Версія для друку

Кафедра германської філології

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Ковальова
Ярослава Василівна
завідувач
кафедри
германської
філології
доцент канд. філол. наук Ярослава Ковалева - Ярослава Ковалева Ярослава Ковалева 0000-
0003-
2523-
2046
Іжко
Євгенія Станіславівна
доцент
кафедри
германської
філології
канд. пед. наук Евгения Ижко - Yevheniia Izhko
- 0000-
0002-
3971-
7813
Крайняк
Оксана Миколаївна
доцент
кафедри
германської
філології
доцент канд. філол. наук Oxana Kraynyak - Крайняк Оксана Oksana_Krajnak 0000-
0003-
2233-
0791
Махоніна
Наталія Геннадіївна
доцент
кафедри
германської
філології
 доцент канд. філол. наук Natalia Makhonina - T-9671-2017 Nataliya_Makhonina 0000-
0002-
5784-
0575
Пономарьова
Лілія Федорівна
доцент
кафедри
германської
філології
доцент канд. філол. наук Пономарьова Лілія
 - D 2692-2016
Lilia Ponomarova 0000-
0002-
6645-
6356
Пастушенко
Людмила Іванівна
доцент
кафедри
германської
філології
доцент канд. філол. наук Людмила Пастушенко
 - U-1508-2017 Ludmila_Pastusenko 0000-
0001-
8832-
906X
Сахно
Ірина Панасівна
доцент
кафедри
германської
філології
доцент канд. філол. наук И.А. Сахно
- T-9634-2017 Irina_Sahno 0000-
0002-
5322-
1654
Кременєва
Тетяна Володимирівна
асистент
кафедри
германської
філології
- - Кременєва Тетяна
- Tetiana Kremenieva Tetiana Kremenieva 0000-
0002-
1933-
900X
Майковська
Валерія Олександрівна
асистент
кафедри
германської
філології
- - Валерія Майковська
- Valeria Maikovska Valeria Maikovska 0000-
0001-
8219-
1514
Прокопець
Марина Сергіївна
асистент
кафедри
германської
філології
- - Марина Прокопець - Marina Prokopets Marina Prokopets 0000-
0003-
0827-
0614

Адреса: 49010, проспект Гагаріна 72, корп. 1, кімн. 1101
Телефон: +38 (056) 374 98 75
E-Mail: kafedra_UGF@i.ua
Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/ugf.dnu

Науково-педагогічний склад кафедри

Ковальова Ярослава Василівна – завідувачка кафедри, кандидат філологічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Основна іноземна мова (німецька)», «Методика викладання основної іноземної мови (німецької)», «Стилістика основної іноземної мови (німецька)».
Наукові інтереси: методика і дидактика викладання іноземної мови, сучасна зарубіжна література (автобіографічний модус письма, австрійська національна література).

Іжко Євгенія Станіславівна – кандидат педагогічних наук.
Викладає дисципліни: «Основна іноземна мова (німецька)», «Теорія та практика перекладу», «Практика перекладу з другої іноземної мови (німецька)».
Наукові інтереси: новітні методики викладання іноземних мов, автономне навчання, медіа компетентність та онлайн – навчання, теорія та практика перекладу.

Крайняк Оксана Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Основна іноземна мова (німецька)», «Лексикологія основної іноземної мови (німецької)», «Вступ до спецфілології».
Наукові інтереси: словотвір, когнітивна лінгвістика, лексичний склад мови і методи його дослідження.

Махоніна Наталія Геннадіївна
– кандидат філологічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Основна іноземна мова (німецька)», «Актуальні проблеми лексикології, граматики, стилістики основної (німецької мови)», «Теоретична граматика німецької мови».
Наукові інтереси: Фразеологічна складова мовної картина світу.

Пастушенко Людмила Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Основна іноземна мова (німецька)», «Основи лінгвістичних досліджень», «Методологія сучасних наукових досліджень».
Наукові інтереси: Сучасний лінгвістичний дискурс, зарубіжна література (медієвістика, німецька література епохи бароко).

Пономарьова Лілія Федорівна – кандидат філологічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Іноземна мова (німецька)», «Іноземна мова для менеджменту і маркетингу (німецька)».
Наукові інтереси: Лексикологія, семантика, прагматика, методика викладання іноземної мови (другої іноземної мови).

Сахно Ірина Панасівна – кандидат філологічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Основна іноземна мова (німецька)», «Історія основної іноземної мови (німецької)».
Наукові інтереси: співставні та порівняльні дослідження лексики, способи фразеологічного картинування світу в сучасній німецькій лінгвокультурі.

Кременєва Тетяна Володимирівна – асистент кафедри германської філології, випускниці аспірантури за спеціальністю «Германські мови».
Викладає дисципліни: «Друга іноземна мова (німецька)», «Іноземна мова фаху (німецька)»
Наукові інтереси: фахова мова викладача німецької мови (когнітивна лінгвістика, когнітивна семантика)

Майковська Валерія Олександрівна – викладач кафедри германської філології,
аспірантка кафедри зарубіжної літератури третього року навчання.
Викладає дисципліни: «Друга іноземна мова (німецька)».
Наукові інтереси: лінгвокультурологія, інноваційні технології в системі освіти; німецька література на зламі XIX-XX століть (проблематика юності).

Прокопець Марина Сергіївна – асистент кафедри германської філології, аспірант кафедри зарубіжної літератури.
Викладає дисципліни: «Друга іноземна мова з практикою перекладу (німецька)».
Наукові інтереси: методики викладання іноземної мови (німецької); сучасна зарубіжна література (німецька національна література).
 
Освітня діяльність кафедри

Кафедра германської філології здійснює підготовку за трьома рівнями вищої освіти:

• першим (бакалаврським) – за освітньою програмою «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька»;
• другим (магістерським) – за освітньою програмою «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька»;
• третім (освітньо-науковим, PhD) – за освітньо-науковою програмою «Філологія»

При кафедрі працює бібліотека сучасних навчально-методичних матеріалів. Кафедрі надано статус національного методичного центру викладання німецької мови. Кафедра співпрацює з Гете-інститутом (Німеччина), з центром «Мова і культура» (Австрія).

Наукова діяльність кафедри

Науковці кафедри здійснюють дослідження в межах фундаментальної теми «Германістика у соціокультурному вимірі». Тема пов’язана з інтегративним вивченням мовних і мовленнєвих одиниць сучасних германських мов у соціолінгвістичному дискурсі. Особливої значущості у зв’язку з цим набувають проблеми мови ЗМІ, ділового листування, мов субкультур, лінгвокультурології, лінгвосинергетики та лінгвістики тексту. Результати наукових пошуків друкуються у провідних фахових журналах в Україні та за кордоном.

Із 2012 року на кафедрі регулярно проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна германістика: теорія і практика».

Під керівництвом доц. Сахно І. П. на кафедрі працює науковий гурток «Проблеми перекладу художнього та наукового тексту». Студенти беруть участь у конкурсах студентських робіт, виграють призові місця, стають лауреатами.

Починаючи з 2018 року, на базі кафедри проводиться наукова конференція за участі студентів вузів та учнів-членів Малої академії наук у Дніпропетровській області.
 
Найкращі доповіді учасників наукової конференції
відзначені пам’ятними грамотами (2019)

Міжнародна діяльність кафедри

У 1989 році кафедра отримала право на лектора Німецької служби академічних обмінів (ДААД). Відтоді на кафедрі працюють дипломовані носії мови, які не лише викладають німецьку мову, але й підтримують активні контакти між студентами і викладачами, з одного боку, та університетами ФРН – з іншого. Результатом такої співпраці є участь викладачів і студентів кафедри у міжнародних проєктах, вебінарах, семінарах, грантових програмах. Студенти отримують можливість навчатися на літніх мовних курсах у Німеччині за кошти ДААД.


Із 2017 року кафедра бере участь у міжнародній програмі «Еразмус+». Студенти кафедри вивчають германістику протягом семестру в Університеті м. Кобленц-Ландау (Німеччина).

Кафедра співпрацює з Генеральним консульством Німеччини у м. Донецьк, тимчасово у м. Дніпро. В межах спільних проєктів «Бахівська академія», «Дні Німеччини в Україні», «Фотовиставка» та ін. викладачі та студенти кафедри здійснюють перекладацьку практику, набувають інтеркультурного досвіду.

Гостями кафедри ставали письменниця з Австрії З.Чакір, професор германістики Нью-Йоркського університету Р. Богнер, науковиця-методист О. Хабер з Гамбургу, австрійські лектори Лукас Майрхофер та Кірстін Шваб.

Кафедра германської філології прагне відповідати сучасним тенденціям в науці, застосовувати інноваційні методики викладання фахових дисциплін, сприяє розвитку академічної мобільності, інтернаціоналізації освіти.