Версія для друку

Витяг зі Статуту Профспілки працівників освіти і науки України

СТАТУТ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ
ОСВІТИІ НАУКИ УКРАЇНИ


Затверджено VII з’їздом Профспілки працівників освіти і науки України 17.11.2010 р.

1. Профспілка працівників освіти і науки України (далі в тексті Статуту – Профспілка) – всеукраїнська добровільна неприбуткова громадська організація, яка об’єднує на добровільних засадах без обмеження через походження, соціальний і майновий стан, громадянство, расову та національну належність, стать, мову, політичні погляди, релігійні переконання, рід і характер занять, місце проживання осіб, які працюють в установах і закладах, органах управління, підприємствах, організаціях галузі освіти, осіб, які навчаються у вищих або професійно-технічних навчальних закладах освіти (студентів, учнів, аспірантів, докторантів та ін.), незалежно від форм власності та видів господарювання, фізичних осіб, які займаються індивідуальною педагогічною діяльністю, осіб, які звільнилися з посад в установах і закладах освіти у зв’язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють та які визнають цей Статут і сплачують членські внески.

3. Профспілка будує відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, політичними партіями, іншими громадськими організаціями на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання норм законодавства, договорів та угод.

5. Метою діяльності Профспілки є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.

13. Члени Профспілки мають право:
1) На здійснення представництва та захист Профспілкою їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів в органах державної влади та місцевого самоврядування, в судових органах.
2) На правовий захист, безкоштовну юридичну та іншу допомогу з питань соціально-економічних і трудових відносин.
3) На звернення до всіх профспілкових органів і одержання від них аргументованих відповідей.
4) На участь у профспілкових зборах, конференціях, акціях та інших заходах, які проводить Профспілка.
5) На вільне обговорення питань, які розглядаються на зборах, засіданнях виборних профспілкових органів різних рівнів, в засобах масової інформації; на висловлення своєї точки зору, внесення пропозицій до резолюцій і постанов профспілкових органів, участь у виробленні програмних документів Профспілки.
6) На одержання інформації про роботу профспілкових органів та прийняті ними рішення, участь у роботі відповідних профспілкових органів з питань, що стосуються їх особисто.
7) Обирати і бути обраним до профспілкових органів усіх рівнів, за винятком обмежень, встановлених чинним законодавством, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» і цим Статутом.
8) Одержувати за рішенням профспілкових органів на пільгових умовах путівки на санаторно-курортне лікування та відпочинок, отримувати з профспілкового бюджету грошову допомогу на оздоровлення, відвідування хворих, виплати з нагоди професійних свят чи днів народження, грошове заохочення за профспілкову роботу, відшкодування коштів, затрачених на придбання ліків, оплату юридичних послуг, користуватися разом з членами сім’ї культурно-спортивними закладами Профспілки.
9) На сприяння в перекваліфікації і працевлаштуванні при безробітті.
10) На участь у підготовці, укладенні колективного договору (угоди) та контролі за його виконанням.

14. Члени Профспілки за активну участь у діяльності Профспілки рішенням виборних органів Профспілки можуть бути нагороджені профспілковими відзнаками, заохочуватись морально та матеріально.
Виборні органи Профспілки можуть ініціювати представлення своїх членів до державних, відомчих та інших нагород.

16. Члени виборних профспілкових органів, їх керівники, які не звільнені від основної роботи, можуть одержувати за роботу в Профспілці винагороду, розмір якої визначається згідно з нормативними документами Профспілки в межах коштів, передбачених на оплату праці профспілкових працівників.
Члени Профспілки, обрані до складу виборних профспілкових органів, мають додаткові гарантії, передбачені законодавством.

17. Члени Профспілки зобов’язані:
1) Визнавати і виконувати Статут Профспілки.
2) Регулярно сплачувати членські внески.
3) Брати участь у діяльності первинної профспілкової організації, у якій вони перебувають на обліку.
4) Виконувати рішення профспілкових органів.
5) Не допускати дій, що наносять збитки профспілковій організації, перешкоджають досягненню мети і виконанню завдань Профспілки, порушують єдність Профспілки, вносять розкол в її ряди.
6) Дотримуватись умов колективного договору (угоди).

18. Член Профспілки за порушення вимог Статуту, в т.ч. несплату членських внесків без поважних причин протягом 3 місяців, може бути виключений з Профспілки.

85. Щомісячні членські внески складають 1 % від заробітної плати та інших виплат, що здійснюються роботодавцем на користь працівника. Щомісячні членські внески для осіб, що навчаються, встановлюються в розмірі не менше 1% від стипендії та інших виплат за рішенням первинної профспілкової організації.

87. Кошти, що надходять від членських профспілкових внесків та інших джерел, а також кошти, які відраховуються профспілковим органам, витрачаються згідно з кошторисом, затвердженим зборами, конференцією або виборним профспілковим органом.