О., Дідковський О.П., Борисова Ю.Ю. Хореографія як засіб підвищення рівня технічної підготовленості гімнасток 6-7 років. Науковий Часопис Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. Серія №15. Наук.-пед. проблеми фіз. культури (Фізична культура і спорт): зб. наук. пр. / За ред. О. В. Тимошенка. К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2021. Випуск 1 (129) 21. С.14–18.
3. Martynova N.P., Kuzko E.O. Problems of distance learning of applicants of higher education in “Physical Culture // Науковий Часопис Нац. пед. ун-т ім. Драгоманова. Серія № 15. Наук.-пед. проблеми фіз. культури (Фізична культура і спорт): зб. наук. пр. / За ред. О. В. Тимошенка. К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2021. – Випуск ЗК(131)21. С.13–17.
4. Cherevko S., Ploshynska A., Globa T., Cherevko A. Research on the influence of sports competitions on the formation of personal qualities of students-athletes // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спор і здоров' я людини / [ред. кол. :Єдинак Г.А. (відп. Ред.) та ін.]. Кам'янець-Подільський: Видавець Панькова А.С. 2021. Випуск 20. 68 с.
5. Забіяко Ю.О., Могильний І.М. Шляхи підвищення якості фізичного виховання учнівської молоді на досвіді провідних країн. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. Випуск 3 K (131) 21. С. 149–155.
6. Khomenko Olena, Nekhanevych Oleh, Simonova Sofiia, Kovalenko Yevgeniia, Kosse Valentin, Topka Elvira. Stress resistance and adaptive capacities of cardiovascular system of graduating teenagers with different level of studying load. Journal of Education, Health and Sport. 2021;11(8):171-181.
7. Лопуга Г.В., Михайленко Ю.М., Решетилова В.М. Дослiдження окремих психомоторних показникiв спортсменiв, що займаються черлiдингом, художньою та естетичною гiмнастикою. "Вченi записки Таврiйського нацiонального унiверситету iменi В. I. Вернадського". Серiя: Психологiя" Том 32 (71) номер 2, 2021.
8. Татарченко Л.І., Присяжна М.К., Лашко Є.В. Формування мотивації студентів до занять фізичною культурою та спортом // Вісник Луганського університету імені Тараса Шевченка, квітень 2021, №2 (340). Педагогічні науки, С. 83-92.
9. Татарченко Лариса. Особливості організації рухової активності студентів в умовах дистанційного навчання/ Татарченко Лариса, Кошелева Олена, Рузанов Віктор, Максимов Андрій // Спортивний вісник Придніпров’я. №2. 2021. (172). С.51-61.
10. Хотієнко С. В. Впровадження та вплив цифрових технологій на розвиток сфери рекреації та індустрію туризму // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Наук.-пед. проблеми фіз. культури (Фізична культура і спорт): зб. наук. пр. / За ред. О. В. Тимошенка. К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2021. Випуск ЗК (131) 21. 2021. С. 421–425.

Фахові видання категорії Б
1. Глоба Т.А. Аналіз проведення занять із фізичної культури з використанням дистанційного навчання та його вплив на спосіб життя студентської молоді, спричинений COVID-19 // Вісник наукових праць. «ВІСНИК Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» (педагогічні науки) № 2 (340) Квітень 2021. Частина 1. С. 84 – 98.
2. Lopuha G. V., Mykhailenko Y. M., Reshetylova V. M. Charaсteristics of a competitive microcycle in pair-group acrobatics at different stages of long-term preparation". Збiрник наукових статей "Вiсник Луганського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка" Педагогічні науки. №2(340). Ч.ІІ. 2021. С. 192-205.
3. Мартинова Н.П., Могильний І.М. Контроль за фізичним навантаженням на заняттях з фізичної культури студентів ЗВО під час дистанційного навчання. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: зб. наук. праць. Педагогічні науки: №2 (340) квітень 2021. Ч.ІІ. С. 45–53.

В матеріалах конференцій:
1. Агалаков В. С., Чекмарева Н. Г., Савенкова, Е. В., Максимов А.В.. Физическое воспитание как средство формирования здорового образа жизни студента. The 9th International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations” (May 26-28, 2021) CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021. 668 p. С. 605 – 609.
2. Агалаков В.С., Тімар В.С. Рекреація студентської молоді. The 6 th International scientific and practical conference “International scientific innovations in human life” (Desember 15-17, 2021) Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2021.
3. Агалаков В.С., Тімар В.С. Заняття фізичною культурою під час пандемії. The 6-th International scientific and practical conference «Topical issues of modern science, society and education» (Desember 26-28, 2021) SPC «Sci-conf.com.ua», Kharkiv, Ukraine. 2021.
4. Агалаков В.С., Наривська А. В. Здоровий спосіб життя. The5thInternational scientific and practical conference “Science, innovations and education: problems and prospects” (December 8-10, 2021) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2021. 1068p. С 65 – 70.
5. Бочков Ю.В. М’язова сила та її розвиток. Матеріали ХХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європі та Азії»: збірник наукових праць, Переяслав, 2021. С.75-79.
6. Бочков Ю.В. Екстенсивний інтервальний метод тренування. Матеріали ХХХVІ1 Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європі та Азії.»: збірник наукових праць, Переяслав,2021. С.126-129.
7. Глоба Т.А., Горбачова А.О. Вплив та виклики СОVID-19 на фізичне виховання в країнах Європи. // Матеріали ХХХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. Переяслав, 2021 р. С. 96 – 98.
8. Глоба Т.А., Сторчак А.Ю. Вплив дистанційного навчання на фізичну активність студенів // Матеріали ХХХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії». Збірник наукових праць. – Переяслав, 2021 р. – 140 с. С. 106 – 108.
9. Поливанов Є.М., Горпинич О.О. Імунологічні аспекти фізичної культури // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Public communicftion in science: phicolosophical, political, economic and it context» Х’юстон (USA). Volume 5. 2021. С. 88-91.
10. Платонов І.В. Горпинич О.О. Використання музики як засіб підвищити свою ефективність від занять спортом. Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність». Дніпро. 2021. С.256-260.
11. Індиченко Л. С., Бондаренко Т. Сучасні методи лікувальної фізичної культури для реабілітації спортсменів після травм гомілковостопного суглоба. // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 68. С. 222-226.
12. Індиченко Л. С., Філоненко Є. Є. Кругове тренування з елементами традеційних та не традеційних видів спорту як ефективна форма занять з фізичної культури в ЗВО. // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 69. С. 314-318.
13. Індиченко Л.С., Буренко Г.Н. Новий підхід до проведення занять фізичної культури. // Сучасні аспекти охорони здоров’я: зб. наукових праць. Д.: Видавець Біла К.О., 2021. С. 276-279.
14. Індиченко Л. С., Філоненко Є. Є. Особливості психологічної напруженості під час змагань та методи регуляції рівня збудження у студентів-спортсменів. // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 70. С. 271-274.
15. Індиченко Л., Бондаренко Т. Різновиди фітнес масажу. // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 70. С. 265-268.
16. Індиченко Л., Ребріна Д. Основні принципи правильного харчування для молоді, що займається фітнесом. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції « Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 70. С. 135-138.
17. Індиченко Л., Бондаренко Т. Досягнення паралімпійської збірної України на 32 олімпіади в Токіо. // Матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Вип. 73. Переяслав, 2021. С. 86-88.
18. Індиченко Л., Петренко А. Розвиток інвалідного спорту в Україні. // Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Вип. 76. Переяслав, 2021. С. 246-249.
19. Індиченко Л., Бірюкова П. Розвиток спортивного руху інвалідів в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 74. С. 116-119.
20. Євгенія Коваленко, Анна Житник. Необхідність застосування аеробіки на заняттях з фізичного виховання в закладах вищої освіти. Scientific Collection «InterConf», (45): with the Proceedings of the 3th International Scientific and Practical Conference «Scientific Community: Interdisciplinary Research» (March 16-18, 2021). Hamburg, Germany: Busse Verlag GmbH. Стор. 556-561.
21. Коваленко Є.В. Значення підтримання рухової активності для здоров я людини в умовах карантину та самоізоляції. Матеріали регіональної наукової інтернет-конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту в сучасних умовах»: збірник наукових праць. ДНУ ім. Гончара. Дніпро, 2021.82-87 с.
22. Мановський П.М., Янковська Л.Є., Скок О.С. Сучасний погляд на сприйняття візуальної інформації в межах освіти // XIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути», напрямок "Педагогічні науки". Киів, 2021. С. 168-176.
23. Мановський П.М., Скок О.С. Актуальність філософії в освітньому процесі // XIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» , напрямок "Педагогічні науки" Київ, 2021.С. 181-188.
24. Мановський П.М., Скок О.С. Значення фізичної реабілітації у відновленні фізичного навантаження // ІІ Всеукраїнська Науково-практична конференція студентів та обдарованої молоді «Новини науки: дослідження, наукові відкриття, інноваційні технології», 15-16 квітня 2021 року, Рівне. С. 278-280.
25. Мартинова Н.П., Дудченко С.О. Питання антидопінгового регулювання та роль електронної апаратури в цьому. Сучасні аспекти охорони здоров’я: зб. наукових праць. Д.: Видавець Біла К.О., 2021. С. 272–276.
26. Мартинова Н.П., Кравченко Є.Д. Шляхи мотивації студентів до підвищення рухової активності. Сучасні аспекти охорони здоров’я: зб. наукових праць. Д.: Видавець Біла К.О., 2021. С. 212–216.
27. Мартинова Н.П., Дудченко С.О. IT в фізичній культурі. Сучасні аспекти охорони здоров’я: зб. наукових праць. Д.: Видавець Біла К.О., 2021. С. 215–258.
28. Гречуха С.В., Могильний І.М., Гунько П.М. Особливості фізичної підготовленості жінок молодшого віку засобами TRX // «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту і здоров'я» Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Навчально-науковий інститут фізичної культури, спорту і здоров’я . Збірник наукових праць за матеріалами II Міжнародної наукової інтернет-конференції. 27-28 травня 2021 року . С. 57-62
29. Могильний І.М., Суркова О. Нетрадиційні види фізичних вправ та спорту у ЗВО України. Мат. XXXV Міжн. науково-прак. інтернет-практичної «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // зб. наук. пр. Переяслав, 2021р. С. 108-111.
30. Пічурін В.В. Особливості фізичної реабілітації студентів спеціальної медичної групи при вегето-судинній дистонії. Матеріали Регіональної наукової інтернет-конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту в сучасних умовах»: збірник наукових праць. ДНУ ім. О. Гончара. Дніпро, 2021. С.161-165.
31. Марина Карнаух, Віктор Пічурін. Перспективність застосування системи пілатес як оздоровчої методики на заняттях фізичною культурою. Матеріали ХХХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. Переяслав, 2021 р. С.127-128.
32. Присяжна М.К., Чернявска Е.А., Чекмарева Н.Г. Современные проблемы спортивного менеджмента // World science: problems. prospects and innovations. Toronto. April 21-23, 2021, С. 840-846
33. Присяжна М.К., Чекмарева Н.Г., Безденежних С.В. Мотиваційне-ціннісне ставлення до занять фізичною культурою та шляхи формування здорового способу життя студентської молоді // Modern directions of scientific research development / Proceeding of IV international scientific and practical conference. September 28-30. 2021, С.270-275.
34. Присяжная М., Шаров Д. "CROSSFIT - вибір для сучасних спортсменів" // V Міжнародна науково-практична конференція "Science, education, innovation: topical issues and modern aspects"( 25-26 грудня 2021року в м. Таллін, Естонія
35. Татарченко Л.І., Гаврил М.В. Історія танця та його роль у психотерапії // X Міжнародна науково-практична конференція «Results of modern scientific research and developmen»12-14 грудня 2021., Мадрид, Іспанія. С.132-137.
36. Татарченко Л.І., Чернигіна Т.О., Коваленко С.Д. Підвищення рухової активності людей з сидячим способом життя // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. Збірник наукових праць. Переяслав, 2021. №77. С. 361-364.
37. Татарченко Л.І. Інклюзивна освіта з фізичної культури. Татарченко Л.І., Демченко О.О. // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. Збірник наукових праць. Переяслав, 2021. №77. С. 361-364.
38. Татарченко Л.І., Гаврил М.В. Вплив занять плаванням на функціональні системи організму // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. Збірник наукових праць. Переяслав, 2021. №71. С. 361-364. (міжнародна)
39. Татарченко Лариса, Слаква Антон. Реабілітаційна гімнастика після Covid-19./ //Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Збірник наукових праць. Переяслав, 2021.№ 65. С. 69-75. (всеукраїнська)
40. Татарченко Л., Кудрявеньков А. Розвиток швидкості в процесі самостійних занять студентів // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. Збірник наукових праць. Переяслав, 2021. №72. С. 361-364. (міжнародна)
41. Шершнєва О., Хотієнко С. Молодіжний туризм України та Європи в карантинних умовах // Матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Вип. 74. Переяслав, 16.11.2021. С. 124-127.
42. Фоміна Є., Хотієнко С. Вплив політичних та соціально-економічних чинників на Олімпійських іграх в Токіо 2021 // Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Вип. 77. Переяслав, 24.11.2021. С 201-206.
43. Флягіна А., Хотієнко С. Шляхи формування мотивації до занять фізичною культурою у сучасної молоді // Матеріали Регіональної науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту в сучасних умовах», ДНУ, Дніпро, 25.11.2021. С 202-205.

Щорічно кафедра проводить Регіональну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту в сучасних умовах».
https://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/2021/30_Aktualni_problemi_fizichnogo_vixovannya.pdf

Спортивні змагання

Спортивна база ДНУ і найкращі здобутки спортсменів:

Навчальна площа навчально-лабораторних приміщень складає 7565 кв.м.
У Палаці спорту розташовано 7 спортивних залів, басейн 25×50 м, дитячий басейн, стадіон, спортивний майданчик.

Університет має розвинену спортивну базу, яка дозволяє працювати 18 збірним командам з видів спорту, у яких займаються здобувачі вищої освіти:

Аквааеробіка
Боротьба самбо
Боротьба дзюдо
Баскетбол (чол., жін., 3х3)
Бадмінтон
Веслування академічне
Веслування на байдарках і каное
Волейбол пляжний (чол., жін.)
Водне поло (чол., жін.)
Легка атлетика
Настільний теніс
Орієнтування спортивне
Плавання
Теніс
Футбол
Футзал (чол., жін.)
Фехтування
Черлідинг
Кількість здобувачів вищої освіти у збірних командах з видів спорту які мають найвищий рівень спортивної майстерності:
Дзюдо – 1 МС
Бадмінтон – 1 МС
Художня гімнастика – 2 МС
Єдиноборства – 1 МСМК, 2 МС, 6 КМС
Велоспорт – 3 КМС
Водне поло – 3 КМС
Легка атлетика
Настільний теніс – 1 КМС
Плавання – 2 КМС
Спортивне орієнтування – 1 МС. 4 КМС
Стрільба кульова – 1МСМК, 1 МС, 3 КМС
Теніс – 1 КМС
Фехтування – 4 КМС
Шахи – 2 КМС
Веслування на байдарках та каное 1 МС, 5 КМС.

У спортивних секціях університету з 26 видів спорту займаються 290 студентів. Збірні команди та окремі спортсмени активно приймають участь в змаганнях різного рівня.

В 29 універсіаді Дніпропетровської області студенти нашого закладу в складі збірних команд посіли перше місце. Так команди з настільного тенісу, тенісу, та футболу є переможцями універсіади дніпропетровської області. Легкоатлетична команда університету та другий склад команди з настільного тенісу є призерами цих змагань.

Крім того значних успіхів досягли спортсмени нашого університету на змаганнях з контактних видів спорту. Веридиба Олег (дзюдо) -3 місце на чемпіонаті Європи в 2021 році. Паун Богдан – 3 місце на Чемпіонаті України з дзюдо в 2021 році., Кулик Ярослав 1 місце кубок України з рукопашного бою, 3 командне місце на кубку України з рукопашного бою.

Парфенюк Олександра (кульова стрільба):

1. Відкритий чемпіонат України з пневматичної зброї серед спортсменів 2001 р.н.та молодших з пістолета, РМ 21-26 червня 2021 року зі стрільби кульової.
Вправа ПП-3 – 1 командне місце. Особисте 2 місце.
2. Відкритий літній чемпіонат України з пістолета, РМ, присвячений 30-й річниці незалежності України 6-11 серпня 2021 року зі стрільби кульової.
МП-5 – 2 командне місце.
3. Відкритий чемпіонат України з олімпійських вправ ім. ЗТУ А. П. Кукси з пістолета, рухома мішень 13-18 вересня 2021 року зі стрільби кульової.
МП-5 – 2 командне місце.
4. Чемпіонат України серед спортсменів 1998 р.н. та молодших з пістолета, РМ 12-17 жовтня 2021 року зі стрільби кульової.
ПП-3 – 1 командне місце.
5. Чемпіонат України серед спортсменів 2001 р.н. та молодших з кульової стрільби 17-22 грудня 2021 року.
ПП-3 – 2 командне місце.

Яворська Влада і Агаркова Катерина (волейбол) – призери Чемпіонату України серед жіночих команд першої ліги.
Єланська Марія(легка атлетика) – 2 місце на Чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів(потрійний стрибок).
Коник Анастасіята Бугайова Анастасія (чирлідинг) зайняли 2 місце на Чемпіонаті всеукраїнської федерації чирлідингу та чир-спорту.
Потапова Крістіна (художня гімнастика) посіла І місто на Чемпіонаті України з естетичної групової гімнастики (коротка програма); ІІ місто на Чемпіонаті України з естетичної групової гімнастики (довга програма).
Ткачук Олександр і Рябовий Максим (спортивне орієнтування) – 2 місце на Чемпіонаті України.

Також успішно виступили на міжнародній арені наші спортсмени з воднолижного спорту:

Єва Шевцова виконала норматив майстра спорту міжнародного класу, посіла перше місце на чемпіонаті Європи в 2020 році з водних лиж.

Велику роль кафедра фізичного виховання та спорту ДНУ імені Олеся Гончара приділяє і залученню студентської молоді до занять різними видами спорту. З цією метою традиційно проводиться міжфакультетська спартакіада. Регулярно проводяться товариські зустрічі між групами та факультетами з ігрових видів спорту, а також спортивні свята. На початку вересня вже другий рік поспіль проводяться змагання з паркового волейболу.

Крім того, кафедра фізичного виховання спільно з міським управлінням традиційно проводить щорічні заходи: «Зелена миля» та «Міжнародний день студентського спорту» в яких беруть участь викладачі та студенти навчальних закладів нашого міста.

В університеті працює спортивно-оздоровчий центр, в якому надаються платні послуги у сфері фізичної культури та спорту.
https://www.dnu.dp.ua/docs/sport/Tarify_SOC_DNU-2021.pdf