В університеті створені умови для всебічного розвитку особистості ...
Версія для друку

Офіційні документи СНТ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ректора Дніпропетровського
національного університету
імені Олеся Гончара
29 квітня 2016 р. № 106


ПОЛОЖЕННЯ
про студентське наукове товариство
Дніпропетровського національного університету
імені Олеся Гончара

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Студентське наукове товариство (далі – СНТ) Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (далі – ДНУ) є добровільним некомерційним об’єднанням студентів ДНУ, що займаються науково-дослідною роботою у позанавчальний та навчальний час, створеним на підставі спільності наукових інтересів.
1.2 У своїй діяльності СНТ керується Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту» та «Про наукову і науково-технічну діяльність», нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, наказами ректора ДНУ, Положенням про СНТ ДНУ.
1.3 СНТ здійснює свою діяльність на основі самоврядування.
1.4 У СНТ ДНУ відсутня система членських внесків. Необхідні матеріальні витрати, пов’язані з діяльністю СНТ, здійснюються у відповідності до чинного законодавства України.
1.5 СНТ не є юридичною особою і не може вступати від свого імені в цивільні правові відносини, не може мати майнових і немайнових прав.
1.6 Для виконання фінансових операцій СНТ користується розрахунковим рахунком ДНУ.
1.7 СНТ будує свою роботу у тісній взаємодії з адміністрацією ДНУ, Студрадою ДНУ та Радою молодих вчених ДНУ.
1.8 СНТ представляє ДНУ на регіональних, державних та міжнародних молодіжних форумах.
1.9 З моменту затвердження даного Положення попереднє Положення про СНТ від 03.12.2009 р. втрачає чинність.

2 МЕТА І ЗАВДАННЯ СНТ ДНУ

2.1 Основною метою СНТ є залучення талановитої молоді до сфери наукової діяльності, створення умов для участі студентів у виконанні наукової роботи, вдосконалення навиків у самостійній науково-дослідній діяльності.
2.2 СНТ ставить перед собою такі завдання:
2.2.1 Пропаганда серед студентів досягнень науки і техніки та результатів науково-дослідної роботи вчених університету.
2.2.2 Набуття студентами навичок самостійної науково-дослідної роботи шляхом їх залучення до роботи у наукових гуртках, виконання кафедральних, держбюджетних та госпдоговірних робіт.
2.2.3 Підвищення теоретичного рівня і практичної цінності науково-дослідних робіт, що виконуються студентами.
2.2.4 Сприяння студентам у створенні та захисті об’єктів інтелектуальної власності.
2.2.5 Збір, накопичення інформації наукового і науково-практичного характеру та відповідне інформаційне забезпечення студентської молоді.
2.2.6 Організація активної участі студентів ДНУ у наукових конференціях, конкурсах студентських наукових робіт, студентських олімпіадах, семінарах, «круглих столах» та інших заходах.
2.2.7 Розширення міжнародних студентських зв’язків, встановлення контактів з вищими навчальними закладами України та зарубіжжя для обміну інформацією і досвідом, організацією спільної діяльності.
2.2.8 Сприяння публікаціям і впровадженню в практику результатів науково-дослідних робіт студентів-членів СНТ.
2.2.9 Пропагування серед студентів принципів наукової етики.
2.3 СНТ ДНУ має інтернет-сторінку на сайті ДНУ.
2.4 СНТ ДНУ за власної ініціативи, на умовах самоорганізації чи спонсорської підтримки може готувати періодичні видання в друкованому або електронному вигляді.

3 ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА СНТ ДНУ

3.1 Координацію роботи СНТ здійснює проректор ДНУ з наукової роботи.
3.2 Наукове керівництво СНТ здійснює науковий керівник з числа молодих вчених ДНУ, який має науковий ступінь та вік до 35 років. Науковий керівник затверджується рішенням Вченої ради ДНУ за поданням Науково-технічної ради ДНУ.
3.3 Науковий керівник СНТ:
- виконує консультативно-дорадчі функції, сприяючи діяльності Ради СНТ;
- сприяє координації діяльності СНТ з іншими структурними підрозділами ДНУ та громадськими організаціями, в т.ч. Радою Молодих вчених ДНУ, Студентською Радою тощо;
- допомагає в підготовці нормативно-методичних документів Раді СНТ, що регламентують діяльність СНТ ДНУ; узгоджує підготовлені Радою СНТ документи;
- сприяє поширенню інформації про СНТ ДНУ;
- забезпечує підготовку інформації про діяльність СНТ ДНУ для надання засобам масової інформації;
- виконує обов’язки голови Ради СНТ в термін між датами припинення обраного й обранням нового голови СНТ;
- звітує про результативність діяльності СНТ на Науково-технічній раді ДНУ;
- є членом Науково-технічної ради ДНУ.

3.4 Вищим органом СНТ є конференція членів товариства, яка скликається не менше 1 разу на навчальний рік. Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні понад 2/3 делегатів. Дата проведення конференції оголошується не пізніше, ніж за місяць до дня її проведення. Рішення на конференції ухвалюються простою більшістю голосів.
До компетенції конференції входить:
- затвердження плану роботи СНТ ДНУ;
- заслуховування звітів про виконану роботу;
- вибори складу Ради СНТ;
- ухвалення нормативно-методичних документів, що регламентують діяльність СНТ ДНУ.
3.5 Впродовж навчального року в термін між конференціями функції вищого органу СНТ здійснює Рада СНТ ДНУ.
3.5.1 До складу Ради СНТ ДНУ входять:
- голова Ради СНТ ДНУ;
- заступник голови Ради СНТ ДНУ;
- науковий керівник СНТ ДНУ;
- голови відділень СНТ факультетів;
- секретар СНТ ДНУ;
3.5.2 Очолює роботу Ради СНТ голова, який обирається членами Ради СНТ із свого складу шляхом голосування простою більшістю голосів за наявності не менше 2/3 членів. Голова Ради СНТ спільно з науково-дослідною частиною ДНУ планує роботу Ради СНТ, головує на її засіданнях, координує роботу членів Ради та звітує про роботу Ради СНТ на щорічній конференції членів наукового студентського товариства ДНУ.
3.5.3 Рада СНТ:
- організовує і здійснює виконання завдань, означених даним Положенням;
- планує роботу СНТ університету;
- координує роботу студентських наукових гуртків при кафедрах;
- ухвалює рішення щодо клопотання про заохочення найактивніших членів товариства грамотами, преміями тощо; подає кандидатури кращих членів СНТ до відзначення до державних свят та визначних дат;
- бере участь в організації роботи студентів у І та ІІ етапах Всеукраїнської студентської олімпіади, у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, студентських наукових конференціях різного рівня тощо.
- бере активну участь в інформуванні студентської молоді про різноманітні конкурси проектів: на гранти Президента України, премії Національної академії наук, міські та обласні гранти, конкурсні та стипендіальні програми приватних фондів та організацій;
- спільно з керівництвом університету бере участь у відборі кандидатів на іменні стипендії;
- встановлює і підтримує зв’язки зі студентськими науковими товариствами інших вищих навчальних закладів в Україні та за кордоном.
3.5.4 Рада СНТ проводить свої засідання не менше одного разу на два місяці. Рішення ухвалюються більшістю голосів за наявності не менше 2/3 членів Ради і оформлюються протоколом. При рівності голосів вирішальним є голос голови, а у разі його відсутності – заступника голови Ради СНТ. Позачергове засідання Ради СНТ проводиться за рішенням голови або на письмову вимогу не менше однієї третини членів Ради. Член Ради має право у будь-який час заявити про вихід зі складу Ради СНТ, надавши про це письмову заяву на ім’я голови Ради. За відсутності голови Ради СНТ його обов’язки виконує заступник у межах делегованих йому повноважень.

3.6 Первинними структурними одиницями СНТ є студентські наукові гуртки при кафедрах ДНУ, в роботі яких можуть брати участь усі зацікавлені студенти.
3.6.1 Керують роботою наукових гуртків наукові керівники з числа провідних науковців кафедри, які призначаються завідувачами кафедр. Науковий керівник регламентує роботу гуртка.
3.6.2 Кафедральний науковий гурток працює за планом роботи, затвердженим підписом завідувача кафедри.
3.6.3 Члени наукових гуртків кафедр об’єднуються у факультетські відділення СНТ.
3.6.4 З ініціативних членів СНТ факультету, за погодженням з деканом та заступником декана з наукової роботи, обирається голова відділення СНТ факультету шляхом затвердження (голосування) членів Вченої ради факультету.
3.6.5 Голова відділення СНТ факультету є членом Ради СНТ ДНУ, зобов’язаний відвідувати її засідання та виконувати її рішення.
3.6.6 Голова відділення СНТ факультету може бути обраний членом Вченої ради факультету.

4 ЧЛЕНИ СНТ ДНУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1 Членами СНТ можуть бути студенти, що беруть активну участь у роботі студентських наукових гуртків та (або) виступають з доповідями на засіданнях гуртків, або беруть участь у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, або у Всеукраїнських студентських олімпіадах та конференціях, або мають наукові публікації.
4.2 Голови СНТ факультетів подають списки членів на затвердження Ради СНТ ДНУ не рідше 1 разу на навчальний рік.
4.3 Членство припиняється у випадках:
- виходу з членів СНТ за власним бажанням;
- виключення з членів СНТ;
- відрахування з ДНУ.
4.4 Члени СНТ мають право:
- бути обраними делегатами на конференцію СНТ ДНУ з правом голосу;
- обирати та бути обраними до керівних органів СНТ ДНУ;
- подавати свої наукові роботи для участі у конкурсах, конференціях і для видання;
- першочергово отримувати від Ради СНТ ДНУ інформацію про всі можливі студентські наукові заходи (конференції, олімпіади, конкурси тощо), які відбуваються в Україні та за кордоном та умови участі у цих заходах;
- отримувати всебічну консультативну допомогу з будь-яких питань здійснення наукової діяльності у всіх відділах науково-дослідної частини;
- за умови успішного навчання та суттєвих наукових досягнень (перемог у Всеукраїнських та міжнародних наукових конкурсах, олімпіадах, отримання грантів на виконання наукових проектів, урядових та президентських стипендій та премій) бути заохоченими за поданням Ради СНТ грамотами, грошовими преміями, виділенням коштів на участь у Всеукраїнській науковій студентській конференції тощо.
4.5 Члени СНТ зобов’язані:
- систематично вести науково-дослідну роботу в одному з кафедральних гуртків;
- виступати з доповідями на засіданнях наукового гуртка;
- брати участь у різноманітних формах студентських наукових заходів: конференціях різного рівня, конкурсах різного рівня, у Всеукраїнській студентській олімпіаді;
- звітувати про виконану роботу на засіданні студентського наукового гуртка;
- брати участь у організаційній роботі товариства. Начальник науково-дослідної частини     О.М. Полішко


ПОГОДЖЕНО

 Проректор з наукової роботи     В.І. Карплюк

 Проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді    В.В. Іваненко  

 Проректор з науково-педагогічної роботи   С.О. Чернецький  
 
 Зав відділу стандартизації та метрології    Е.О. Марголін  
 
 Начальник юрвідділу   Т.В. Шляхова