ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Наукові журнали

Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія. Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених та студентів

Вміщені наукові дослідження з актуальних проблем історії, теорії і практики журналістики, реклами, видавничої діяльності.

Для використання у навчальному процесі при підготовці до практичних і семінарських занять, а також під час підготовки кваліфікаційних робіт за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями освіти.


Затверджено на засіданні Вченої ради факультету систем і засобів масової комунікації
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
Протокол № 9 від 21.04.2016 р.

Редакційна колегія

д-р філол. наук, проф. В. Д. Демченко (відповідальний редактор), д-р наук соц. ком., проф. М. В. Бутиріна, д-р філол. наук, проф. О. О. Гусєва, д-р філол. наук, проф. Н. В. Підмогильна, канд. наук соц. ком., доц. А. М. Бахметьєва, канд. філол. наук, доц. І. С. Бучарська, канд. філол. наук, доц. Н. М. Блинова, канд. політ. наук, доц. М. В. Демченко, канд. філол. наук, доц. С. Ю. Жарко, канд. філол. наук, доц. Н. І. Іванова, канд. філол. наук, доц. С. А. Іванова, канд. філол. наук, доц. Л. В. Куценко, канд. наук соц. ком., доц. А. В. Лященко, канд. наук соц. ком., доц. В. В. Мироненко, канд. філол. наук, доц. А. А. Михайлова, доц. Т. О. Полякова, канд. філол. наук., доц. Л. В. Темченко, канд. наук соц. ком., доц. Л. В. Хотюн, канд. філол. наук, доц. О. В. Кирилова (відповідальний секретар), канд. філол. наук, доц. О. В. Гудошник (відповідальний секретар).

Матеріали ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (14 квітня 2021 р.)

Завантажити

Матеріали ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (16 квітня 2020 р.)
Завантажити

Матеріали XV Регіональної студентської науково-практичної конференції (18 квітня 2019 р.)

Завантажити

Матеріали XIV Регіональної студентської науково-практичної конференції (12 квітня 2018 р.)
Завантажити

Матеріали XIІІ Регіональної студентської науково-практичної конференції (12 квітня 2017 р.)

Завантажити

Матеріали XIІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (квітень 2016 р.)

Завантажити