Версія для друку

Кафедра соціальної психології і психології управління

Телефон: (056) 745-23-39

В.о. завідувача кафедри – Кубриченко Тетяна Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент.

На кафедрі працює 13 науково-педагогічних працівників, з яких 1 доктор психологічних наук та 9 кандидатів наук.

Науково-педагогічні працівники забезпечують викладання 34 навчальних дисциплін, серед яких такі: вступ до спеціальності, зоопсихологія та порівняльна психологія, риторика, соціальна психологія, диференціальна психологія, психологія праці, психологія екстремальних ситуацій, основи екологічної психології, психологія управління, політична психологія, психологія спілкування, психологія переговорного процесу, гендерна психологія, психологія творчості, економічна психологія, психологія реклами та ін. З дисциплін, викладання яких забезпечується кафедрою, складені науково-методичні комплекси, підготовлені методичні рекомендації й навчальні посібники. Професорсько-викладацький склад здійснює наукове керівництво дипломними роботами спеціалістів і магістрів, а також – керівництво навчальною і переддипломною практикою студентів.

З 2013 р. по 2015 р. науково-педагогічними працівниками кафедри надруковано 150 наукових праць, з них у 2015 році – 58. Викладачі взяли участь у 60 наукових конференціях різного рівня, зокрема у 2015 році – у 17 науково-практичних конференціях. Завершена робота над науковою темою «Соціально-психологічні особливості та закономірності соціалізації особистості в умовах трансформації суспільства». Наразі викладацький склад кафедри працює над новою темою науково-дослідної роботи «Соціальна ідентичність особистості в модернових умовах», за результатами якої заплановано підготовку колективної монографії. До наукової діяльності кафедри під керівництвом викладачів активно залучаються студенти. Працює студентський науковий гурток «Соціальний психолог», проводяться щорічні студентські наукові конференції. З 2015 року на кафедрі відновлено аспірантуру. У 2015 році захищена одна кандидатська дисертація. Кафедра здійснює наукове керівництво роботою соціально-психологічної служби ДНУ імені О. Гончара.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях, публікують результати своїх досліджень у рекомендованих МОН України закордонних виданнях.

Виховна робота здійснюється викладачами не лише під час навчальних занять, що забезпечують досягнення як навчальних і розвивальних, так і виховних цілей, а й у позааудиторний час. Куратори академічних груп проводять зі студентами різноманітні заходи, спрямовані на формування професійно важливих якостей майбутнього психолога, й забезпечують участь молоді у факультетських і загальноуніверситетських виховних заходах «День першокурсника», міжфакультетський КВК, фестиваль «Почути один одного», благодійний бал для дітей з обмеженими можливостями, у зустрічах «В гостях у ректора». Під керівництвом кураторів студенти проводять профорієнтаційну роботу, беруть активну участь у творчому та спортивному житті університету, відвідують ботанічний сад, надають допомогу Координаційному центру «Допомога Дніпра», а також співпрацюють з Центром соціальних ініціатив і волонтерства ДНУ імені О.Гончара, беруть участь у акції «Жити реально – жити здорово».