Версія для друку

Кафедра загального та слов'янського мовознавства

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Пристайко
Тамара Степанівна
завідувач кафедри
загального та
слов’янського
мовознавства
 професор доктор філол. наук Tamara Prystaiko C-9384-2016 Tamara Pristayko 0000-
0002-
4639-
0046
Дьячок
Наталя Василівна
професор кафедри
загального та
слов’янського
мовознавства
доцент доктор філол. наук Natalia Diachok T-6268-2017 Natalia_Diachok 0000-
0003-
1452-
4596
Куварова
Олена Костянтинівна
професор кафедри
загального та
слов’янського
мовознавства
доцент доктор філол. наук Olena Kuvarova   C-8582-2016 Olena Kuvarova 0000-
0002-
2925-
3648
Греченко-Журавська
Вікторія Михайлівна
доцент кафедри
загального та
слов’янського
мовознавства
 доцент канд. філол. наук Греченко-Журавська
Вікторія Михайлівна
Grechenko Viktoriia
Grechenko, Viktoriia C-8582-2016 Вікторія
Греченко-Журавська
0000-
0002-
4960-
2040
Датченко
Юлія Валентинівна
доцент кафедри
загального та
слов’янського
мовознавства
доцент канд. філол. наук Julia Datchenko   C-9567-2016 Julia Datchenko 0000-
0002-
2276-
4760
Шпітько
Ірина Миколаївна
доцент кафедри
загального та
слов’янського
мовознавства
доцент канд. філол. наук Iryna Shpitko   C-9598-2016  Iryna_Shpitko 0000-
0003-
4639-
0537

пр. Гагаріна, 72, ауд. 1213
Тел.: 374-98-80
Електронна адреса: kafedra_UZR@i.ua
Сайт кафедри: uzs-dnu.dp.ua
Сторінка в Інстаграм: kafedra_uzs_dnu
Сторінка у Фейсбук (Кафедра загального та слов’янського мовознавства)

Кафедра загального та слов’янського мовознавства (до 1997 року – кафедра російської мови, з 1997 по 2014 рік – кафедра загального та російського мовознавства) – одна з найстаріших кафедр університету, яка була заснована в 1918 році на історико-філологічному факультеті разом із відкриттям у Катеринославі самого університету. У різні роки кафедру очолювали такі видатні лінгвісти, як О. М. Пєшковський, Ю. А. Фохт, І. І. Завадовський, доктори наук, професори В. В. Ільєнко, О. М. Шиловський, І. І. Меньшиков, кандидати наук, доценти Я. О. Спринчак і О. О. Красильникова.



Науково-педагогічний склад кафедри


Завідувачка кафедри – Пристайко Тамара Степанівна, доктор філологічних наук, професор, заслужений викладач ДНУ.
Викладає дисципліни: «Сучасна російська мова», «Стилістика і культура російської мови», «Діалектологія російської мови», «Основи лінгвістичних досліджень», «Методологія та організація наукових досліджень», «Практикум з культури російської мови», «Когнітивна семантика», «Старослов’янська мова».

У складі кафедри працюють 3 доктори філологічних наук, 3 кандидати філологічних наук.

Дьячок Наталя Василівна – доктор філологічних наук, професор.
Викладає дисципліни: «Сучасна російська мова», «Прикладна лінгвістика та основи теорії мовленнєвої комунікації», «Історія російської мови (в т. ч. і літературної)», «Старослов’янська мова», «Основні напрямки лінгвістичних досліджень», «Теорія і практика перекладу».

Куварова Олена Костянтинівна – доктор філологічних наук, професор.
Викладає дисципліни: «Риторика», «Вступ до мовознавства», «Орфографічний та орфоепічний практикум російської мови», «Прикладна лінгвістика та основи теорії мовленнєвої комунікації», «Загальне мовознавство», «Проблеми російської колоквіалістики».

Греченко-Журавська Вікторія Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Сучасна російська мова», «Вступ до мовознавства», «Історична граматика російської мови», «Вступ до слов’янської філології».

Датченко Юлія Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Друга слов’янська мова (польська)», «Сучасна (третя) слов’янська мова (польська)», «Сучасна слов’янська мова (польська)», «Прикладна лінгвістика та основи теорії мовленнєвої комунікації».

Шпітько Ірина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Вступ до слов’янської філології», «Вступ до мовознавства», «Старослов’янська мова», «Історія мовознавства», «Друга слов’янська мова (словацька)», «Загальне мовознавство», «Прикладна лінгвістика та основи теорії мовленнєвої комунікації».

Освітня діяльність кафедри
Кафедра загального та слов’янського мовознавства здійснює підготовку за трьома рівнями вищої освіти:
– першим (бакалаврським) – за освітньою програмою «Російська мова та література»;
– другим (магістерським) – за освітньою програмою «Російська мова та література»;
– третім (освітньо-науковим, PhD) – за освітньо-науковою програмою «Філологія».

Кафедра готує наукові та науково-педагогічні кадри через докторантуру.

Здобувачі вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Російська мова та література», вивчають шість мов: російську, українську, іноземну (англійську, німецьку або французьку), третю слов’янську (польську або словацьку), латинську та старослов’янську, а також отримують різносторонню філологічну освіту, яка передбачає вивчення дисциплін лінгвістичного й літературознавчого циклів.

 
Практичні заняття з курсу «Вступ до слов’янської філології»
При кафедрі працюють «Центр слов’янських мов» та навчальна лабораторія «Прикладна лінгвістика».

Практична підготовка та можливості працевлаштування
Кафедра загального та слов’янського мовознавства має великий досвід практичної підготовки висококваліфікованих фахівців. У період навчання на 2-му курсі здобувачі вищої освіти першого освітнього рівня проходять навчальну (лінгвокраїнознавчу) практику на базі КЗК «Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека імені первоучителів слов’янських Кирила та Мефодія» (ДОУНБ). Базою виробничої (переддипломної) практики бакалаврів та магістрів є випускові кафедри, наукова бібліотека ДНУ, «Центр слов’янських мов» тощо.

 
На навчальній практиці у ДОУНБ

Випускники кафедри можуть працювати в закладах освіти всіх рівнів, засобах масової інформації (газети, радіо, телебачення), туристичних та рекламних агенціях, займатися перекладацькою діяльністю.

Наукова діяльність кафедри

Науковці кафедри досліджують інноваційні процеси в сучасних слов’янських мовах в аспектах лінгвостилістики, ономасіології, дериватології, лінгводидактики, дискурсології та лінгвопрагматики; аналізують актуальні проблеми у сфері термінології, лексикології та фразеології, словотвору та функціонального синтаксису слов’янських мов у синхронії та діахронії. Наукові дослідження виконуються у межах низки тем НДР: «Закономірності розвитку і функціонування сучасних слов'янських мов (№ 0116U002260), «Теоретичні та прикладні аспекти вивчення слов’янських мов» (№0119U100054). На сучасному етапі вони пов’язані із темою «Тенденції розвитку слов’янських мов і практичні аспекти мовленнєвої діяльності».

Найвагоміші результати досліджень опубліковано в таких монографіях: Куварова О. К. «Типология русского эпистолярного вокатива» (2014), Дьячок Н. В. «Материалы к словарю универбов современного русского языка. Часть I (А-Л)» (2018), Дьячок Н. В. «Материалы к словарю универбов современного русского языка. Часть IІ (М-Я)» (2019), Дьячок Н. В. «Основы универбации: структурно-семантический критерий» (2019), Дьячок Н. В., Цурикова Н. В. «Основы ахронического словообразования (на материале русского языка)» (2020) та ін.

Із 2003 року науковою маркою кафедри є Міжнародна наукова конференція «Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах», яка проводиться кожні 2 роки із публікацією збірника матеріалів.

 
Учасники IX Міжнародної конференції «Лексико-граматичні інновації
в сучасних слов’янських мовах»
Викладачі кафедри є членами спеціалізованої вченої ради університету Д.08.051.05 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальностей: 10.02.01 – українська мова, 10.02.02 – російська мова.

Із 2005 р. по 2019 р. при кафедрі редагувався й видавався часопис «Вісник Дніпропетровського університету. Мовознавство» (у 2018–2019 рр. – «Проблеми загального і слов’янського мовознавства»), затверджений як фахове видання.

Міжнародні контакти
Науковці кафедри постійно підтримують творчі контакти із вченими-славістами у Словаччині, Болгарії, Польщі, Казахстані, КНР.

Студентське життя
У межах НДРС філологи-русисти виконують курсові та дипломні роботи, виступають на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, публікують наукові статті у виданнях ДНУ та інших ЗВО, готують і презентують доповіді на засіданнях студентського наукового гуртка «Мовна картина світу у синхронії та діахронії» та двох проблемних груп «Картина світу в мовній свідомості поляків» і «Слов’янські мови: історія та сучасність».

 
Захист кваліфікаційних робіт бакалаврів пройшов успішно!
Здобувачі вищої освіти беруть активну участь у культурному житті факультету й університету: проведенні Дня першокурсника, Дня факультету, Дня слов’янської писемності, благодійних акціях, ярмарках, флешмобах; загартовують лідерські якості в органах студентського самоврядування; активно долучаються до загальноуніверситетських та факультетських заходів з профорієнтації; відвідують музеї й театри.


День слов’янської писемності

Успішні випускники

Інна Апоненко


«Навчатися саме в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара було моєю мрією, здавалося, недосяжною. Так от: мрії збуваються! У 2001 році я завершила навчання на кафедрі загального та російського (слов’янського з 2015 р.) мовознавства ДНУ за спеціальністю «Російська мова та література». Це були незабутні роки, які я згадую з теплотою та вдячністю. Відкрите та щире ставлення викладачів кафедри та факультету лише сприяло здобуттю знань і заохочувало до їх подальшого поглиблення.  

Наступний крок – старт наукової діяльності та вступ до аспірантури. Під керівництвом досвідченого, талановитого викладача та вченого кафедри, кандидата філологічних наук, доцента Ірини Іванівни Турути була захищена дисертація «Еволюція власного імені у жанрі російської казки (від народної до літературної)», отримано науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Із 2011 року працюю в Дніпровському медичному університеті на посаді старшого викладача кафедри мовної підготовки, завідувача секції латинської мови. Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago (Без науки життя подібне смерті). Дякую, Alma mater!»

Тетяна Дагович 


Випускниця ДНУ 2002 р. за спеціальністю «Мова та література (російська). Українська мова та література», викладач, дослідник у Вестфальському університеті імені Вільгельма (м. Мюнстер). Письменниця, авторка кількох книжок прози, лауреат Міжнародних літературних премій «Рукопись года» (2010), «Русская премия» (2017).  

«На початку 2000-х, коли я отримала диплом, мало хто працював за фахом, а виїхавши до Німеччини, я навіть не сподівалась на це. Але мені пощастило: багато років я викладала мови на кафедрі славістики Бохумського університету. Під час занять мені часто доводилося з вдячністю згадувати викладачів альма-матер, які дали нам не тільки «холодні» знання, а й розуміння того, як розвивається й функціонує мова. Адже найскладніші питання – не ті, на які мусиш відповідати на іспитах, а ті, які виникають у студентів. Минулого року я звернулася до літературознавства, наразі працюю в науковому проєкті «Право і література» в Мюнстерському університеті – тепер пригадую лекції з теорії та історії літератури. Звичайно, і для моєї творчості роки навчання виявилися дуже важливими».

Співпраця з роботодавцями

Кафедра ефективно співпрацює з такими закладами: КЗО «Спеціалізована школа №67 еколого-економічного профілю» Дніпровської міської ради; КЗО «СЗШ №97 імені П. І. Шкідченка» Дніпровської міської ради; КЗО «Спеціалізована школа І–ІІІ ступенів №16» Дніпровської міської ради; КЗО НВО №28 Дніпровської міської ради; Дніпровський державний медичний університет, кафедра мовної підготовки; Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, кафедра інтенсивного навчання іноземним мовам; Міжнародне інформаційно-аналітичне агентство «Метал-інвест»; Українська телекомунікаційна компанія «Київстар», кол-центр; Телеканал 34; Студія кіно і телебачення «КіТ» та ін.