Версія для друку

Кафедра соціальної психології і психології управління

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Лазаренко Вікторія Іванівна Доцент Доцент кандидат соціол. наук Вікторія Іванівна Лазаренко S-6484-2018
Ткаченко Ніна Володимирівна Зав. кафедрою

Доцент

Доцент кандидат психол. наук Ніна Володимирівна Ткаченко S-6483-2018
Кубриченко Тетяна Вікторівна Доцент Доцент кандидат психол. наук Тетяна Вікторівна Кубриченко
Сергієнко Інеса Ігорівна Ст. викладач Інеса Сергієнко W-1218-2017

Аршава Інна Олександрівна Доцент кандидат наук з держ. управління Інна Аршава D-8515-2018 Inna Arshava 0000-0002-9997-1530
Рева Інна Сергіївна Асистент V-8848-2017 0000-0003-3572-6904

Телефон: (056) 745-23-39

Завідувач кафедри – Ткаченко Ніна Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент.

На кафедрі працює 10 науково-педагогічних працівників, з яких 1 доктор психологічних наук та 8 кандидатів наук.

Науково-педагогічні працівники забезпечують викладання 37 навчальних дисциплін, серед яких такі: вступ до спеціальності, зоопсихологія та порівняльна психологія, риторика, соціальна психологія, диференціальна психологія, психологія праці, психологія екстремальних ситуацій, основи екологічної психології, психологія управління, політична психологія, психологія спілкування, психологія переговорного процесу, гендерна психологія, психологія творчості, економічна психологія, психологія реклами та ін.

З дисциплін, викладання яких забезпечується кафедрою, складені науково-методичні комплекси, підготовлені методичні рекомендації й навчальні посібники.
Професорсько-викладацький склад здійснює наукове керівництво дипломними роботами спеціалістів і магістрів, а також керівництво навчальною, виробничою, переддипломною та науково-дослідною практикою студентів.

З 2013 р. по 2017 р. науково-педагогічними працівниками кафедри надруковано 217 наукових праць, з них у 2017 році – 39. Викладачі взяли участь у 102 наукових конференціях різного рівня, зокрема у 2017 році – у 34 науково-практичних конференціях.

Також було видано 1 монографію, 3 посібника, з яких 1 електронний та методичні рекомендації до самостійної роботи студентів.

Наразі викладацький склад кафедри працює над новою темою науково-дослідної роботи «Соціальна ідентичність особистості в модернових умовах», за результатами якої заплановано підготовку колективної монографії.

До наукової діяльності кафедри під керівництвом викладачів активно залучаються студенти. Працює студентський науковий гурток «Соціальний психолог», проводяться щорічні студентські наукові конференції. З 2015 року на кафедрі відновлено аспірантуру. У 2015 році захищена одна кандидатська дисертація. Кафедра здійснює наукове керівництво роботою Психологічної служби ДНУ імені О. Гончара.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях, публікують результати своїх досліджень у рекомендованих МОН України закордонних виданнях.

Виховна робота здійснюється викладачами не лише під час навчальних занять, що забезпечують досягнення як навчальних і розвивальних, так і виховних цілей, а й у позааудиторний час. Куратори академічних груп проводять зі студентами різноманітні заходи, спрямовані на формування професійно важливих якостей майбутнього психолога, й забезпечують участь молоді у факультетських і загальноуніверситетських виховних заходах: «День першокурсника», міжфакультетський КВК, фестиваль «Почути один одного», благодійний бал для дітей з обмеженими можливостями, у зустрічах «В гостях у ректора».

Під керівництвом кураторів студенти проводять профорієнтаційну роботу, беруть активну участь у творчому та спортивному житті університету, відвідують ботанічний сад, надають допомогу Координаційному центру «Допомога Дніпра», а також співпрацюють з Центром соціальних ініціатив і волонтерства ДНУ імені О.Гончара, беруть участь в акції «Жити реально – жити здорово».