Версія для друку

Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології

Телефон: +38 (056) 766-49-28
E-mail: microviro@ukr.net
Вебсайт кафедри: https://www.biofaculty-dnu.dp.ua/kafedra_mikrobiologii_virusologii_ta_boitehnologii
Facebook: https://www.facebook.com/groups/microviro

Завідувач кафедри – Скляр Тетяна Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент.

Навчальний процес забезпечують: 11 доцентів, кандидатів біологічних та технічних наук.
ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Google Scholar ID Researchgate ID ORCID ID e-mail
Скляр
Тетяна Володимирівна
завідувач кафедри доцент канд. біол. наук https://www.
scopus.com/
authid/detail.
uri?authorId=
57089040700
C-2033-2018 VyWS7TMAAAAJ https://www.
researchgate.
net/profile/
Tetyana_Skliar2
0000-
0003-
0224-
2460
skliar_tet@
fbe.dnu.edu.ua
Сатарова
Тетяна Миколаївна
професор професор д-р. біол.наук https://www.
scopus.com/
authid/detail.
uri?authorId=
6506789807
C-2261-2018 yiprtMQAAAAJ&hl=en https://www.
researchgate.
net/profile/
Tetyana-Satarova
0000-
0001-
6433-
5764
satarova2008@
ukr.net
Лихолат
Тетяна Юріївна
доцент - канд. біол. наук https://www.
scopus.com/
authid/detail.
uri?authorId=
57131009600
D-1375-2016 https://scholar.
google.com.ua/
citations?user=
7o2xcTgAAAAJ&hl=ru
https://www.
researchgate.
net/profile/
Tetyana_Lykholat
0000-
0002-
5076-
0572
lykholat_tet
@fbe.dnu.edu.ua
Черевач
Наталія Василівна
доцент доцент канд. біол. наук https://www.
scopus.com/
authid/detail.
uri?authorId=
6506032754
C-2088-2018 https://scholar.
google.com.ua/
citations?user=
TpToI0AAAAAJ&hl
=uk&authuser=3
https://www.
researchgate.
net/profile/
Nataliia_Cherevach
0000-
0001-
5902-
5307
cherevach_nat
@fbe.dnu.edu.ua
Голодок
Людмила Петрівна
доцент доцент канд. біол. наук https://www.
scopus.com/
authid/detail.
uri?authorId=
6603654853
C-2066-2018 https://scholar.
google.com/
citations?hl=
ru&user=
Ok_Iat0AAAAJ
https://www.
researchgate.
net/profile/
Liudmila_Golodok
0000-
0001-
9367-
5215
holodok_liu@
fbe.dnu.edu.ua
Гаврилюк
Вікторія Григорівна
доцент доцент канд. біол. наук https://www.
scopus.com/
authid/detail.
uri?authorId=
6701324998
C-2075-2018 https://scholar.
google.com/
citations?hl=
ru&user=
6HzuBsIAAAAJ
https://www.
researchgate.
net/profile/
Viktoriia-Gavriliuk/scores
0000-
0003-
0112-
3275
havryliuk_vik
@fbe.dnu.edu.ua
Соколова
Ірина Євгенівна
доцент доцент канд. біол. наук https://www.
scopus.com/
authid/detail.
uri?authorId=
7103259502
C-2256-2018 https://scholar.
google.com.
ua/citations?
hl=uk&user=
8v_hQyQAAAAJ
https://www.
researchgate.
net/profile/
Irina-Sokolova-4
0000-
0001-
7784-
607X
sokolova_iry
@fbe.dnu.edu.ua
Дрегваль
Оксана Анатоліївна
доцент доцент канд. біол. наук https://www.
scopus.com/
authid/detail.
uri?authorId=
6508250529
C-2216-2018 https://scholar.
google.com.ua
/citations?hl=
uk&authuser
=2&user=
006zd3wAAAAJ
https://www.
researchgate.
net/profile/
Oksana-Drehval/scores
0000-
0002-
0560-
5514
drehval_oks
@fbe.dnu.edu.ua
Зубарева
Інна Михайлівна
доцент доцент канд. техн. наук https://www2.
scopus.com/
freelookup/
form/author.
uri?zone=
TopNavBar&
origin=NO%
20ORIGIN%
20DEFINED
C-2253-2018 https://scholar.
google.com.ua/
citations?user=
JCHm3e8AAAAJ&hl=uk
https://www.
researchgate.
net/profile/
Inna-Zubareva
0000-
0002-
8626-
6699
zubareva_inn
@fbe.dnu.edu.ua
Лаврентьєва
Катерина Валеріївна
доцент - канд. біол. наук https://www.
scopus.com/
authid/detail.
uri?authorId=
57218885003
C-2120-2018 https://scholar.
google.com/
citations?user=
S14TuIYAAAAJ&hl=ru
https://www.
researchgate.
net/profile/
Kateryna-Lavrentieva
0000-
0002-
2711-
7968
lavrentieva_kat
@fbe.dnu.edu.ua
Курагіна
Ніна Володимирівна
доцент - канд. біол. наук https://www.
scopus.com/
authid/detail.
uri?authorId=
14033868400
C-2240-2018 https://scholar
.google.com.ua
/citations?user=
CvnP3cgAAAAJ&hl=uk
https://www.
researchgate.
net/profile/
Nina-Kurahina
0000-
0001-
7184-
2836
kurahina_nin
@fbe.dnu.edu.ua
Воробєй
Єлизавета Станіславівна
доцент - канд. біол. наук - T-8780-2019 https://scholar.
google.com.ua/
citations?view_op=list_
works&hl=ru&user
=vxeHtGwAAAAJ
https://www.
researchgate.
net/profile/
Elizaveta-Vorobey
0000-
0002-
1151-
8978
vorobiei_iel@
fbe.dnu.edu.ua


Студенти кафедри на лабораторному занятті

Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 091 Біологія
ОП Біологія
ОП Мікробіологія та вірусологія
– 162 Біотехнології та біоінженерія
ОП Біотехнології та біоінженерія

Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 091 Біологія
ОП Біологія
– 162 Біотехнології та біоінженерія
ОП Біотехнології та біоінженерія

Основні наукові напрями досліджень кафедри: вивчення структурно-функціональних властивостей мікробних асоціацій, процесів розвитку та передачі стійкості до антибіотиків у мікроорганізмів, взаємовідносин бактерій і вірусів із рослинними та тваринними об’єктами; дослідження метаболічних процесів мікроорганізмів, пов’язаних із синтезом біологічно активних сполук; розробка біотехнологічних основ отримання бактеріальних і вірусних препаратів для захисту рослин, біотехнології створення мікробних препаратів, біологічно активних сполук та мікробних добрив.

Основні загальні та спеціальні курси підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю 091 Біологія
: мікробіологія, вірусологія, молекулярна біологія, імунологія, біотехнологія, екологія мікроорганізмів, санітарна мікробіологія та вірусологія, фізико-хімічні методи у мікробіології та вірусології, мікроскопічні методи вивчення структури мікроорганізмів, систематика бактерій і вірусів, клітинні і генетичні основи біотехнології, промислова мікробіологія, клітинні та гуморальні механізми імунітету, основи молекулярної генетики та генетичної інженерії, антибіотики, метаболізм мікроорганізмів, віруси прокаріотів, медична і ветеринарна вірусологія, екологія вірусів, методологія та організація наукових досліджень, основи ензимології, принципи таксономії та класифікації вірусів, генетика та біохімія вірусів, використання вірусів у біотехнологічних виробництвах.


Студенти кафедри за мікроскопічним дослідженням бактерій

Основні загальні і спеціальні курси підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія: загальна біотехнологія, молекулярна біологія, промислова мікробіологія, проектування біотехнологічних виробництв, економіка і організація біотехнологічних виробництв, генетика, основи молекулярної біотехнології, білкова інженерія, методи генетичної інженерії, нанобіотехнологія, процеси і апарати біотехнологічних виробництв, нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв, біотехнологія рослин, інноваційне планування наукових розробок у біотехнології, медична біотехнологія, валідація в системі якості біотехнологічних продуктів.

Випускники мікробіологи та біотехнологи мають змогу працювати на підприємствах мікробіологічної і біотехнологічної промисловості (центрально-заводських лабораторіях, лабораторіях із підготовки продуцентів, поживних середовищ, відділах контролю та стандартизації); на підприємствах харчової та переробної промисловості, в аграрному секторі, у сфері охорони навколишнього середовища; в галузі фармакології та медичної мікробіології, в установах санітарно-епідеміологічної служби МОЗ, у клініко-діагностичних медичних та ветеринарних закладах (мікробіологічних, вірусологічних, імунологічних та молекулярно-генетичних лабораторіях); в аналітичних лабораторіях Держстандарту та митного контролю України і судово-криміналістичної експертизи тощо.


Студенти кафедри виконують лабораторні роботи

Фахівці також мають змогу працювати науковими співробітниками у науково-дослідних академічних інститутах України, а також менеджерами та дослідниками в біотехнологічних компаніях України, Європи, країн Північної та Південної Америки.

Випускники кафедри вже успішно працюють та займають провідні посади у бактеріологічних і вірусологічних лабораторіях державних закладів та установ приватної форм власності в галузі охорони здоров’я, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища; на промислових біотехнологічних та мікробіологічних підприємствах України: Верхньодніпровському крохмале-патоковому комбінаті, Ладижинському заводі ферментних препаратів, ТОВ «НВП «Вітан», підприємствах харчової промисловості: «Злагода», ПАТ «Кондитерська фабрика А.В.К.», «Фанні», «Лакталіс», «Біола», «Мушкетер», Дніпровському заводі продтоварів та інших компаніях і підприємствах. Ціла низка випускників кафедри отримали наукові ступені та працюють в академічних науково-дослідних і галузевих інститутах та університетах. Географія працевлаштування випускників кафедри, крім нашої держави, охоплює значну кількість розвинених країн світу.


Вирощування рослин у пробірках (курс «Молекулярна біотехнологія»)

Студенти кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології неодноразово ставали переможцями олімпіад та конкурсів: Сорока Діана була учасницею II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» (2 квітня 2019 року) і була нагороджена дипломом III ступеня; Дреус Альона була учасницею II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» (2 квітня 2019 року) та стала переможницею фінального туру конкурсу «Завтра UA» – стипендіальної програми фонду В. Пінчука; почесною грамотою була нагороджена команда Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: Басова Катерина, Коровка Катерина, Гончарко Максим за III місце у II турі Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології (10-12 квітня 2018 року); Павловська Анна за I місце у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» (8 квітня 2021 року).

Окрім наукової роботи, студенти кафедри беруть участь у формуванні демократії та відкритого суспільства України (є учасниками програми молодіжного обміну між Україною та країнами ЄС за підтримки фонду ERASMUS+ та Єврокомісії).

Міжнародне співробітництво
. Студентка кафедри Павловська Анна (гр. БН-18-1) проходила стажування з серпня 2021 по лютий 2022 р. в Корейському інституті науки та технологій (м. Сеул, Республіка Корея). Кафедра планує договір про співробітництво у сфері навчально-методичної і наукової роботи з кафедрою біохімії, медичного факультету Вільнюського університету (Литва). Низку досліджень проведено за підтримки Інституту молекулярної інфектології Вюрцбурзького університету (Німеччина), планується участь у міжнародній програмі Bioenergy. Проводиться робота з підготування договорів про наміри співробітництва з Aubum University (США).