Університет був заснований у 1918 році ...
Версія для друку

Кодекс студента

Концепція військово-патріотичного виховання студентської молоді Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

   Одвічними загальнолюдськими цінностями з давніх-давен вважалися честь і гідність, які визначали морально-етичні норми поведінки особистості, були неодмінним джерелом її формування і розвитку. Поняття честь і гідність багато в чому співзвучні з такими фундаментальними етичними категоріями, як совість, порядність, справедливість, розуміння і дотримування яких у повсякденному житті власне і робить людину людиною.

   Початок самостійного дорослого життя в молодої людини, як правило, пов'язаний зі вступом до вищого навчального закладу, який упродовж п’яти років несе відповідальність за підготовку професійних знань, умінь і навичок майбутнього спеціаліста, розвиток його внутрішньої культури, інтелігентності, духовного збагачення, національної самосвідомості.

   Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, студентом якого бути престижно і відповідально, – це класичний вищий навчальний заклад зі своєю багатою і непростою історією, традиціями, усталеними нормами і правилами, він, як живий організм, багатогранний, чутливий до змін. Завжди, в усі часи здобуття університетської освіти було позначене прагненням студентів до пошуку істини, високого рівня і в професійному зростанні, і в духовному, моральному.

   Своєрідним документом, у якому викладені ці позиції і який значною мірою визначає поведінку студента як в університеті, так і в повсякденному житті на період навчання, є Кодекс честі та гідності студента Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (далі – Кодекс).

Метою Кодексу є:

 • формування в університеті системи демократичних, партнерських взаємин з високим ступенем етичної культури між студентами, науково-педагогічними працівниками, співробітниками й адміністрацією;
 • регулювання відносин у сфері захисту честі та гідності студента.

Студент Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара,
– усвідомлюючи свою відповідальність за реалізацію основної місії університету – зміцнення освітньо-професійного, інтелектуального потенціалу держави шляхом високоякісної підготовки конкурентоспроможних фахівців, готових до плідної професійної діяльності в різних галузях суспільного життя;
– вважаючи своїм патріотичним обов’язком безпосередню участь у формування іміджу та підвищенні престижу університету – гаранта якості та надійності зі світовим визнанням, відомого центру виховання національної еліти;
– прагнучи до формування системи демократичних, партнерських
взаємин між студентами, науково-педагогічними працівниками,
співробітниками і адміністрацією,
схвалює цей Кодекс і зобов’язується неухильно його дотримуватись.

Основні положення

 • Кодекс честі та гідності студента ДНУ імені Олеся Гончара закріплює основні морально-етичні норми та правила, дотримання яких повинні прагнути всі, на кого поширюється дія цього Кодексу, – всіх студентів університету, незалежно від спеціальності та форми навчання;
 • основу Кодексу становлять вимоги Конституції, законів України, кращі морально-духовні традиції та надбання українського народу, світової спільноти.

Студент ДНУ імені Олеся Гончара повинен:

 • дотримуватися чинного законодавства України, Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та інших нормативних актів університету;
 • виховувати в собі почуття громадянського обов’язку, бути провідником національної ідеї, поважати Конституцію України, державні символи – Гімн, Прапор та Герб України, національні традиції, історію українського народу як чинника його духовного поступу, знати його мову, культуру, специфічні риси менталітету, національного характеру;
 • шанобливо ставитися до університетської символіки як важливого атрибуту, що служить справі виховання любові до рідного університету, корпоративної єдності та солідарності;
 • цілеспрямовано й наполегливо здобувати знання з обраної спеціальності,творчо застосовувати їх напрактиці, у реальному житті, постійно працювати над самоосвітою, самовдосконаленням;
 • послідовно відстоювати основоположні морально-етичні норми і принципи, цивілізовані підходи, власну життєву позицію;
 • вирізнятися порядністю, людяністю, чесністю, високим рівнем культури спілкування, зорієнтованим на моральне і духовне лідерство,
 • дотримуватися принципу самодисципліни та ініціативи, бути вимогливим до себе, самокритичним, здатним приймати відповідальні рішення, добросовісно виконувати свої обов’язки з метою забезпечення ефективного результату навчання, використовувати всі можливості для збагачення знань і набуття практичних навичок майбутньої роботи;
 • дотримуватися навчальної дисципліни, сумлінно ставитися до всіх форм контролю знань, умінь та навичок, вважаючи неприпустимою нечесність та недбалість у навчальному процесі;
 • будувати взаємовідносини зі студентами на основі поваги, тактовності, довіри, за будь-яких обставин діяти чесно, благородно, по совісті, оберігати честь свого колективу, підтримувати й допомагати іншим студентам, проявляти толерантність і повагу до традицій студентства, враховувати культурні та інші особливості різноманітних етнічних, соціальних груп, не дозволяти проявів дискримінації за статевою, національною та релігійною ознаками;
 • бути ввічливим, чуйним, правдивим, толерантним, спілкуючись із викладачами, співробітниками, представниками адміністрації, однокурсниками, уникати проявів некоректності, брутальності, прагнути докладати зусилля до формування справжніх демократичних стосунків, до створення здорового мікроклімату в колективі;
 • послідовно боротися проти наростання валу бездуховності та аморальності, жорстокості, насилля та інших негативних явищ, прагнути вести здоровий спосіб життя, утримуватися від вживання наркотичних засобів, алкогольних напоїв, лихослів’я як на території ДНУ імені Олеся Гончара, так і в громадському середовищі;

  • піклуватися про творчий розвиток багатих традицій та підвищення іміджу університету, визнавати необхідною і корисною діяльність, спрямовану на розвиток студентської активності (науково-освітньої, громадської), утримуватися від поведінки, здатної нанести шкоду репутації університету;
 • дбати про підтримку високої академічної культури, атмосфери довіри і взаємної поваги в університетському співтоваристві;
 • брати участь у проведенні наукових досліджень, вважаючи їх органічною складовою навчального процесу, важливим чинником підвищення якості підготовки фахівця;
 • дбайливо ставитися до бібліотечних та документально-інформаційних ресурсів університету, усіляко сприяти їх збереженню та поповненню;
 • брати участь у громадсько-політичному житті університету, зокрема діяльності, спрямованій на зміцнення системи студентського самоврядування, розвиток студентської творчої активності (науково-освітньої, спортивної, художньої тощо), підвищення загального рівня культури;
 • дбати про збереження університетського майна та раціональне використання енергоносіїв університету;
 • протидіяти порушенням цього Кодексу і сповіщати адміністрацію університету про виявлені факти порушень.

До студента, який порушив положення Кодексу, застосовуються заходи впливу відповідно до чинного законодавства України, Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та інших нормативних актів університету. Визнання відповідності світогляду та виховання студента викладеним у Кодексі положенням підтверджується його зобов’язанням дотримуватися цих положень.

Заключні положення

 • Приймаючи норми цього Кодексу, студент ДНУ імені Олеся Гончара усвідомлює те, що їх порушення принижує честь, гідність і звання студента університету;
 • Норми Кодексу передбачають їх дотримання всіма членами студентської громади як на території університету, так і поза його межами;
 • Кодекс приймається органами самоврядування й підписується уповноваженими представниками студентства та адміністрації ДНУ імені Олеся Гончара;
 • Кодекс набуває чинності після його офіційного опублікування.

Кодекс визначає основоположні морально-етичні принципи та норми, керуючись якими кожен студент зможе стати професіоналом найвищого ґатунку, свідомим громадянином, умілим організатором.