ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпропетровського університету

Соціальні комунікації

Наукове видання
ВІСНИК
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Серія: СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

«Вісник Дніпропетровського університету. Соціальні комунікації» публікує оригінальні, завершенні роботи з актуальних проблем історії, теорії та практики соціальних комунікацій, видавничої справи, реклами та звʼязків з громадськістю.
Науковий журнал внесено до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р., № 1328.
Періодичність: 1 раз на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.

Головний редактор: Демченко Володимир Дмитрович, д-р філол. наук, професор Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.
Заступник головного редактора: Бутиріна Марія Валеріївна, д-р наук із соціальних комунікацій, професор Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.
Відповідальний секретар: Гудошник Оксана Василівна канд. філол. наук, доцент Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 21364-11164Р від 09.06.2015 р.
УДК
007 : 304 : 070
ISSN
2313-8610
Адреса редакції:
 вул. Наукова, 13, корп. 9, к. 527, Дніпро, 49000, Україна.
Електронная адреса: fszmk.dnu@gmail.com 
Веб-сайт видання: vesnik-fszmk.dp.ua

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського прийняла на репозитарне зберігання електронні версії наукового видання «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації» за 2013–2016 рр., які розміщено на порталі наукової періодики України за адресою: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668774:%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB.%D0%BA%D0%BE%D0%BC.

 Випуск 13. № 12. Том 21. 2013
Завантажити

 Випуск 14. № 12. Том 22. 2014
Завантажити

 Випуск 16. № 12. Том 24. 2016
Завантажити

 Випуск 15. № 12. Том 23. 2015
Завантажити