Версія для друку

Наукові досягнення

- Тематика наукових досліджень
- Охоронні документи

Тематика наукових досліджень

Спектр наукових досліджень ДНУ як класичного університету досить широкий. Тематичний план НДР охоплює всі пріоритетні напрями розвитку науки техніки України.

  1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

  2. Інформаційні та комунікаційні технології.

  3. Енергетика та енергоефективність.

  4. Раціональне природокористування.

  5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

  6. Нові речовини і матеріали.

Найважливіші  наукові досягнення і винаходи

Одним з основних завдань є проведення робіт з правової охорони в Україні та за її межами результатів наукових досліджень та розробок, виходу на ринок об'єктів інтелектуальної власності, інтеграції наукових розробок університету в світову економіку, а також – формування у молоді цілісної наукової картини світу і сучасного світогляду, розвитку здібностей і навичок самостійного наукового пізнання та здатності до творчої праці.

В умовах сучасного інноваційного розвитку об’єкти права інтелектуальної власності слугують головною рушійною силою суспільного виробництва. Саме інтелектуальна діяльність та її здобутки тепер визначають стратегію і тактику соціально-економічного розвитку будь-якого суспільства.

Основним джерелом розробки об’єктів промислової власності, тобто винаходів, є охороноспроможні науково-дослідні роботи, результатом виконання яких є розробка нових приладів, способів, технологій, штамів тощо, які можуть бути захищені патентами.

Винаходи стимулюють наукові дослідження, вони є каталізаторами нових технологій, що дають додатковий прибуток у виробництві або можуть бути комерціалізовані за ліцензією. Комерційна реалізація об’єктів інтелектуальної власності стає зараз основною метою правового захисту цих об’єктів.

Для забезпечення комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності університет здійснює проведення з відповідними підрозділами - виконавцями НДР патентно-кон’юнктурних досліджень при виконанні охороноспроможних науково-дослідних робіт, що звичайно закінчуються розробкою конкретного об’єкта господарської діяльності. З цих досліджень визначається доцільність та можливість патентування розроблених результатів, передачі прав на них, реклами, розробки інноваційних проектів та бізнес-пропозицій.

Також з метою комерціалізації наукоємних технологій, розроблених науковцями університету, було створено робочу групу з трансферу технологій, яка сприяє впровадженню нових систем передачі наукових розробок та здійснює координацію співпраці університету з електронними мережами трансферу технологій.

Досвід розвинутих індустріальних держав світу свідчить, що необхідною умовою налагодження виробництва наукоємної конкурентоспроможної продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, є всебічна охорона та комерціалізація інтелектуальної власності. Результати наукової діяльності утворюють велику групу об’єктів такої власності, які передусім сприяють підвищенню технічного рівня суспільного виробництва, його ефективності, продуктивності тощо. Охороноспроможна тематика в університеті вже 5 років залишається стабільною і становить у середньому 38 – 40% від загальної кількості науково-дослідних робіт. Науковий потенціал таких тем має світовий рівень, і вони можуть знайти застосування у відповідних галузях науки і виробництва як товар – саме з такої позиції сьогодні розглядається ефективність наукових розробок.

Останні 5 років кількість охоронних документів, одержаних при організаційному та методичному забезпеченні відділу з питань інтелектуальної власності, є стабільною і складає в середньому 32 одиниці.
 

Рік

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Кількість охоронних документів

23

22

36

30

36

37

23

33

33

34

Більшість фундаментальних та прикладних досліджень супроводжуються створенням конкретних наукових розробок, що захищаються патентами України і спрямовані на вирішення тих чи інших проблем у різних галузях виробництва.

Так, співробітниками науково-дослідної лабораторії нових матеріалів та безвідходних технологій (науковий керівник професор А.Ф. Санін) в результаті розробки матеріалів, сировинних композитів, новітніх технологій обробки титанових сплавів і сталей на основі фазових перетворень та їх аномалій, створені теоретичні основи, на базі яких розроблені нові модифікатори багатофункціональної дії, на які одержані охоронні документи в Україні. Вони підвищують властивості сталей шляхом зменшення розмірів первинних зерен, кількості й морфології неметалевих включень, вмісту сірки, фосфору, кисню.

У науково-дослідній лабораторії динамічної металофізики розроблюються нові високоефективні матеріали з мікрокристаліним і квазікристалічним зміцненням та способи хіміко-термічної обробки, завдяки яким на поверхні утворюється шар боридів металів, що захищає її від руйнування. Порівняно з найкращими зразками технологій у СНД і за кордоном ця технологія дозволяє знизити тривалість обробки, підвищити пластичність твердого шару, знизити витрати електроенергії, зекономити матеріали високої вартості. Ці розробки захищені патентами України на винаходи й корисні моделі.

Також ефективною в аспекті створення об’єктів інтелектуальної власності є розробка хімічного факультету під керівництвом професора С.І. Оковитого «Направлений синтез біологічно важливих гетероциклічних та відкритих гетеро атомних структур на базі промислово доступних дієнів». При виконанні розробки одержано понад 15 охоронних документів на нові біолого - активні сполуки.

В умовах сучасного розвитку актуальними стають розробки науковців під керівництвом професора М.П. Трубіцина. В результаті цих розробок отримано експериментальні зразки кристалів, розроблено методику отримання незабарвлених кристалів, модель дефектних центрів у кристалах PbMoO4 та Pb2MoO5, електрофізичні параметри багатошарових структур, визначено температурні та частотні залежності діелектричних та оптичних характеристик твердих розчинів NаВіТi2Об -ВаТiO3.

За останній період ученими університету здійснені наукові відкриття:

«Явище збудження інтенсивного вторинного рентгенівського випромінювання в шарі рентгенолюмінатора», автори – професор Є.О. Джур, доцент Ю.О. Крикун, диплом№ 140, 2000 р.

«Закономірність розповсюдження рентгенівського випромінювання в полімері з металевими включеннями», автори – професор Є.О. Джур, доцент Ю.О. Крикун, диплом № 157, 2001 р.

Учені ДКБ «Південне» і фізико-технічного інституту відкрили «Явище аномальної зміни інтенсивності потоку квантів проникаючого випромінювання моно- та багатоелементарними середовищами», автори – професор Є.О. Джур, доцент Ю.О. Крикун, а також Президент України Л.Д. Кучма, диплом на відкриття № 208, 2002 р.

У 2003 р. вченими зроблене та зареєстроване відкриття, одним із співавторів якого є доцент С.М. Лукашов – «Явище саморегулювання електрогенезу центральної передачі мозку людини», диплом № 222.

Професором В.І. Чорною у співавторстві з ученими Дніпропетровської медичної академії зроблено два відкриття: «Закономірність експресії нейроспецифічних білків у структурах головного мозку тварин при формуванні ехограм пам’яті», диплом № 190, 2002 р. та «Закономірність зміни активності катепсинів у структурах головного мозку тварин при формуванні енграм пам’яті», диплом № 337, 2007 рік. Співавтори цих наукових відкриттів відзначені дипломами й медалями.

У 2009 році між Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара та Товариством з обмеженою відповідальністю науково-виробничою фірмою «Дніпротехсервіс» було укладено Ліцензійний договір про передачу невиключного права на використання винаходу «Великогабаритна новорічна ялинка», патент України UA № 85084, власником якого є університет. У 2010 році до Держпатенту України направлено заяву про опублікування та внесення до Державного реєстру патентів України відомостей про видачу ліцензії на використання винаходу «Великогабаритна новорічна ялинка» (патент України № 85084) і одержано рішення Держдепартаменту інтелектуальної власності про опублікування в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 2, 2011 р. та внесення до Державного реєстру патентів України на винаходи відомостей про видачу ліцензії на використання винаходу «Великогабаритна новорічна ялинка», вид ліцензії – невиключна.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара постійно приймає участь у Всеукраїнському конкурсі «Винахід року». Так, у 2011 р. рішенням конкурсної комісії винахід «Спосіб одержання майонезу «Еламіновий» (патент України № 94267) визнано кращим в номінації «Кращий винахід – 2011 в Дніпропетровській області» (авт. Г.В. Дейниченко, Т.О. Колісніченко, А.Д. Архіпова), а у 2012 р. – за комплекс винаходів (патенти України №№ 88128, 98106, 98111), які включають способи та пристрої по рятуванню літальних апаратів (автори М.М. Дронь та П.Г. Хорольський), університет було нагороджено Дипломом переможця Всеукраїнського конкурсу «Винахід – 2012» (ІІ місце) у номінації «Кращий винахід 2012».