Версія для друку

Кафедра загальної психології та патопсихології

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Аршава Ірина Федорівна

Arshava

Зав. кафедрою

Професор

Професор Д-р психол. наук Iryna Arshava U-5004-2017 Iryna Arshava 0000-0003-1672-4479
Корнієнко Вікторія Володимирівна

Kornienko

Доцент Доцент кандидат психол. наук Kornienko V.V. V-6734-2017 Viktoria Kornienko 0000-0002-8043-3046
Салюк Марина Анатоліївна

Salyuk

Доцент кандидат психол. наук Marina Salyuk T-3130-2017 Salyuk Marina 0000-0002-6143-350X
Кутовий Костянтин Петрович

Kutovyy

Доцент кандидат психол. наук K.Kutovyy U-5076-2017 Kostiantyn Kutovyy 0000-0001-9435-224X
Бунас Аліна Анатоліївна

Bunas

Доцент кандидат психол. наук Alina Bunas U-3164-2017 Alina Bunas  
Волков Дмитро Сергійович

Volkov

Доцент Доцент кандидат психол. наук Дмитро Волков U-3733-2017 Dmytro Volkov 0000-0002-3690-1308
Кутєпова-Бредун Вікторія Юріївна

Kutepova-Bredun

Доцент кандидат психол. наук Виктория Кутепова -Бредун S-7061-2018 V. U. Kutepova-Bredun 0000-0002-6137-815X
Сурякова Марина Володимирівна

Доцент Suriakova Maryna AAE-3119-2020 Maryna Suriakova 0000-0003-4678-8414
Баратинська Анастасія Володимирівна

Baratyns'ka

Старший викладач Baratyns'ka Anastasiia S- 6174-2018 A.V. Baratynska 0000-0003-4979-799X

Телефон: (056) 776-49-54
E-mail: 326room@i.ua, dzm.dnu@gmail.com

Завідувач кафедри – Аршава Ірина Федорівна, доктор психологічних наук, професор, заслужений професор Дніпровського університету, академік Академії наук вищої освіти України, академік Академії наук соціальних технологій та місцевого самоврядування, «Відмінник освіти України», «Заслужений працівник освіти України», Кавалер Ордена Княгині Ольги ІІІ ст., член Європейської асоціації з психології здоров’я (EHPS) та Всесвітньої асоціації з психології особистості (WAРP), психотерапевт вищої кваліфікаційної категорії, член експертної ради при МОН України за напрямом «Психологія».

Професорсько-викладацький склад кафедри:
Аршава І.Ф. – зав. каф., д.психол.н., професор, Волков Д.С., декан факультету психології та спеціальної освіти, к. психол. н., доцент; Корнієнко В.В., к.психол.н., доцент, член-кореспондент Академії наук соціальних технологій та місцевого самоврядування; Салюк М.А., к.психол.н., доцент; Кутовий К.П., к.психол.н., доцент; Ніканорова Ю.В., к.мед.н., доцент; Бунас А.А., к.психол.н., доцент; Сурякова М.А., к.психол.н., доцент; Кутєпова-Бредун В.Ю., к.психол.н., доцент; Баратинська А.В., старший викладач.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: загальна психологія; клінічна психологія; експериментальна психологія; психодіагностика; історія психології; патопсихологія; основи психотерапії; юридична психологія; психологія девіантної поведінки; психофізіологія; психологія діяльності в особливих умовах; психологія сексуальності; пропедевтика психічних хвороб; основи сексології; нейропсихологія; сімейна психотерапія; психологія суїцидальної поведінки; психологія особистості; кримінальна психологія з основами судово-психологічної експертизи; психолого-педагогічна допомога в складних життєвих ситуаціях; психологія особистісного зростання; спецпрактикум з дитячої клінічної психодіагностики; психологічні та структурно-функціональні особливості ЦНС і ВНД.

Кафедра загальної психології та патопсихології є випусковою для спеціальності 053 «Психологія» та бере участь у підготовці студентів спеціальності 016 «Спеціальна освіта». На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. За період існування кафедри захищено 2 докторські дисертації та 13 кандидатських дисертацій. Сьогодні на кафедрі виконуються 3 докторські та 43 кандидатські дисертації.

У період з 2011 р. по 2013 р. при факультеті психології ДНУ ім. О. Гончара функціонувала Спеціалізована вчена рада К 08.051.16 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 - загальна психологія, історія психології, яку очолювала доктор психологічних наук, професор Аршава І.Ф.

Протягом усього періоду існування кафедри виконувалась науково-дослідна діяльність різних напрямів. Так, у 2016-2018 рр. науковою темою кафедри була наступна: «Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування особистості». З 01.01.2019 р., згідно з планом науково-дослідних робіт факультету психології та спеціальної освіти ДНУ ім.О.Гончара, дослідження за науковою темою: «Психологічні ресурси адаптаційного потенціалу особистості».

Для організації навчального процесу та науково-дослідної роботи на кафедрі створено навчальну лабораторію (зав. лаб. Сабліна Г.М.).

Згідно з умовами договору про співробітництво з Дитячою міською клінічною лікарнею №5 та Спеціалізованою багатопрофільною лікарнею №1, завідувач кафедри, д.психол.н., проф. Аршава І.Ф., к.психол.н., доц. Корнієнко В.В. та доц. Ніканорова Ю.В. здійснюють консультативно-діагностичну та психокорекційну роботу з хворими дітьми та їхніми батьками, студентами та співробітниками ДНУ ім. О.Гончара.

На кафедрі створені всі умови для всебічної та повноцінної підготовки студентів за напрямами роботи кафедри. Для якісного засвоєння навчального матеріалу та закріплення практичних навичок заняття з 7 дисциплін проводяться на 8 клінічних базах кафедри (лікарні, спеціалізовані інтернати, дитячі дошкільні заклади тощо). Із даними закладами укладено договори про можливість навчання на базі закладів студентів факультету за напрямом роботи кафедри загальної психології та патопсихології та про науково-методичну співпрацю між ДНУ та зазначеними закладами.

Міжнародна діяльність кафедри:
Співробітники кафедри розробляютьта впроваджують у навчальний процес програму «Психологія здоров’я» для магістрів спільно з Європейською асоціацією з психології здоров’я. Також кафедра співпрацює з Тбіліським університетом імені Григола Робакідзе (Грузія, м. Тбілісі) та виконує спільні наукові дослідження з проблеми розробки принципів діагностики якості освіти. Професорсько-викладацький склад кафедри взяв участь у конкурсі спільних Українсько–латвійських науково-дослідних проектів для реалізації у 2016–2017 рр. під назвою «Розробка системної психологічної моделі намірів емігрувати українських та латиських студентів» («Development of a systemic psychological model for emigration intentions in university students from Latvia and Ukraine»). Головний координатор проекту від ДНУ ім. О.Гончара – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри Аршава І.Ф.; установа-партнер – Університет Латвії.

Співробітниками кафедри розроблено проект крос-культурного дослідження «Соціальна відповідальність в структурі цінностей особистості як фактор психологічного благополуччя української та словацької молоді: крос-культурний аналіз» («Social responsibility in the Structure of Values as a Predictor of Psychological Well-Being in Ukrainian and Slovak youth: Cross-Cultural Analysis»). У рамках цього проекту нині проводиться робота з формалізації співробітництва з Інститутом прикладної психології факультету соціальних наук Університету Костянтина Філософа у м. Нітра, Словаччина.

У співробітництві з відомим психологом – професором Ш. Шварцем (Israel) викладачі кафедри під керівництвом зав. кафедри, успішно взяли участь у реалізації проекту з адаптації психодіагностичної методики Ш. Шварца «Портретний ціннісний опитувальник» (Adaptation of Portrait Values Questionnaire) (PVQ-57) українською мовою та отримали відповідний сертифікат.

Продовжується робота співробітників кафедри у складі робочої групи міжнародної організації «Принципи відповідальної менеджмент-освіти» (PRME Working Group “Gender Equality”). Робоча група з гендерної рівності згуртувала учених та керівників організацій різних країн для забезпечення підтримки та створення ресурсів для інтеграції гендерних аспектів у суспільне життя. Одним із головних завдань групи є проведення міждисциплінарних досліджень, дотичних до проблеми гендеру.
За останні 5 років співробітниками кафедри надруковано: підручників – 6; монографій – 45, навчальних та навчально-методичних посібників – 26; статей у фахових українських та міжнародних наукових виданнях – 98. Науково-педагогічний склад кафедри бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, де виступає з доповідями. Упродовж 5 років науковці кафедри взяли участь у 154 міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Найбільш важливі публікації співробітників кафедри

Монографії

1. Аршава І.Ф., Кутєпова-Бредун В.Ю. «Психологія музиканта-виконавця». – Д.: вид-во «Свідлер А.Л.», 2020.
2. Аршава І.Ф., Бунас А.А. Прогностична компетентність як внутрішній регулятор поведінки особистості. - Київ: Вид-во «Освіта України», 2019.
3. Аршава І.Ф. (у співавт. з Носенко Е.Л.) Роль різних форм прояву інтелекту у зумовлені якості життя особистості. – Д.: вид-во «Свідлер А.Л.», 2019.
4. Arshava I., Kornienko V., Baratynska A. «Influence of personal and pathophychological characteristics on adaptation possibilities of patients with depression in the process of medico-psychological rehabilitation» “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія), 2019.
5. Аршава І.Ф., Салюк М.А. ( у співавт. з Носенко Е.Л.) Гуманізуючий потенціал новітніх інформаційних технологій в освіті. – Д.: Акцент ПП, 2013.
6. Аршава І.Ф. (у співавт. із Знанецькою О.М., Носенко Е.Л.) Позитивність образу Я і психологічне благополуччя особистості. – Д.: Вид-во «Інновація», 2011.
7. Аршава І.Ф. (у співавт. з Носенко Е.Л. ) Аспекти імпліцитної діагностики емоційної стійкості людини. – Д.: Вид-во ДНУ, 2008.
Навчально-методичні посібники

1. Волков Д.С., Баратинська А.В. Психологія діяльності в особливих умовах. – Дніпро, 2020.
2. Аршава І.Ф., Кутєпова-Бредун В.Ю. Спеціальна психологія. – Дніпро, 2019.
3. Аршава І.Ф., Кутєпова-Бредун В.Ю. Психологія творчості. – Дніпро, 2019.
4. Бунас А.А. Психологія особистості. – Д.: «ПФ Стандарт-Сервіс», 2018.
5. Аршава І.Ф., Корнієнко В.В. Суїцидальна поведінка: діагностика та корекція. – Д..: Вид-во ДНУ, 2018.
6. Аршава І.Ф., Корнієнко В.В. Принципи нейропсихологічного аналізу порушень вищих психічних функцій при локальних ураженнях мозку. - Д., 2016.
7. Аршава І.Ф., Кутовий К.П., ( у співавт. з Аршава І.О. ) Юридична психологія. - Д.: ДНУ ім. О.Гончара ( електронне видання), 2016.
8. Аршава И.Ф., (у співавт. з Алексеенко С.Д., Аршава И.А.) Сексуальность человека. Сексуальное поведение. - Дніпро, 2015.
9. Аршава И.Ф., Корниенко В.В. Основы патопсихологии. – Д.: изд-во «Свидлер А.Л.», 2015.
Підручники

1. Аршава І.Ф., Корнієнко В.В. Основи нервових та психічних хвороб (для спеціальностей «Психологія» та «Спеціальна освіта»). - Д.: Вид-во «Свідлер А.А.», 2018.
2. Аршава І.Ф. (у співавт. з Носенко Е.Л.) Сучасні напрями досліджень психології особистості. - Д.: Вид-во ДНУ, (електронне видання), 2018.
3. Аршава І.Ф., Корнієнко В.В. Основи клінічної психології. - Д.: Вид-во: «Свидлер», 2017.
4. Аршава І.Ф., Корнієнко В.В. Основи нейропсихології. - Д.: Вид-во: «Пороги», 2013.
5. Аршава І.Ф. (у співавт.) Основи юридичної психології з практикумом -Д.: Вид-во: «Маковецький», 2012.
6. Аршава І.Ф., (у співавт. з Носенко Е.Л.) Сучасні напрями зарубіжної психології: психологія особистості. - Д.: Вид-во ДНУ. – 2010.