ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпровського університету

Фізика. Радіоелектроніка

«Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Фізика. Радіоелектроніка» - науковий журнал, який друкує оригінальні наукові статті, присвячені дослідженням з питань теоретичної фізики, фізики твердого тіла, радіофізики та радіоелектроніки. Науковий журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України у галузі знань фізико-математичні науки (фізика) (постанова президії ВАК України № 1-05/1 від 31.05.2011 р.).

Головний редактор: Скалозуб Володимир Васильович
Заступник головного редактора: Моісеєнко Василь Миколайович
Відповідальний секретар: Куцева Наталія Олександрівна

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 21524-11424Р від 17.06.2015 р.
Мова (мови) видання: англійська (переважно), українська
Періодичність: 2 рази на рік.
Сфера розповсюдження та категорія читачів – наукові, інженерно-технічні та науково-педагогічні працівники, аспіранти і студенти, які працюють (навчаються) в галузі фізико-математичних наук

Key title: Vìsnik Dnìpropetrovsʹkogo unìversitetu. Serìâ Fìzika, radìoelektronìka
Abbreviated key title: Vìsn. Dnìpropetr. unìv., Ser. Fìz. radìoelektron.
ISSN 2408-9419 (Print)

Web-сайт журналу: http://visnyk.dsu.dp.ua/.