ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Статут ради молодих вчених

1. Загальні положення

 1. Відповідно до постанови Міністерства освіти України від 05.06.97 №1/9 – 216 «Про заходи по покращенню наукової роботи студентів як невід’ємної складової частини освітньої діяльності, поліпшенню роботи з талановитою науковою молоддю» створена Рада Молодих Вчених Дніпропетровського національного університету (далі РМВ ДНУ або Рада), котра узгоджує свою роботу з проректором з наукової роботи ДНУ.
 2. РМВ ДНУ створена з метою об’єднання наукової молоді, виявлення її інтересів переважно у професійній і частково в соціальній сферах. Діяльність РМВ ДНУ здійснюється на основі Конституції України, чинного законодавства держави, нормативних документів Міністерства освіти і науки України та цього Положення, а також принципів демократизму. Добровільності, гласності, рівноправності і самоврядування.
 3. РМВ ДНУ – постійно діючий колегіальний орган, що об’єднує на умовах добровільного членства людей, які займаються науковою діяльністю, сприяють розвитку науки в державі.

2. Основні завдання і напрямки діяльності РМВ ДНУ

 1. РМВ ДНУ створена з метою сприяння підготовці кадрів для науки і навчального процесу, виконання наукових досліджень, пропаганди новітніх досягнень науки, відображення, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних і соціально-побутових інтересів та прав наукової молоді ДНУ.
 2. З метою сприяння якнайшвидшому професійному росту наукової молоді РМВ:
  • забезпечує методичну та організаційну підтримку публікацій молодих вчених;
  • організовує участь наукової молоді у конкурсах наукових праць та бере участь в обговорені висунутих на конкурс робіт;
  • організовує збір і поширення інформації про фонди, які пропонують грантову підтримку молодим вченим;
  • організовує зустрічі широкої громадськості молодих вчених з провідними вченими, публічні заходи, які мають мету поширення світогляду, посилення виховної роботи, громадянського самовизначення молоді;
  • здійснює співробітництво з іншими молодіжними, громадськими, благодійними організаціями з метою підвищення ефективності власної діяльності.

3. Організаційні принципи діяльності РМВ ДНУ

 1. РМВ ДНУ здійснює свою роботу на основі річного плану, який узгоджується з проректором з наукової роботи ДНУ.
 2. Головою РМВ є особа, що здійснює загальне керівництво діяльністю РМВ, визначає конкретні завдання Ради відповідно до мети і поточних завдань організації, відповідальна за зв’язки з іншими організаціями і об’єднаннями. Голова обирається членами РМВ.
 3. Заступником голови є особа, що функціонально підпорядковується голові, заміщає її у період відсутності з виконанням всіх функцій голови. Заступник голови відповідає разом із головою за проведення єдиної політики, виробленої на засіданні РМВ, виконання поставлених завдань. Заступник голови РМВ ДНУ обирається членами Ради.
 4. Члени РМВ – особи, що несуть відповідальність за виконання конкретних поставлених завдань, здійснюють організаційну діяльність на факультетах Дніпропетровського національного університету.
 5. Члени РМВ обираються на загальних зборах молодих вчених, фахівців, аспірантів та докторантів Дніпропетровського національного університету відкритим голосуванням (простою більшістю). Збори вважаються правомочними, якщо на засіданні присутні більше половини облікового складу молодих вчених, фахівців, аспірантів та докторантів ДНУ. У обліковий склад на день проведення збору не включаються особи, що знаходяться у відрядженнях або відсутні через хворобу. Кандидатури членів РМВ висуваються загальними зборами наукової молоді і затверджуються Вченою Радою університету.
 6. Виключення із членів РМВ може здійснюватися у випадках:
  • відкликання з боку організації, що висунула за рішенням загальних зборів або виконавчого органу даного об’єднання;
  • вчинення членом РМВ дій, що грубо порушують Статут РМВ ДНУ;
  • невиконання рішень РМВ;
  • письмового повідомлення про своє рішення вийти зі складу РМВ;
  • перевищення встановленого віку члена РМВ.
 7. Члени РМВ ДНУ мають рівні права і несуть рівні обов’язки. Права члена РМВ:
  • обирати і бути обраним у керівництво РМВ;
  • брати участь у засіданнях РМВ, вносити на розгляд пропозиції і брати участь у вільному обговоренні всіх розглянутих питань відповідно до затвердженого регламенту;
  • на підставі власного бажання, висловленого у встановленому РМВ порядку, у будь-який момент добровільно припинити своє членство в РМВ;
  • виконувати прийняті на себе зобов’язання, керуючись у своїй діяльності поставленими завданнями;
  • при одержані доручень, що стосуються діяльності РМВ, вчасно передавати свою відповідь не пізніше встановленого в повідомленні терміну і у встановленому порядку;
  • у будь-якій самостійній діяльності, що стосується компетенції РМВ, точно дотримуватися рішень РМВ.

4. Порядок роботи РМВ ДНУ

 1. Рада Молодих Вчених ДНУ проводить свої засідання періодично в міру необхідності, але не рідше одного разу за трьох місяців.
 2. РМВ вповноважена приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше половини її складу. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

5. Форма і періодичність звітності

 1. Голова Ради звітує перед проректором з наукової праці про хід робіт по вирішенню питань, що поставлені перед РМВ ДНУ.
 2. Один раз на три місяці РМВ збирається на засіданні для обговорення поточних проблем і розробки подальшої стратегії на основі аналізу інформації, отриманої в процесі виконання членами РМВ своїх обов’язків.