В університеті створені умови для всебічного розвитку особистості ...
Версія для друку

Структура СНТ

Структура СНТ ДНУ

Завдання і структура СНТ
Науковий керівник СНТ
Голова СНТ
Рада СНТ
Сектори СНТ
Наукові гуртки
Служби для студентів

ЗАВДАННЯ І СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ДНУ

Наприкінці 2009 р. в університеті відбулося відродження діяльності студентського наукового товариства (СНТ ДНУ). Ця довгоочікувана подія стала добрим знаком відбудови того значного досвіду студентської наукової діяльності, яким здавна уславився наш університет. Адже не є таємницею той факт, що абсолютна більшість сучасних науковців, викладачів нашого університету почали свій шлях в науці саме з активної участі в роботі СНТ, яке активно діяло до 90-х років ХХ ст. Тепер прийшов час відродити таке товариство, надати йому нового імпульсу існування, намітити нові напрями діяльності, враховуючи усі новітні перетворення й досягнення як в науці Україні, так й у світовому науковому просторі.

Студентське наукове товариство Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара є добровільним некомерційним об’єднанням студентів ДНУ, що займаються науково-дослідною роботою у позанавчальний та навчальний час, створеним на підставі спільності наукових інтересів.

Основною метою діяльності СНТ ДНУ є залучення талановитої молоді до сфери наукової діяльності, створення умов для участі студентів у виконанні наукової роботи, вдосконалення навичок у самостійній науково-дослідній діяльності.

Головними завданнями діяльності СНТ ДНУ є:

 • пропаганда серед студентів досягнень науки і техніки та результатів науково-дослідної роботи вчених університету;
 • набуття студентами навичок самостійної науково-дослідної роботи шляхом їх залучення до роботи у наукових гуртках, виконання кафедральних, держбюджетних та госпдоговірних робіт;
 • підвищення теоретичного рівня і практичної цінності науково-дослідних робіт, що виконуються студентами;
 • cприяння студентам у створенні та захисті об’єктів інтелектуальної власності;
 • збір, накопичення інформації наукового і науково-практичного характеру та відповідне інформаційне забезпечення студентської молоді;
 • організація активної участі студентів ДНУ у наукових конференціях, конкурсах студентських наукових робіт, студентських олімпіадах, семінарах, «круглих столах» та інших заходах;
 • розширення міжнародних студентських зв'язків, встановлення контактів з вищими навчальними закладами України та зарубіжжя для обміну інформацією і досвідом, організацією спільної діяльності;
 • сприяння публікаціям і впровадженню в практику результатів науково-дослідних робіт студентів-членів СНТ;
 • пропагування серед студентів принципів наукової етики тощо.

 

23 грудня 2009 року відбулася установчо-вибірна конференція СНТ, на якій був затверджений науковий керівник товариства, обрано Голову СНТ ДНУ, заступників Голови СНТ, Раду СНТ.

Функції вищого органу товариства здійснює Рада СНТ ДНУ, яка:
 • організовує і здійснює виконання завдань СНТ;
 • планує роботу СНТ університету;
 • координує роботу студентських наукових гуртків при кафедрах;
 • ухвалює рішення щодо клопотання про заохочення найактивніших членів товариства грамотами, преміями тощо; подає кандидатури кращих членів СНТ до відзначення до державних свят та визначних дат;
 • бере участь в організації роботи студентів у І та ІІ етапах Всеукраїнської студентської олімпіади, у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, студентських наукових конференціях різного рівня тощо;
 • бере активну участь в інформуванні студентської молоді про різноманітні конкурси проектів: на гранти Президента України, премії Національної академії наук, міські та обласні гранти, конкурси приватних фондів та організацій;
 • спільно з керівництвом університету бере участь у відборі кандидатів на іменні стипендії;
 • встановлює і підтримує зв\'язки зі студентськими науковими товариствами інших вищих навчальних закладів в Україні та за кордоном.

Членом СНТ ДНУ може бути будь-який студент, що бере активну участь у роботі студентських наукових гуртків та (або) виступає з доповідями на засіданнях гуртків, або бере участь у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, або у Всеукраїнських студентських олімпіадах та конференціях, або має наукові публікації.

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ДНУ

Наукове керівництво СНТ ДНУ здійснює науковий керівник з числа молодих вчених університету, який має науковий ступінь та вік до 35 років. До обов’язків наукового керівника входить:

 • консультативно-дорадчі функції із сприяння діяльності Ради СНТ;
 • сприяння координації діяльності СНТ з іншими структурними підрозділами ДНУ та громадськими організаціями, в т.ч. Радою молодих вчених ДНУ, Студентською радою тощо;
 • допомога в підготовці нормативно-методичних документів Раді СНТ, що регламентують діяльність СНТ ДНУ;
 • сприяння поширенню інформації про СНТ ДНУ;
 • підготовка інформації про діяльність СНТ ДНУ для надання зацікавленим ЗМІ;
 • звітність про діяльність СНТ на Науково-технічній раді ДНУ.

 

Науковим керівником СНТ ДНУ призначено доцента кафедри фізичної та економічної географії геолого-географічного факультету, к.геогр.н. Афанасьєва Олега Євгеновича.

О.Є. Афанасьєв є молодим вченим університету, кандидатську дисертацію захистив в 2006 р., у віці 26 років. В 2007 р. отримав звання доцента. Має більше 90 наукових праць і публікацій. Керує підготовкою аспірантів. Є іменним стипендіатом Кабінету Міністрів України. В 2008 р. став призером конкурсу «Кращий молодий вчений Дніпропетровської області». Нагороджений подякою Ректора ДНУ, грамотами від Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної адміністрації за плідну працю з обдарованою молоддю Дніпропетровщини, підготовку молодих висококваліфікованих кадрів. Студенти під його науковим керівництвом неодноразово ставали переможцями й призерами всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт й всеукраїнських студентських олімпіад за напрямами «Географія», «Туризм», лауреатами різних конкурсів, стипендіатами програми Фонду В. Пінчука «Завтра.UA» тощо. Доцент О.Є. Афанасьєв щорічно організовує й проводить на геолого-географічному факультеті ДНУ міжнародні наукові конференції студентів, аспірантів й молодих вчених.

Координати для зв’язків:
e-mail: olafn_dp@mail.ru
web: www.olaff.at.ua
icq: 362773591
тел. моб.: +380676338385 ; +380952305700
тел. роб.: (056) 7448603
 

ГОЛОВА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ДНУ

Очолює роботу СНТ ДНУ голова, який обирається членами Ради СНТ. Голова Ради товариства спільно з науково-дослідною частиною ДНУ планує роботу СНТ, головує на засіданнях Ради, координує роботу членів товариства та звітує про роботу Ради СНТ на щорічній конференції членів наукового студентського товариства ДНУ.

Головою СНТ ДНУ обраний Трескін Дмитро Олександрович, студент юридичного факультету, гр. ЮП-07-2 (ІІІ курс).

Д.О. Трескін – талановитий студент, що вже має достатньо вагомі досягнення у науковій діяльності. Є автором близько 40 наукових праць і публікацій. Неодноразово брав участь в міжнародних й всеукраїнських конференціях, різноманітних школах-тренінгах, семінарах, «круглих столах» тощо. Має досвід організації й проведення подібних заходів як на університетському, так й на регіональному рівнях. З 2009 року – член Координаційної ради молодих юристів при головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області.

Координати для зв’язків:
e-mail: Dmitriytreskin1@rambler.ru, YLS-2010@rambler.ru
тел. моб. +380675607195
 

Заступниками Голови СНТ обрані Гришин Микола Валерійович – студент фізико-технічного факультету, й Лернер Людмила Геннадіївна – студентка економічного факультету.


РАДА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ДНУ

Член Ради СНТ ДНУ обирається з ініціативних членів СНТ факультетів, за погодженням з деканом та заступником декана з наукової роботи. Голова відділення СНТ факультету зобов'язаний відвідувати засідання Ради СНТ та виконувати її рішення. Голова факультетського відділення СНТ може бути обраний членом Вченої ради факультету.


Факультет

Член Ради СНТ ДНУ -
Голова факультетського
відділення СНТ

Контактні координати

Прикладної математики Яковенко Марина marinayakovenko@ukr.net, +380504809079
Фізико-технічний Харченко Максим
Орлянська Юлія
Гришин Микола
 
Maksimka.corporation@gmail.com, +380501987162
Pogartava.julia@gmail.com, +380634797208
nbodrov@list.ru, +380508657344
Економічний Лернер Людмила
Левченко Наталія
phalka@i.ua, +380676301017
Levochka-n@yandex.ru, +380977134991
Української й іноземної
філології та
мистецтвознавства
Бурдастих М.  
Біології, екології
та медицини
Семенов Артем donSemen@i.ua, +380919176184
Юридичний Трескін Дмитро Dmitriytreskin1@rambler.ru, +380675607195
Соціально-гуманітарний Крат Юлія Yuliya_converse@mail.ru, +380999064329
Історичний Нікітенко Анастасія Rondola@rambler.ru, +380976860102
Геолого-географічний Ковригін Андрій kovriginandrei@yandex.ru, +380506582232
Систем і засобів
масової комунікації
Непейпилова Аліна +380507064496
Механіко-математичний Коваленко Олег olegkovalenko@gmail.com, +380934282116
Хімічний Третьяков С.  
Фізики, електроніки
та комп'ютерних систем
Волковський С. dc.gnert@gmail.com
Міжнародної економіки Рощина Олександр vasekpupkins@mail.ru, +380978742391
Психології Бунас Аліна +380936024861
sluzh

СЛУЖБИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Соціально-психологічна служба

При ДНУ ім. О. Гончара діє Соціально-психологічна служба, де кожен може отримати наступні послуги:

 • психологічна діагностика;
 • психологічні консультації;
 • групова корекційно-розвивальна та профілактична робота особистісної та соціально-психологічної спрямованості;
 • психологічна просвіта тощо.

 

Соціально-психологічна служба також проводить навчальні, психологічні тренінги й семінари для студентів.

Адреса: 49044, м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 36, корп. №2 ДНУ, к. 41-а (3-й поверх).
Тел.: 097–922–12–85 – Аліна; 093–574–91–49 – Олена.
e-mail: sps.dnu@yandex.ru

Юридична клініка

Юридична клініка при ДНУ ім. О. Гончара створена з метою:

 • забезпечення різним групам населення доступу до правової допомоги та надання безоплатних юридичних консультацій;
 • здійснення правоосвітньої та правовиховної діяльності;
 • надання студентам можливості набуття навичок практичної роботи;
 • підвищення рівня знань і умінь студентів, правової культури громадян;
 • узагальнення результатів діяльності клініки на теоретичних та практичних заняттях;
 • проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, інших заходів з актуальних правових проблем тощо.

Консультантами юридичної клініки є студенти старших курсів факультету, які у різних формах під керівництвом кураторів і викладачів надають правову допомогу населенню. Значну частку відвідувачів клініки складають співробітники університету.

Адреса: 49050, м. Дніпро, вул. Наукова, 13, корпус № 9, кім. 310–А Тел.: (056) 373–67–89.