ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпропетровського університету

Історія та археологія

 Науковий журнал «Вісник Дніпропетровського університету. Серія Історія та археологія» видається на історичному факультеті Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 1993 р. З 1993 р. до 2002 р. першим відповідальним редактором видання був д-р іст. наук, проф., декан історичного факультету А.Г. Болебрух.
Видання розвиває традиції досліджень історичної україністики, започатковані в Катеринославському університеті (1918–1920), потім у Катеринославському (Дніпропетровському інституті народної освіти) (1920–1933) проф. Д.І. Яворницьким та проф. В.О. Пархоменком, продовжені у Дніпропетровському державному університеті періоду 1940-х – початку 1990-х рр. д-ром іст. наук, проф. Д.П. Пойдою та іншими вченими-істориками. Журнал публікує сучасні дослідження з напрямів історичної русистики та історичної славістики, заснованих в університеті ще у 1918 – 1920-х рр. д-ром іст. наук, проф. М.К. Любавським та проф. М.Ф. Злотниковим і проф. М.В. Бречкевичем відповідно. Журнал розвиває традиції з історичної германістики, закладені д-ром іст. наук, проф. А.С. Зав’яловим у 1970–1980-х рр. На сторінках наукового часопису продовжує розвиватися проблематика з історіографії та джерелознавства історії України, започаткована на історичному факультеті ДДУ у 1970-х – 1980-х рр. д-ром іст. наук, проф. В.Я. Борщевським, д-ром іст. наук, проф. М.П. Ковальським. Науковий журнал публікує розвідки з напряму археології України, заснованого в університеті проф. Д.І. Яворницьким і відновленим у 1970 – 1980-х рр. д-ром іст. наук, проф. І.Ф. Ковальовою.

Контактна інформація
Головний редактор: доктор історичних наук, професор Сергій Іванович Світленко
Поштова адреса: проспект Гагаріна, 72, Дніпропетровськ, Дніпропетровська область, 49010
Сайт: http://via.dp.ua
Email: svitlenko@gmail.com

Керівництво для авторів
1. Приймаються роботи, написані українською та російською мовами, обсягом 0,5-1 авт. арк.
2. Рукопис повинен мати такі елементи:
- основний текст статті;
- розширена анотація англійською мовою;
- дані про автора.
3. Основний текст статті складається з таких структурних елементів:
- УДК (зліва від центра, нежирно, 12-й шрифт);
- ініціали та прізвище автора (по центру, жирно, 14-й шрифт);
- установа, яку представляє автор (по центру, курсивом, нежирно, 12-й шрифт);
- назва статті (по центру, великими літерами, жирно, 14-й шрифт, інтервал 1);
- анотація українською та російською мовами (п. і. б. автора курсивом, жирно; назва статті жирно; текст анотації – два-три речення, за всією шириною, нежирно; усе – 12-й шрифт, інтервал 1);
- ключові слова українською та російською мовами (під відповідними анотаціями, 4-5 термінів, нежирно, «ключові слова» курсивом жирно, 12-й шрифт, інтервал 1);
- текст статті (за всією шириною, шрифт Times New Roman 14 із інтервалом 1,5, абзац 1,25, текстовий редактор Microsoft Word, поля: ліве 30 мм, праве 15 мм, верхнє та нижнє 20 мм);
- бібліографічні посилання («Бібліографічні посилання» –по центру, жирно, 14-й шрифт; бібліографічні позиції – за всією шириною, 12-й шрифт, інтервал 1, за алфавітом; оформлення літератури: Богачевська-Хомяк М. Білим по білому. Жінки в громадському житті України (1884-1939) / М. Богачевська-Хомяк. - К., 1995; Державний архів Дніпропетровської області (далі - ДАДО). - Ф. 11, on. 1, спр. 472; Ковальова І. Ф. А. А. Скриленко (сторінки до біографії) / І. Ф. Ковальова, Г. Г. Руденко // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. - Д., 2006. - Вип. 4. - С. 154-165; Таможенный устав Союза ССР (Утвержден ЦИК СССР 12.12.1924 г.) // Lawmix. Актуальная правовая информация [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.lawmix.ru/docs_cccp/7703).
4. Посилання внутрішньотекстові, у квадратних дужках (наприклад: [7, с. 11], [10, арк. 61 зв.]).
5. Розширена анотація англійською мовою включає ініціали та прізвище автора, назву статті, ключові слова. Загальний обсяг – 900-1500 знаків із пробілами.
6. Дані про автора включають прізвище, ім’я та по батькові автора, науковий ступінь, учене звання, посаду, контактний телефон, e-mail.
7. Аспіранти, магістри та студенти надають роздрукований варіант статті з візою наукового керівника.

 2015. - Вип. 23
Завантажити

 2014. - Вип. 22
Завантажити

 2012. - Вип. 20
Завантажити

2011. - Вип. 19 
Завантажити

 2010. - Вип. 18
Завантажити