ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпропетровського університету

Соціальні комунікації

Наукове видання
ВІСНИК
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Серія: СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ«Вісник Дніпропетровського університету. Соціальні комунікації» публікує оригінальні, завершенні роботи з актуальних проблем історії, теорії та практики соціальних комунікацій, видавничої справи, реклами та звʼязків з громадськістю.
Науковий журнал внесено до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р., № 1328.
Періодичність: 1 раз на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.

Головний редактор: Демченко Володимир Дмитрович, д-р філол. наук, професор Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.
Заступник головного редактора: Бутиріна Марія Валеріївна, д-р наук із соціальних комунікацій, професор Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.
Відповідальний секретар: Гудошник Оксана Василівна канд. філол. наук, доцент Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 21364-11164Р від 09.06.2015 р.
УДК
007 : 304 : 070
ISSN
2313-8610
Адреса редакції:
 вул. Наукова, 13, корп. 9, к. 527, Дніпро, 49000, Україна.
Електронная адреса: fszmk.dnu@gmail.com 
Веб-сайт видання: vesnik-fszmk.dp.ua

ІНДЕКСАЦІЯ ЖУРНАЛУ:

Google Scholar,
NBUV,
Ukrainian Bibliometrics,
Open Archives Initiative,
the UIUC OAI registry
the OAIster.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

В. Д. Демченко (головний редактор), д-р філол. наук, професор;
М. В. Бутиріна
(заступник головного редактора), д-р наук із соціальних комунікацій, професор;
Н. В. Підмогильна
(заступник головного редактора), д-р філол. наук, професор;
С. В. Демченко,
д-р наук із соціальних комунікацій, професор;
І. В. Крупський,
д-р істор. наук, професор (Львівський національний університет ім. І. Франка);
Н. М. Поплавська,
д-р філол. наук, професор (Тернопільський національний педагогічний університеті ім. В. Гнатюка);
Ю. Е. Фінклер,
д-р філол. наук, професор (Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. Степана Дем’янчука);
Джованні Лунгі, 
д-р наук із соціальних комунікацій [університет м. Удіне (Італія)];
Адріана Ногуера, д-р філол. наук, професор [університет Альгарве м. Фару (Португалія)];
Марті Піркко,
д-р наук із гуманітарних дисциплін [університет м. Турку (Фінляндія)],
О. В. Гудошник (
відп. секретар), канд. філол. наук, доцент.


DNIPROPETROVSK UNIVERSITY BULLETIN:
SOCIAL COMMUNICATIONS


The results of scholar researches on history, theory and practice of social communications, editing studies as well as advertisement and PR studies are represented in this issue, which can be of great interest for scholars, lecturers and teachers, postgraduates, students and those concerned to the problems of contemporary communication studies.

The journal is included to the List of scientific professional publications of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 21.12.2015 № 1328.

Periodicity:
1 time per year.

Language of edition:
Ukrainian, Russian, English.

Certificate of state registration of the printed mass media Series КВ № 21364-11164Р from 06.09.2015.
UDC 0
07: 304: 070

JOURNAL INDEXING:

Google Scholar,
NBUV,
Ukrainian Bibliometrics,
Open Archives Initiative,
the UIUC OAI registry,
the OAIster.

EDITORIAL BOARD:

Volodymyr Demchenko (Editor-in-Chief), Professor, D. Sc. (Philology), Dnipro, Ukraine;
Mariia Butyrina (Assistant Editor), Professor, D. Sc. (Social Communications), Dnipro, Ukraine;
Nataliia Pidmohylna (Assistant Editor), Professor, D. Sc. (Philology), Dnipro, Ukraine;
Serhiy Demchenko Professor, D. Sc. (Social Communications), Dnipro, Ukraine;
Ivan Krupskiy, Professor, D. Sc. (History), Lviv, Ukraine;
Nataliia Poplavska, Professor, D. Sc. (Philology), Ternopil, Ukraine;
Yuriiy Finkler, Professor, D. Sc. (Philology), Rivne, Ukraine;
Giovanni Lunghi, Professor, D. (Social Communications), Udine, Italy;
Adriana Noguera, Professor, D. Sc. (Philology), Algarve, Portugal;
Martti Pirkko, Professor, Doctor of Humanities, Turku, Finland;
Oksana Hudoshnyk, Associate Professor, (Philology), Dnipro, Ukraine.

 Випуск 13. № 12. Том 21. 2013
Завантажити

 Випуск 14. № 12. Том 22. 2014
Завантажити

 Випуск 16. № 12. Том 24. 2016
Завантажити

 Випуск 15. № 12. Том 23. 2015
Завантажити

  Випуск 17. № 12. Том 25. 2017
Завантажити