ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпровського університету

Моделювання

Journal of Optimization, Differential Equations and Their Applications

Офіційний сайт: 
www.model-dnu.dp.ua


Наукове видання "Journal of Optimization, Differential Equations, and Their Applications" (надалі JODEA) публікує оригінальні статті, дослідження, які пов'язані з новими результатами в теорії та застосуваннях звичайних диференціальних рівнянь, диференціальних рівнянь в частинних похідних, інтегральних рівнянь, функціональних рівнянь, стохастичних диференціальних рівнянь, оптимального керування, скалярній та векторній оптимізації та інших пов'язаних областях. В журнал приймаються до друку також статті з суміжних областей математики, таких як функціональний аналіз, теорія ймовірності, стохастичний аналіз, обернені задачі, чисельне моделювання, математична економіка, теорія ігор, теорія систем, і таке інше, за умови, що ці статті суттєво опираються на їх зв'язок з теорією оптимального керування та диференціальних рівнянь. Основна спрямованість журналу полягає в публікації статей, які адресовані не лише математикам, але також нженерам, фізикам та іншим науковцям, для яких диференціальні рівняння та методи оптимізації є базовими інструментами їх досліджень. До публікації в JODEA приймаються оригінальні статті, які містять нові нетривіальні результати, що не були попередньо анансовані в інших виданнях. Всі статті підлягають рецензуванню групою міжнародних провідних експертів в математичній теорії керування та диференціальних рівняннях.

Науковий журнал "Journal of Optimization, Differential Equations, and Their Applications" друкується за рішенням Вченої ради Дніпропетровського національного університету починаючи з 2009 року і є продовженням серії випусків наукового журналу “Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання ” (2009 – 2017, ISSN (Print): 2312-4547, ISSN (Online): 2415-7325) та збірника наукових праць «Диференціальні рівняння та їх застосування» (1968 – 2008), які щорічно друкувалися у період з 1968 по 2017 роки. Наказом Міністерства освіти і науки України № 1290 від 30.11.2021 р. журнал внесено до переліку наукових фахових видань України категорія "А", в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії (фізико-математичні науки) за спеціальностями 111 – математика, 113 – прикладна математика. Журнал видається двічі на рік.

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

 • National Library of Ukraine Vernadsky
 • Google Schoolar (h-індекс = 5)
 • OAJI (Open Academic Journals Index) (CGIJ OAJI = 0.201)
 • Universe Impact Factor (Impact Factor 28.4587)
 • ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)
 • MAIR (Information Matrix for the Analysis of Journals) (ICDS = 3.8)
 • RDP (Registered Data Providers)
 • CrossRef (Digital Object Identifier (DOI) Registration Agency)
 • BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
 • SIS (Scientific Indexing Services)
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 • Index Copernicus International (ICV 2015: 64.2)
 • JICI (Journal`s International Compliance Index project) (JIC Index=0.33)
 • WCOSJ (World Catalogue of Scientific Journals)
 • ROAD
 • University Library Lugano
 • Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory)


Архів номерів в формвті PDF:

Том 17, №8 (2009) 

Том 18, №8 (2010)

Том 19, №8 (2011)

Том 20, №8 (2012)

Том 21, №8 (2013)

Том 22, №8 (2014)

Том 23, №8 (2015)

Том 24, №8 (2016)

Том 25, №8 (2017)

Том 26, №1 (2018)

Том 26, №2 (2018)