Версія для друку

Кафедра соціальної психології і психології управління

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Ткаченко Ніна Володимирівна Зав. кафедрою

Доцент
Доцент кандидат психол. наук Ніна Володимирівна Ткаченко S-6483-2018
Носенко Елеонора Львівна Професор Професор Д-р психол. наук Елеонора Львівна Носенко 6603132183 U-4908-2017 Eleonora Nosenko 0000-0003-4698-4028
Лазаренко Вікторія Іванівна Доцент Доцент кандидат соціол. наук Вікторія Іванівна Лазаренко S-6484-2018
Кубриченко Тетяна Вікторівна Доцент Доцент кандидат психол. наук Тетяна Вікторівна Кубриченко
Донець Олеся Іванівна Доцент Доцент кандидат психол. наук Олеся Іванівна Донець

Телефон: (056) 745-23-39

Завідувач кафедри – Ткаченко Ніна Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент.

На кафедрі працює 5 науково-педагогічних працівників, з яких 1 доктор психологічних наук та 4 кандидатів наук.

Науково-педагогічні працівники забезпечують викладання 21 навчальної дисципліни, серед яких такі: інженерна психологія, соціально-психологічні технології управління масовою поведінкою, етнопсихологія, психологічні засади творчості в паблік-рілейшнз, психологія організацій, теоретико-методологічні проблеми психології, методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології, спецпрактикум із психології управління, психологія антикризового управління, психологія соціальної роботи, зоопсихологія та порівняльна психологія, риторика, соціальна психологія, диференціальна психологія, психологія праці, психологія управління, політична психологія, психологія спілкування, психологія переговорного процесу, гендерна психологія, психологія реклами та ін.

Із дисциплін, викладання яких забезпечується кафедрою, складені науково-методичні комплекси, підготовлені методичні рекомендації й навчальні посібники.
Професорсько-викладацький склад здійснює наукове керівництво дипломними роботами за першим (бакалаврським) та за другим (магістерським) рівнями вищої освіти, а також керівництво навчальною, виробничою та науково-дослідною практикою студентів.

Із 2019 р. по 2021 р. науково-педагогічними працівниками кафедри надруковано 60 наукових праць, з них у 2019 році – 29. Викладачі взяли участь у 49 наукових конференціях різного рівня, зокрема у 2019 році – у 20 науково-практичних конференціях.

Також було видано 2 монографії, 1 навчальний посібник та методичні рекомендації до самостійної роботи студентів.

Наразі викладацький склад кафедри працює над новою темою науково-дослідної роботи «Соціально-психологічні ресурси суб’єктів соціалізації у сучасних трансформаційних умовах», за результатами якої заплановано підготовку колективної монографії.

До наукової діяльності кафедри під керівництвом викладачів активно залучаються студенти. Проводяться щорічні студентські наукові конференції. З 2015 року на кафедрі відновлено аспірантуру. Кафедра здійснює наукове керівництво роботою Психологічної служби ДНУ імені О. Гончара.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях, публікують результати своїх досліджень у наукових фахових виданнях України та періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

Науково-педагогічні працівники кафедри у 2019/2020 н.р. брали участь у роботі щодо підвищення кваліфікації працівників різних підприємств та організацій, зокрема: у підвищені кваліфікації працівників Головного управління статистики у Дніпропетровській області, де проводилися заняття з психології управління, психології комунікації та взаємодії, психології лідерства; у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників Дніпровського педагогічного коледжу на тему: «Впровадження інтерактивних технологій у освітній процес» та педагогічних працівників Жовтоводського промислового коледжу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, а також КВНЗ «Жовтоводський педагогічний коледж» ДОР за програмою «Впровадження інтерактивних технологій у освітній процес».

З метою якісного проведення виховної роботи куратори академічних груп протягом року постійно підвищували свою професійну кваліфікацію, зокрема беруть участь у тренінгах «Школи молодого куратора», які проводить психологічною служба ДНУ імені Олеся Гончара.

Виховна робота здійснюється викладачами не лише під час навчальних занять, що забезпечують досягнення як навчальних і розвивальних, так і виховних цілей, а й у позааудиторний час. Куратори академічних груп проводять зі студентами різноманітні заходи, спрямовані на формування професійно важливих якостей майбутнього психолога, й забезпечують участь молоді у факультетських і загальноуніверситетських виховних заходах: зокрема, здійснюється організація спільних відвідувань спектаклів до театрів міста, відвідування лекцій з проблем охорони здоров’я, участь студентів в організації свят із нагоди Дня факультету, Дня першокурсника, участь у заходах суспільно-корисної праці (робота студентів у ботанічному саду). Науково-педагогічні працівники кафедри постійно проводять роботу зі студентами з числа внутрішньо переміщених осіб, заняття для першокурсників, спрямовані на згуртованість групи та адаптацію до навчання у ДНУ імені Олеся Гончара. За запитом кураторів працівниками психологічної служби та кафедри проводяться навчально-тренінгові заняття.

Під керівництвом кураторів студенти проводять профорієнтаційну роботу, беруть активну участь у творчому та спортивному житті університету, відвідують ботанічний сад, а також співпрацюють із Центром соціальних ініціатив і волонтерства ДНУ імені О.Гончара.