Версія для друку

Кафедра іноземних мов для інженерно-технічних та природничих спеціальностей

Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Пономарьова Лілія Федорівна.

Кафедру створено у 2002 році на базі кафедри іноземних мов фізико-технічного факультету в результаті її поділу на дві кафедри: кафедру іноземних мов для технічних спеціальностей (зав. кафедри доц. Тимошенко Ж.І.) і кафедру іноземних мов факультету міжнародної економіки (зав. кафедри доц. Гаркуша В.B. (2002-2008 рр.), а з 2008 року – зав. кафедри доц. Пономарьова Л.Ф.). У 2012 році кафедру було включено до складу ФУІФМ і більшість викладачів кафедри іноземних мов ФМЄ переведено на кафедру іноземних мов для інженерно-технічних та природничих спеціальностей.

Заняття з німецької мови

Заняття з німецької мови

Кафедра виконує спеціалізовану підготовку з англійської і німецької мов бакалаврів, спеціалістів та магістрів таких факультетів: прикладної математики; фізико-технічного; фізики, електроніки та комп`ютерних систем; механіко-математичного; хімічного; біології, екології та медицини; геолого-географічного; міжнародної економіки (німецька мова). Навчання іноземній мові на немовних факультетах здійснюється здебільшого за однорічною програмою. Для кожного факультету розроблені окремі науково-методичні комплекси дисциплін, які враховують специфіку основного напрямку підготовки і сприяють формуванню мовленнєвої компетентності, яка є складовою частиною завдань навчання студентів ВНЗ. Навчальний процес організовано відповідно до вимог Болонського процесу. Всі дисципліни відповідають типовій програмі з іноземних мов, яка рекомендована Міністерством освіти і науки України, загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти та національним кваліфікаційним рівням. Це передбачає створення необхідних передумов для забезпечення високої кваліфікації випускників університету за рахунок володіння основною іноземною мовою.

Конференція викладачів

Конференція викладачів

На кафедрі працюють 12 висококваліфікованих викладачів англійської та німецької мов, серед яких на посадах доцентів: Пономарьова Л.Ф. – к.філол.н., доцент; Знанецька О.М. – к.психол.н., доцент; Посудієвська О.Р. – к.філол.н., доцент; Райлянова В.Е. – к.філол.н., доцент; Цвєтаєва О.В. – к.н. соц.ком.; на посадах старших викладачів: Осадча О.В., Бондар О.Є., Знанецький В.Ю. та на посадах викладачів: Бірюкова Д.В., Русакова А.В., Осташевська М.Г., Крячуненко О.Л. Молоді співробітники кафедри є аспірантами й здобувачами наукових ступенів.

Студентська конференція

Студентська конференція

У 2012-2015 роках науково-методична робота кафедри здійснювалась за темою «Оптимізація методики викладання іноземних мов для професійного спілкування». Було проведено ґрунтовне дослідження сучасних методик навчання іноземної мови, їх порівняльний аналіз, було створено систему вправ і методичних рекомендацій для конкретних факультетів. Результати дослідження висвітлені у фахових статтях (загалом 70 за останні три роки), матеріалах доповідей викладачів (загалом 141 за останні три роки) та методичних посібниках, підручниках, словниках (загалом 31 за останні роки). З 2016 року на наступні три роки на кафедрі заплановано тему науково-методичної роботи «Шляхи удосконалення методики проведення і організації самостійної роботи студентів з іноземної мови на немовних факультетах». Метою дослідження є вивчення та комплексна розробка ефективних педагогічних методів і прийомів проведення і організації самостійної роботи студентів з іноземної мови на немовних факультетах у зв`язку з тим, що в умовах зменшення кількості аудиторних годин дедалі збільшується роль самостійної роботи студентів.


Студентська конференція

Студентська конференція

На кафедрі щорічно проводяться дві конференції: Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування» (для викладачів іноземних мов ВНЗ і молодих учених філологічного та педагогічного напрямків), і Регіональна науково-практична конференція «Актуальні питання в сфері технічних і природничих наук та інформаційних технологій» (на іноземних мовах), яка дає можливість молодим ученим та студентам нашого регіону презентувати результати власних теоретичних і практичних досліджень, обмінюватись думками та досвідом у проведенні наукової роботи.

На кафедрі працює гурток з перекладу фахової літератури (англійська і німецька мови) і щорічно проводиться олімпіада з англійської і німецької мов для студентів інженерно-технічних, природничих спеціальностей та економічних спеціальностей.