Версія для друку

Кафедра геоботаніки, ґрунтознавства та екології

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Горбань Вадим Анатолійович доц. доц. канд. біол.наук Gorban Vadym 57218565022 D-1609-2016 Gorban
Vadym
0000-0002-8288-6153
Котович Олександр Вячеславович доц. доц. канд. біол.наук Kotovych Oleksandr 57218563338 V-7795-2017 Kotovych
Oleksandr
0000-0003-1399-7439
Лісовець Олена Іванівна доц. доц. канд. біол.наук Lisovets Olena 57316781800 T-1445-2017 Lisovets
Olena
0000-0002-2503-3648
Масюк Олександр Миколайович доц. доц. канд. біол.наук Masiuk Olexandr   V-5446-2017 Masiuk
Olexandr
0000-0001-9357-4078
Яковенко Володимир Миколайович доц. доц. канд. біол.наук Yakovenko Volodymyr 57204368336 S-6687-2018 Yakovenko Volodymyr 0000-0002-1635-5565
Якуба Марина Станіславівна доц. доц. канд. біол.наук Yakuba Maryna   F-9840-2019 Yakuba
Maryna
0000-0003-3362-1391

Адреса: м. Дніпро, вул. Казакова, 24, 17 корп. ДНУ ім. Олеся Гончара
Телефон: +3(056) 776-58-27
E-mail: bggdnu@i.ua

Завідувач кафедри – Горбань Вадим Анатолійович, кандидат біологічних наук, доцент.

Кафедра геоботаніки, ґрунтознавства та екології Дніпропетровського національного університету була створена у 1933 році на природничому факультеті за ініціативи українських вчених – академіків Д.Д.Свіренка, Г.М.Висоцького і професора О.Л.Бельгарда.

Навчальний процес забезпечують
:
Навчальний процес забезпечують 6 кандидатів біологічних наук: доц. В.А. Горбань, доц. О.М. Масюк, доц. О.І. Лісовець, доц. В.М. Яковенко, доц. М.С. Якуба, доц. О.В. Котович; завідуюча навчальної лабораторії Т.І. Косогубова.
Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальністю 101 «Екологія» (ОП «Екологія»).

Основні (профілюючі) дисципліни: Ботаніка. Ґрунтознавство. Екологія. Геоботаніка. Географія рослин і ґрунтів.

Основні курси спеціалізації: Степове лісознавство. Екологія рослин та ґрунтів. Регіональна флористика. Екофлора України. Рекультознавство. Фітоіндикація та фітомеліорація. Охорона рослинного світу. Ґрунтово-геоботанічне картографування з основами землевпорядкування.

Для забезпечення лабораторних та практичних робіт на кафедрі створено навчальні та наукові лабораторії морфології та систематики рослин, хімії ґрунтів, фізики ґрунтів, спектрального аналізу, мікроморфологічних досліджень, гербарій.

Студенти кафедри проходять практику переважно на Присамарському міжнародному біосферному стаціонарі. Це один з центрів України з вивчення степових екосистем та загальної екології. Він входить до складу мережі екологічних стаціонарів України та ЮНЕСКО, має наукові та навчальні лабораторії. На базі стаціонару проводяться міжнародні, всеукраїнські конференції, симпозіуми.Кафедра геоботаніки, ґрунтознавства та екології – це науковий центр із проблем екології, геоботаніки, лісознавства та рекультивації земель. За часи існування її фахівці розробили ряд найактуальніших сучасних наукових напрямів, таких як техногенна біогеоценологія, конструктивна геоботаніка, комп’ютерне моделювання штучних лісів, радіоекологія, біоенергетика, мікроморфологія ґрунтів, фітомеліорація, екокліматологія, пертинентна біогеоценологія, рекультознавство, ґрунтове й геоботанічне картування, біологічний моніторинг, охорона природи і раціональне природокористування, основи земельного кадастру і бонітування ґрунтів в умовах земельної реформи, наукове обґрунтування одержання екологічно чистої продукції, методи реконструкції і підвищення естетичної цінності лісо-паркових ландшафтних зон, міських та селищних лісомеліоративних насаджень та ін.

Пріоритетними напрямками є:
– розробка заходів охорони, відновлення, раціонального використання та оптимізації лісових екосистем на землях, порушених гірничими роботами;
– розробка екологічних принципів відновлення і створення захисних лісів в степу;
– збереження біорізноманіття і формування екомережі степового Придніпров’я шляхом заліснення неугідь та техногенно забруднених земель.
Кафедра видає фахові наукові журнали «Fundamental and Applied Soil Science», «Екологія та ноосферологія» і міжвузівський фаховий збірник наукових праць «Питання степового лісознавства та рекультивації земель».

Співробітники кафедри понад 40 років виконують держбюджетні теми, пов’язані з науковими розробками способів лісової рекультивації земель, порушених вугільною промисловістю. Наукові концепції співробітників кафедри узагальнюються в численних монографіях та наукових міжвузівських збірниках, у міжнародних журналах та ін.

Кафедра геоботаніки, ґрунтознавства та екології Дніпровського національного університету – єдина кафедра подібного профілю в Україні. На сьогодні випускники цієї кафедри працюють у науково-дослідних закладах України та зарубіжжя, викладають дисципліни загальнобіологічного, екологічного, хімічного змісту в університетах, академіях, коледжах, ліцеях, середніх школах, працюють у службах моніторингу (контролю екологічного стану довкілля), екологічних лабораторіях на промислових підприємствах, в установах, що спеціалізуються на відновленні земель, порушених господарською діяльністю, та на консультативній роботі, пов’язаній з упровадженням екологічно чистого землекористування (проектування, екологічна експертиза та ін.).

Кафедра за своїм змістом екологічна: синтезує у своїх наукових напрямах такі компоненти біосфери як фітоценоз, ґрунти та клімат, забезпечує навчальний процес на біолого-екологічному факультеті з екології та охорони навколишнього середовища, ґрунтознавства, ботаніки, викладання лабораторних і практичних занять, проведення занять зі спеціальних дисциплін, виконання курсових та дипломних робіт.

У сучасній системі освіти і науки України кафедра розширює коло спеціальних курсів відповідно до часу. Досконале лабораторно-аналітичне обладнання, електронний мікроскоп, кліматична камера, комп’ютерне забезпечення навчального процесу і науково-дослідницької роботи дозволяють успішно вирішувати широке коло ґрунтознавчих, ботанічних, екологічних і природничих питань.

На кафедрі діє гербарій Дніпровського національного університету (DSU), який є цінним науковим та навчальним осередком із вивчення флори степової зони України. У сучасному гербарії ДНУ налічується понад 100 000 гербарних зразків з іменних колекцій та навчального фонду. З часу заснування кафедри тут зберігається гербарій відомого флориста-геоботаніка І.Я. Акінфієва, зібраний у кінці ХІХ та на початку ХХ століття, а також інші багаті гербарні колекції дореволюційного часу, що належали колишньому Реальному училищу.

Аркуші гербарію Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Кафедра геоботаніки, ґрунтознавства та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара включена до складу Міжнародної мережі моніторингу чорноземів (International Black Soil Monitoring Network) як один з чотирьох регіональних центрів України.

Співробітники кафедри входять до складу Наукової ради з проблем ґрунтознавства Національної академії наук України, яку до 2016 року очолював член-кореспондент НАН України, професор кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара А.П. Травлєєв.

Усі науковці кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології є членами громадської організації «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків». Завідувач кафедри доцент В. А. Горбань є головою Дніпропетровського відокремленого підрозділу цієї організації.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у міжнародних конференціях, підвищують кваліфікацію в закордонних закладах вищої освіти.

Сертифікат учасника міжнародного семінару-тренінгу з викидів вуглецю українськими чорноземами канд. біол. наук, доц. Яковенка В.М.

Науковці кафедри з іспанськими колегами з Університету Кордоби виконують спільні науково-дослідні роботи щодо визначення еволюції та генезису ґрунтів степової зони України, що дозволяє використовувати вузькоспеціалізоване сучасне обладнання для отримання актуальних наукових результатів.

Студенти кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології успішно займаються науковою діяльністю, беруть участь та посідають призові місця у всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт.

Дипломи переможців Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Ґрунтознавство»
(студентка групи БЕ-16 Мизін Катерина, керівник канд. біол. наук, доц. Масюк О.М.) та Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за галуззю знань «Екологія»
(студентка групи БЕ-17 Тетюха Оксана, керівник канд. біол. наук, доц. Горбань В.А.)

Студенти та науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь в академічній мобільності за програмою Erasmus+.

Студентка групи БЕ-18 Мацюк Валерія та канд. біол. наук, доц. Масюк О.М. разом з професором
Хосе Мануелем Реціо Еспехо під час академічної мобільності за програмою Erasmus+
(2021 рік) в Університеті Кордоби (Іспанія)