Версія для друку

Кафедра загальної психології та патопсихології

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Аршава Ірина Федорівна

Arshava

Зав. кафедрою

Професор

Професор Д-р психол. наук Iryna Arshava U-5004-2017 Iryna Arshava 0000-0003-1672-4479
Корнієнко Вікторія Володимирівна

Kornienko

Доцент Доцент кандидат психол. наук Kornienko V.V. V-6734-2017 Viktoria Kornienko 0000-0002-8043-3046
Салюк Марина Анатоліївна

Salyuk

Доцент кандидат психол. наук Marina Salyuk T-3130-2017 Salyuk Marina 0000-0002-6143-350X
Гончар Юлія Олександрівна

Gonchar

Доцент   кандидат психол. наук Юлия Александровна Гончар T-6623-2017

 

Yulia Gonchar 0000-0001-5316-906X
Кутовий Костянтин Петрович

Kutovyy

Доцент кандидат психол. наук K.Kutovyy U-5076-2017 Kostiantyn Kutovyy 0000-0001-9435-224X
Бунас Аліна Анатоліївна

Bunas

Доцент кандидат психол. наук Alina Bunas U-3164-2017 Alina Bunas  
Волков Дмитро Сергійович

Volkov

Доцент Доцент кандидат психол. наук Дмитро Волков U-3733-2017 Dmytro Volkov 0000-0002-3690-1308
Кутєпова-Бредун Вікторія Юріївна

Kutepova-Bredun

Доцент кандидат психол. наук Виктория Кутепова -Бредун S-7061-2018 V. U. Kutepova-Bredun 0000-0002-6137-815X
Баратинська Анастасія Володимирівна

Baratyns'ka

Викладач Baratyns'ka Anastasiia S- 6174-2018  

Телефон: (056) 776-49-54
E-mail: 326room@i.ua, dzm.dnu@gmail.com

Завідувач кафедри – Аршава Ірина Федорівна, доктор психологічних наук, професор, заслужений професор Дніпровського університету, член експертної ради при МОН України за напрямом «Психологія», академік Академії наук вищої освіти України, академік Академії наук соціальних технологій та місцевого самоврядування, «Відмінник освіти України», «Заслужений працівник освіти України». Член Європейської асоціації з психології здоров’я (EHPS) та Всесвітньої асоціації з психології особистості (WAРP), психотерапевт вищої кваліфікаційної категорії.

Професорсько-викладацький склад кафедри:
Аршава І.Ф. – зав. каф., д.психол.н., професор, Волков Д.С., декан факультету психології та спеціальної освіти, к. психол. н., доцент; Корнієнко В.В., к.психол.н., доцент, член-кореспондент Академії наук соціальних технологій та місцевого самоврядування; Салюк М.А., к.психол.н., доцент; Кутовий К.П., к.психол.н., доцент; Анпілова Д.В., к.психол.н., доцент; Ніканорова Ю.В., к.мед.н., доцент; Бунас А.А., к.психол.н., доцент; Гончар Ю.А., к.психол.н., доцент; Кутєпова-Бредун В.Ю., к.психол.н., доцент; Баратинська А.В., випускниця аспірантури, викладач.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: загальна психологія; клінічна психологія; експериментальна психологія; психодіагностика; історія психології; патопсихологія; основи психотерапії; юридична психологія; психологія девіантної поведінки; невропатологія; психофізіологія; психологія діяльності в особливих умовах; психологія сексуальності; основи дитячої психіатрії; основи сексології; нейропсихологія; сімейна психотерапія; психологія суїцидальної поведінки; психологія особистості; психопатологія; кримінальна психологія з основами судово-психологічної експертизи; психолого-педагогічна допомога в складних життєвих ситуаціях; психологія особистісного зростання; спецпрактикум з дитячої клінічної психодіагностики; ігрова психотерапія з практикумом.

Кафедра загальної психології та патопсихології є випусковою для спеціальності 053 «Психологія» та бере участь у підготовці студентів спеціальності 016 «Спеціальна освіта». На кафедрі загальної психології та патопсихології здійснюється підготовка аспірантів за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. За період існування кафедри захищено 2 докторські дисертації та 13 кандидатських дисертацій. Сьогодні на кафедрі виконуються 2 докторські та 4 кандидатські дисертації.

У період з 2011 р. по 2013 р. при факультеті психології ДНУ ім. О. Гончара функціонувала Спеціалізована вчена рада К 08.051.16 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології», яку очолювала доктор психологічних наук, професор Аршава І.Ф. Протягом усього періоду існування кафедри виконувалась науково-дослідна діяльність різних напрямів. Так, у період 2005-2007 рр. кафедра працювала над науковою темою «Психосоціальна дезадаптація дітей з різними вадами ЦНС та розробка диференційованої психологічної її корекції»; у 2008-2010 рр. – «Форми виявлення стресостійкості людини та шляхи автоматизації процедури її прогнозування»; 2010-2012 рр. – «Психологія здоров’я: теоретичні та практичні аспекти»; 2013-2015 рр. – «Психологічні умови забезпечення психологічного та психічного здоров`я працівників організацій. Профілактика та подолання стресу в організаціях», за якими було розроблено специфічні психологічні програми та на їх основі створено системи диференційованих засобів психологічної корекції та психопрофілактики для різного контингенту обстежуваних, з впровадженням результатів в навчальний процес; 2016-2018 рр. – «Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування особистості». З 01.01.2019 р., згідно з планом науково-дослідних робіт факультету психології та спеціальної освіти ДНУ ім. О.Гончара, що виконуються в межах робочого часу викладачів, виконується наступна тема: «Психологічні ресурси адаптаційного потенціалу особистості».

Для організації навчального процесу та науково-дослідної роботи на кафедрі створили навчально-методичну лабораторію (зав. лаб. Сабліна Г.М.). Згідно з умовами договору про співробітництво з Дитячою міською клінічною лікарнею №5 та Спеціалізованою багатопрофільною лікарнею №1 завідувач кафедри, д.психол.н., проф. Аршава І.Ф., та к.психол.н., доц. Корнієнко В.В. та доц. Ніканорова Ю.В. здійснюють консультативно-діагностичну та психокорекційну роботу з хворими дітьми та їхніми батьками, студентами та співробітниками ДНУ ім. О.Гончара.

На кафедрі створені всі умови для всебічної та повноцінної підготовки студентів за напрямами роботи кафедри. Для повноцінного засвоєння навчального матеріалу та закріплення практичних навичок заняття з 7 дисциплін проводяться на 8 клінічних базах кафедри (лікарні, спеціалізовані інтернати, дитячі дошкільні заклади тощо). Із даними закладами укладені спеціальні договори про можливість навчання на їх базі студентів факультету за напрямом роботи кафедри загальної психології та патопсихології та про науково-методичну співпрацю.

Міжнародна діяльність кафедри:
Співробітники кафедри розробляють і впроваджують програми з психології здоров’я для магістрів спільно з Європейською асоціацією з психології здоров’я. Також кафедра співпрацює з Тбіліським університетом імені Григола Робакідзе (Грузія, м. Тбілісі) та виконує спільні наукові дослідження з проблеми розробки принципів діагностики якості освіти. Професорсько-викладацький склад кафедри взяв участь в конкурсі спільних Українсько–латвійських науково-дослідних проектів для реалізації у 2016–2017 рр. під назвою «Розробка системної психологічної моделі намірів емігрувати українських та латиських студентів» («Development of a systemic psychological model for emigration intentions in university students from Latvia and Ukraine»). Головний координатор проекту від ДНУ ім. О.Гончара – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри Аршава І.Ф.; установа-партнер – Університет Латвії.

Співробітниками кафедри також розроблений проект крос-культурного дослідження «Соціальна відповідальність в структурі цінностей особистості як фактор психологічного благополуччя української та словацької молоді: крос-культурний аналіз» («Social responsibility in the Structure of Values as a Predictor of Psychological Well-Being in Ukrainian and Slovak youth: Cross-Cultural Analysis»). У рамках цього проекту нині проводиться робота з формалізації співробітництва з Інститутом прикладної психології факультету соціальних наук Університету Костянтина Філософа у м. Нітра, Словаччина. У співробітництві з професором Ш. Шварцем (Israel) викладачі кафедри під керівництвом зав. кафедри, професора Аршави І.Ф., успішно взяли участь у реалізації проекту з адаптації психодіагностичної методики Ш. Шварца «Портретний ціннісний опитувальник» (Adaptation of Portrait Values Questionnaire) (PVQ-57) українською мовою. 

Продовжується робота співробітників кафедри у складі робочої групи міжнародної організації «Принципи відповідальної менеджмент-освіти» (PRME Working Group “Gender Equality”). Робоча група з гендерної рівності згуртувала учених та керівників організацій різних країн для забезпечення підтримки та створення ресурсів для інтеграції гендерних аспектів у суспільне життя. Одним із головних завдань групи є проведення міждисциплінарних досліджень, дотичних до проблеми гендеру.

За останні 5 років співробітниками кафедри надруковано: підручників – 6; монографій – 4, навчальних та навчально-методичних посібників – 19; методичних рекомендацій – 7, статей у фахових українських та міжнародних наукових виданнях – 94. Науково-педагогічний склад кафедри бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, де виступає з доповідями. Також упродовж 5 років науковці кафедри вже взяли участь у 151 міжнародних та всеукраїнських конференціях.