ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Науково-дослідний інститут геології

Адреса: м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 36
Тел.: (066) 641-60-24
Web-сайт: www.niigeo.dp.ua
E-mail:
Директор – Стефанський Вадим Леонідович
 

   Науково-дослідний інститут геології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара є однім із старіших геологічних установ на Україні. Він створений на базі Дніпропетровської науково-дослідницької кафедри геології, що була заснована у 1922 р. при Катеринославському вищому гірничому училищі. Спочатку, у період з 1930 по 1933 рр. інститут був організований як Дніпропетровська філія Українського науково-дослідницького геологічного інституту Наркомосвіти УРСР. Але офіційною датою створення НДІ геології слід вважати 1933 р., коли він був переданий до Дніпропетровського державного університету (нині Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара).

Науково-дослідний інститут геології

 

   Інститутом зроблено вагомий внесок у дослідження геології півдня та сходу України, розвиток мінерально-сировинної бази промисловості, рішення гідрогеологічних проблем, пов’язаних з будівництвом гідроелектростанцій на Дніпрі та крупних зрошувальних систем. Виконано фундаментальні біостратиграфічні та палеогеографічні дослідження мезокайнозойських відкладів півдня України у зв'язку з державним геологічним картуванням і пошуками корисних копалин. Значні роботи проведено співробітниками інституту щодо комплексного вивчення Південно-Українського марганцеворудного басейну та залізорудних родовищ Криму, Причорномор'я і Приазов’я. Важливу роль для обґрунтування геологічних карт Центральної та Південної України мають палеонтологічні дослідження молюсків, форамініфер, остракод, нанопланктону, радіолярій та спонгіофауни.

   З моменту заснування НДІ геології здійснює свою діяльність у тісному зв’язку з державними, виробничими, науковими та громадськими установами України та інших держав. Особливістю роботи Інституту геології є участь у науково-педагогічному процесі. З початку 90-х років інститут є складовою частиною Геокомплексу ДНУ, до якого також входить геолого-географічний факультет. Співробітники інституту традиційно беруть активну участь у педагогічній діяльності: викладають на кафедрах геологічні дисципліни, надають консультації студентам по курсовим та дипломним проектам, а також матеріалам учбових практик, керують студентськими науково-дослідними роботами, є співавторами багатьох наукових публікацій за участю студентів.
 

Лабораторії

 Лабораторія стратиграфії і палеогеографії

Лабораторія займається фундаментальними та прикладними дослідженнями, спрямованими на виявлення стратиграфічної будови і корелятивних зв’язків кайнозойських порід півдня України та суміжних територій, реконструкцію історії розвитку регіону та його органічного світу у минулі геологічні часи, створення стратиграфічної основи для крупномасштабного картування.

У лабораторії зберігаються традиції наукової школи осадових товщ фанерозою, яка була заснована у 1922 році. На теперішній час проводяться дослідження за госпдоговірними темами «Обґрунтування схеми біостратиграфії палеогенових і неогенових відкладів території аркушу L-36-V (Нікополь)», «Обґрунтування схеми біостратиграфії та створення атласу характерних організмів палеогенових і неогенових відкладів території аркушу L-36-ІІІ (Новий Буг)» (замовник – геологічна виробнича організація КП «Південукргеологія», Міністерство охорони навколишнього природного середовища України). Співробітники лабораторії разом з фахівцями Дніпропетровського відділення Українського державного геолого-розвідувального інституту, КП «Південукргеологія» та КП «Південекогеоцентр» (Міністерство охорони навколишнього природного середовища України) проводять роботи, які орієнтовані на стратиграфічну деталізацію розрізу кайнозою у межах Державної програми геологічного довивчення площ «Геолкарта–200».

 Лабораторія стратиграфії і палеогеографії

У наукових дослідженнях також беруть участь студенти геолого-географічного факультету ДНУ. На базі лабораторії працює студентський науковий гурток з палеонтології. Результати науково-дослідних робіт частково увійшли до циклу лекцій і лабораторних занять з курсів «Загальна геологія» та «Історична геологія з основами палеонтології», а також використовуються у дипломних роботах студентів геолого-географічного факультету. 

Лабораторія геології, гідрогеології і геоінформатики

    Лабораторія здійснює наукові дослідження за напрямами:

– комплексне дослідження впливу гідрогеохімічних процесів у техногенних водоносних горизонтах, яке має місце при видобутку та збагаченні залізних руд, з метою оцінки та прогнозування гідрогеоекологічного стану та виявлення закономірностей розвитку гідрогеохімічних систем;

 – розробка геоінформаційних систем (ГІС) техногеннонавантаженних територій великих промислових підприємств, які складаються з баз даних, системи обробки інформації (включає математичні моделі щодо поширення забруднень у геологічному середовищі та атмосфері) та картографічного відображення.

Лабораторія геології, гідрогеології і геоінформатики


   Результати досліджень спрямовані на вирішення проблем сталого розвитку техногенних території та поліпшення екологічної обстановки у промислово-видобувних регіонах України (Кривбас, Західний Донбас та інші), а також використовуються при викладанні навчальних дисциплін на геолого-географічному факультеті та факультеті прикладної математики.

   Лабораторія є основною базою для проведення науково-виробничих практик магістрів та переддипломних практик спеціалістів геолого-географічного факультету та факультету прикладної математики. На базі лабораторії здійснюється підвищення кваліфікації викладачів геолого-географічного факультету та кафедри фізичної та економічної географії.

 Лабораторія геоекології

    Головним напрямком роботи лабораторії є виконання фундаментальних та прикладних досліджень, спрямованих на визначення закономірностей геохімічних процесів, які обумовлюють накопичення, розподіл, трансформацію, мобілізацію та ремобілізацію важких металів у природно-техногенних системах.

   На базі фундаментальних досліджень розроблено методологічні підходи оцінки екологічної безпеки територій промислових агломерацій та достовірного прогнозування екологічних ризиків забруднення об’єктів довкілля важкими металами з урахуванням параметрів захисних властивостей геологічного середовища. Запропоновані нові геохімічні технології попередження та реабілітації територій на стадії проектування, експлуатації та ліквідації промислових підприємств.

 Лабораторія геоекології

   Дослідження узгоджуються з науковими програмами АН України за напрямками: «Проблеми природокористування, сталого розвитку і техногенної безпеки», «Охорона навколишнього середовища», «Промислові відходи: вплив на навколишнє середовище та методи утилізації» та за проблемною тематикою міжнародних програм. У дослідженнях приймають участь студенти відповідних спеціальностей геолого-географічного, фізико-технічного та хімічного факультетів при виконанні дипломних робіт, результати яких публікуються та доповідаються на конференціях. На базі досліджень лабораторії створено ряд спецкурсів зі спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища».
 

Наукові теми
 

Господарча тема: «Стратиграфія та закономірності зміни фізико-механічних властивостей деяких осадових відкладів м. Дніпропетровська». Замовник – приватна фірма. Виконується в лабораторії стратиграфії та палеогеографії. Науковий керівник – старш. наук. співроб., канд. геол. наук Т.А. Іванова. 

Господарча тема: «Обґрунтування схеми біостратиграфії палеогенових і неогенових відкладів території аркушу L-36-V (Нікополь)». Замовник – геологічна виробнича організація КП «Південукргеологія», Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. Виконується в лабораторії стратиграфії та палеогеографії. Науковий керівник старш. наук. співроб., канд. геол. наук Т.А. Іванова.

Господарча тема: «Обґрунтування схеми біостратиграфії та створення атласу характерних організмів палеогенових і неогенових відкладів території аркушу L-36-ІІІ (Новий Буг)». Замовник – геологічна виробнича організація КП «Південукргеологія», Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. Виконується в лабораторії стратиграфії та палеогеографії. Науковий керівник старш. наук. співроб., канд. геол. наук Т.А. Іванова. 

Держбюджетна тема:
«Розробка ГІС-технологій моніторингу водних об’єктів районів видобутку та збагачення залізних руд (на прикладі Кривбасу)». Виконується у лабораторії геології, гідрогеології та геоінформатики. Науковий керівник голов. наук. співроб., докт. мат. наук, проф. О.Г. Байбуз.