Версія для друку

Кафедра загального мовознавства та слов’янознавства

ПІБ

Посада

Вчене звання

Науковий ступінь

Google
Scholar

Scopus
Author ID

Web of Science Researcher ID

Researchgate ID

ORCID ID

Дьячок
Наталя Василівна

завідувач
кафедри
загального
мовознавства та
слов’янознавства

професор

доктор
філол.
наук

https://scholar.
google.com/
citations?hl=ru
&user=wO-2lAg
AAAAJ

https://www.
scopus.com/
authid/detail.
uri?authorId=
58041856000

T-6268-2017

Natalia_Diachok

0000-
0003-
1452-
4596

Куварова
Олена Костянтинівна

професор
кафедри
загального
мовознавства та
слов’янознавства

доцент

доктор
філол.
наук

https://scholar.
google.com/
citations?hl=ru&user=
A69pDKAAAAAJ

 https://www.
scopus.com/
authid/detail.
uri?authorId=
58042143400

C-8582-2016

Olena Kuvarova

0000-
0002-
2925-
3648

Родний Олег Володимирович

професор
кафедри
загального
мовознавства та
слов’янознавства

професор

доктор
філологічних
наук

https://scholar.
google.com/
citations?hl=ru&user=
sTPDDrAAAAAJ

https://www.
webofscience.
com/wos/author
/record/U-1513-2017

https://www.
researchgate.
net/scientific-
contributions/
Oleg-Rodnij-
2252805347

0000-
0002-
4305-
0433

Греченко-Журавська
Вікторія Михайлівна

доцент кафедри
загального
мовознавства та
слов’янознавства

 доцент

канд.
філол.
наук

Греченко-Журавська
Вікторія Михайлівна
Grechenko Viktoriia

C-8582-2016

Вікторія
Греченко-
Журавська

0000-
0002-
4960-
2040

Датченко
Юлія Валентинівна

доцент кафедри
загального
мовознавства та
слов’янознавства

доцент

канд.
філол.
наук

Julia Datchenko

C-9567-2016

Julia Datchenko

0000-
0002-
2276-
4760

Шпітько
Ірина Миколаївна

доцент кафедри
загального
мовознавства та
слов’янознавства

доцент

канд.
філол.
наук

Iryna Shpitko

C-9598-2016

 Iryna_Shpitko

0000-
0003-
4639-
0537


пр. Науки, 72, ауд. 1213
Тел.: 374-98-80
Електронна адреса: kafedra_UZR@i.ua
Сайт кафедри: uzs-dnu.dp.ua
Сторінка в Інстаграм: kafedra_uzs_dnu
Сторінка у Фейсбук (Кафедра загального мовознавства та слов’янознавства)

Кафедра загального мовознавства та слов’янознавства (до 1997 року – кафедра російської мови, з 1997 по 2014 рік – кафедра загального та російського мовознавства, з 2015 по 2023 рік - кафедра загального та слов’янського мовознавства) – одна з найстаріших кафедр університету, яка була заснована в 1918 році на історико-філологічному факультеті разом із відкриттям у Катеринославі самого університету. У різні роки кафедру очолювали такі видатні лінгвісти, як О. М. Пєшковський, Ю. А. Фохт, І. І. Завадовський, доктори наук, професори В. В. Ільєнко, О. М. Шиловський, І. І. Меньшиков, Т. С. Пристайко, кандидати наук, доценти Я. О. Спринчак і О. О. Красильникова.Науково-педагогічний склад кафедри


Завідувач кафедри – Дьячок Наталя Василівна – доктор філологічних наук, професор.
Викладає дисципліни: «Прикладна лінгвістика та основи теорії мовленнєвої комунікації», «Методологія та організація наукових досліджень», «Загальне мовознавство», «Основи лінгвістичних досліджень», «Теорія і практика перекладу», «Актуальні питання філології ХХІ ст.: мовознавчий аспект».

Куварова Олена Костянтинівна – доктор філологічних наук, професор.
Викладає дисципліни: «Вступ до мовознавства», «Друга слов’янська мова (польська)», «Сучасна слов’янська мова (польська)», «Риторика», «Прикладна лінгвістика та основи теорії мовленнєвої комунікації», «Загальне мовознавство».

Родний Олег Володимирович – доктор філологічних наук, професор.
Викладає дисципліни: «Усна народна творчість слов’ян», «Історія російської літератури», «Основи літературознавчої компаративістики», «Історія слов'янських літератур».

Греченко-Журавська Вікторія Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Сучасна російська мова», «Вступ до мовознавства», «Історія російської мови», «Вступ до слов’янської філології».

Датченко Юлія Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Друга слов’янська мова (польська)», «Сучасна слов’янська мова (польська)», «Практичний курс польської мови», «Прикладна лінгвістика та основи теорії мовленнєвої комунікації».

Шпітько Ірина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Вступ до слов’янської філології», «Вступ до мовознавства», «Старослов’янська мова», «Історія мовознавства», «Друга слов’янська мова (словацька)», «Загальне мовознавство», «Прикладна лінгвістика та основи теорії мовленнєвої комунікації».

Освітня діяльність кафедри

Кафедра загального мовознавства та слов’янознавства здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти – за освітніми програмами:
– «Польська мова та література»;
– «Російська мова та література»;
за третім (освітньо-науковим, PhD) рівнем вищої освіти – за освітньо-науковою програмою «Філологія».


Кафедра готує наукові та науково-педагогічні кадри через докторантуру.

Здобувачі вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Філологія», спеціалізацією «Слов’янські мови та літератури (переклад включно)», отримують різносторонню філологічну освіту, яка передбачає вивчення дисциплін лінгвістичного й літературознавчого циклів, оволодіння основами перекладу; опанування основ комунікації у професійному та міжкультурному аспектах.

 
Практичні заняття з курсу «Вступ до слов’янської філології»

При кафедрі працюють «Центр слов’янських мов» та навчальна лабораторія «Прикладна лінгвістика».

Практична підготовка та можливості працевлаштування

Кафедра загального мовознавства та слов’янознавства має великий досвід практичної підготовки висококваліфікованих фахівців. У період навчання на 2-му курсі здобувачі вищої освіти першого освітнього рівня проходять навчальну (лінгвокраїнознавчу) практику на базі КЗК «Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека імені первоучителів слов’янських Кирила та Мефодія» (ДОУНБ). Базою виробничої (переддипломної) практики бакалаврів є випускові кафедри, наукова бібліотека ДНУ, «Центр слов’янських мов» тощо.

 
На навчальній практиці у ДОУНБ

Випускники кафедри можуть працювати в закладах освіти всіх рівнів, засобах масової інформації (газети, радіо, телебачення), туристичних та рекламних агенціях, займатися перекладацькою діяльністю.

Наукова діяльність кафедри

Науковці кафедри досліджують інноваційні процеси в сучасних слов’янських мовах в аспектах лінгвостилістики, ономасіології, дериватології, лінгводидактики, дискурсології та лінгвопрагматики; аналізують актуальні проблеми у сфері термінології, лексикології та фразеології, словотвору та функціонального синтаксису слов’янських мов у синхронії та діахронії. Наукові дослідження виконуються у межах низки тем НДР: «Закономірності розвитку і функціонування сучасних слов'янських мов (№ 0116U002260), «Теоретичні та прикладні аспекти вивчення слов’янських мов» (№0119U100054). На сучасному етапі вони пов’язані із темою «Тенденції розвитку слов’янських мов і практичні аспекти мовленнєвої діяльності».

Найвагоміші результати досліджень опубліковано в таких монографіях: Куварова О. К. «Типология русского эпистолярного вокатива» (2014), Дьячок Н. В. «Основы универбации: структурно-семантический критерий» (2019), Дьячок Н. В., Цурикова Н. В. «Основы ахронического словообразования (на материале русского языка)» (2020), Дьячок Н. В. «Основи теорії мовленнєвої номінації» (2023) та ін.

Із 2003 року науковою маркою кафедри є Міжнародна наукова конференція «Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах», яка проводиться кожні 2 роки із публікацією збірника матеріалів.

 
Учасники IX Міжнародної конференції «Лексико-граматичні інновації
в сучасних слов’янських мовах»

Викладачі кафедри беруть участь у підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації як керівники аспірантів, опоненти, рецензенти, члени разових спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія.

Із 2005 р. по 2019 р. при кафедрі редагувався й видавався часопис «Вісник Дніпропетровського університету. Мовознавство» (у 2018–2019 рр. – «Проблеми загального і слов’янського мовознавства»), затверджений як фахове видання.

Міжнародні контакти

Науковці кафедри постійно підтримують творчі контакти із вченими-славістами у Словаччині, Чехії, Болгарії, Польщі, Казахстані, КНР. У 2022 році Н. В. Дьячок була учасницею міжнародного проєкту «Leibniz’s Dream: Child Languages as a Mirror of the Mind» («Мрія Лейбниця: дитячі мови як дзеркало розуму»), працювала у складі групи мовознавців із різних країн у Центрі загальної лінгвістики імені Лейбниця в Берліні (Німеччина). Роботу над проєктом продовжено в Україні.

Студентське життя

У межах НДРС філологи-славісти виконують курсові та дипломні роботи, виступають на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, публікують наукові статті у виданнях ДНУ та інших ЗВО, готують і презентують доповіді на засіданнях студентського наукового гуртка «Мовна картина світу у синхронії та діахронії» та двох проблемних груп «Словацька мова серед інших слов'янських мов» і «Слов’янські мови: історія та сучасність».

 
Захист кваліфікаційних робіт бакалаврів пройшов успішно!

Здобувачі вищої освіти беруть активну участь у культурному житті факультету й університету: проведенні Дня першокурсника, Дня факультету, Дня слов’янської писемності, благодійних акціях, ярмарках, флешмобах; загартовують лідерські якості в органах студентського самоврядування; активно долучаються до загальноуніверситетських та факультетських заходів з профорієнтації; відвідують музеї й театри.


День слов’янської писемності

Успішні випускники

Інна Апоненко


«Навчатися саме в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара було моєю мрією, здавалося, недосяжною. Так от: мрії збуваються! У 2001 році я завершила навчання на кафедрі загального та російського (слов’янського з 2015 р.) мовознавства ДНУ за спеціальністю «Російська мова та література». Це були незабутні роки, які я згадую з теплотою та вдячністю. Відкрите та щире ставлення викладачів кафедри та факультету лише сприяло здобуттю знань і заохочувало до їх подальшого поглиблення.  

Наступний крок – старт наукової діяльності та вступ до аспірантури. Під керівництвом досвідченого, талановитого викладача та вченого кафедри, кандидата філологічних наук, доцента Ірини Іванівни Турути була захищена дисертація «Еволюція власного імені у жанрі російської казки (від народної до літературної)», отримано науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Із 2011 року працюю в Дніпровському медичному університеті на посаді старшого викладача кафедри мовної підготовки, завідувача секції латинської мови. Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago (Без науки життя подібне смерті). Дякую, Alma mater!»

Тетяна Дагович 


Випускниця ДНУ 2002 р. за спеціальністю «Мова та література (російська). Українська мова та література», викладач, дослідник у Вестфальському університеті імені Вільгельма (м. Мюнстер). Письменниця, авторка кількох книжок прози, лауреат Міжнародних літературних премій «Рукопись года» (2010), «Русская премия» (2017).  

«На початку 2000-х, коли я отримала диплом, мало хто працював за фахом, а виїхавши до Німеччини, я навіть не сподівалась на це. Але мені пощастило: багато років я викладала мови на кафедрі славістики Бохумського університету. Під час занять мені часто доводилося з вдячністю згадувати викладачів альма-матер, які дали нам не тільки «холодні» знання, а й розуміння того, як розвивається й функціонує мова. Адже найскладніші питання – не ті, на які мусиш відповідати на іспитах, а ті, які виникають у студентів. Минулого року я звернулася до літературознавства, наразі працюю в науковому проєкті «Право і література» в Мюнстерському університеті – тепер пригадую лекції з теорії та історії літератури. Звичайно, і для моєї творчості роки навчання виявилися дуже важливими».

Співпраця з роботодавцями

Кафедра ефективно співпрацює з такими закладами: КЗО «Спеціалізована школа №67 еколого-економічного профілю» Дніпровської міської ради; КЗО «СЗШ №97 імені П. І. Шкідченка» Дніпровської міської ради; КЗО «Спеціалізована школа І–ІІІ ступенів №16» Дніпровської міської ради; КЗО НВО №28 Дніпровської міської ради; Дніпровський державний медичний університет, кафедра мовної підготовки; Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, кафедра інтенсивного навчання іноземним мовам; Міжнародне інформаційно-аналітичне агентство «Метал-інвест»; Українська телекомунікаційна компанія «Київстар», кол-центр; Телеканал 34; Студія кіно і телебачення «КіТ» та ін.