Версія для друку

Кафедра загальної психології та патопсихології

Телефон: (056) 745-40-60
E-mail: 326room@i.ua, dzm.dnu@gmail.com

Завідувач кафедри – Аршава Ірина Федорівна, доктор психологічних наук, професор, член науково-методичної комісії при МОН України за напрямом «Психологія», академік Академії наук вищої освіти України, академік Академії наук соціальних технологій та місцевого самоврядування, «Відмінник освіти України», член Європейської асоціації з психології здоров’я (EHPS) та Всесвітньої асоціації з психології особистості (WAРP), психотерапевт вищої кваліфікованої категорії, «Заслужений працівник освіти України».

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Волков Д.С., декан факультету психології та спеціальної освіти, к. психол. н., доцент; Корнієнко В.В., к.психол.н., доцент, член-кореспондент Академії наук соціальних технологій та місцевого самоврядування; Салюк М.А., к.психол.н., доцент; Кутовий К.П., к.психол.н., доцент; Анпілова Д.В., к.психол.н., доцент; Ніканорова Ю.В., к.мед.н., доцент; Бунас А.А., к.психол.н., доцент; Гончар Ю.А., к.психол.н., доцент; Кутєпова-Бредун В.Ю., магістр психології, випускниця аспірантури, викладач; Баратинська А.В., випускниця аспірантури, викладач; Амінєва Я.Р., випускниця аспірантури, викладач; Ноздрін С.В., випускник аспірантури, викладач.

Кафедра загальної психології та патопсихології є випусковою для спеціальності 053 «Психологія» та бере участь у підготовці студентів спеціальності 016 «Спеціальна освіта». Співробітниками кафедри також проводиться підготовка слухачів НМЦ ПДО ПК ДНУ за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» (сумісно з кафедрою педагогіки та спеціальної освіти). На кафедрі загальної психології та патопсихології здійснюється підготовка аспірантів за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. За період існування кафедри захищено 2 докторські дисертації та 12 кандидатських дисертацій. Сьогодні на кафедрі виконуються 2 докторські та 4 кандидатські дисертації.

У період з 2011 р. по 2013 р. при факультеті психології ДНУ ім. О. Гончара функціонувала Спеціалізована вчена рада К 08.051.16 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології», яку очолювала доктор психологічних наук, професор Аршава І.Ф.

Протягом усього періоду існування кафедри виконувалась науково-дослідна діяльність різних напрямів. Так, у період 2005-2007 рр. кафедра працювала над темою науково-дослідної роботи другої половини дня «Психосоціальна дезадаптація дітей з різними вадами ЦНС та розробка диференційованої психологічної її корекції»; у 2008-2010 рр. – «Форми виявлення стресостійкості людини та шляхи автоматизації процедури її прогнозування»; 2010-2012 рр. – «Психологія здоров’я: теоретичні та практичні аспекти»; 2013-2015 рр. – «Психологічні умови забезпечення психологічного та психічного здоров'я працівників організацій. Профілактика та подолання стресу в організаціях», за якими було розроблено специфічні психологічні програми та на їх основі створено системи диференційованих засобів психологічної корекції та психопрофілактики для різного контингенту обстежуваних, з впровадженням результатів в навчальний процес. З 01.01.2016 р., згідно з планом науково-дослідних робіт факультету психології та ДНУ ім.О.Гончара, що виконуються в межах робочого часу НПП, виконується наступна тема: «Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування особистості».

Для організації навчального процесу та науково-дослідної роботи на кафедрі створили навчально-методичну лабораторію. Згідно з умовами договору про співробітництво з Дитячою міською клінічною лікарнею №5 та Спеціалізованою багатопрофільною лікарнею №1 завідувач кафедри, д.психол.н., проф. Аршава І.Ф., та к.психол.н., доц. Корнієнко В.В. здійснюють консультативно-діагностичну та психокорекційну роботу з хворими дітьми та їхніми батьками, студентами та співробітниками ДНУ ім. О.Гончара.

На кафедрі створено всі умови для всебічної та повноцінної підготовки студентів за напрямами роботи кафедри. Для повноцінного засвоєння навчального матеріалу та закріплення практичних навичок заняття з 7 дисциплін проводяться на 8 клінічних базах кафедри (лікарні, спеціалізовані інтернати, дитячі дошкільні заклади тощо).

Співробітники кафедри розробляють і впроваджують програми з психології здоров’я для магістрів спільно з Європейською асоціацією з психології здоров’я. Також кафедра співпрацює з Тбіліським університетом імені Григола Робакідзе (Грузія, м. Тбілісі) та виконує спільні наукові дослідження з проблеми розробки принципів діагностики якості освіти. Професорсько-викладацький склад кафедри взяв участь в конкурсі спільних Українсько–латвійських науково-дослідних проектів для реалізації у 2016–2017 рр. під назвою «Розробка системної психологічної моделі намірів емігрувати українських та латиських студентів» («Development of a systemic psychological model for emigration intentions in university students from Latvia and Ukraine»). Головний координатор проекту від ДНУ ім. О.Гончара – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри Аршава І.Ф.; установа-партнер – Університет Латвії.

Співробітниками кафедри також розроблений проект крос-культурного дослідження «Соціальна відповідальність в структурі цінностей особистості як фактор психологічного благополуччя української та словацької молоді: крос-культурний аналіз» («Social responsibility in the Structure of Values as a Predictor of Psychological Well-Being in Ukrainian and Slovak youth: Cross-Cultural Analysis»). У рамках цього проекту нині проводиться робота з формалізації співробітництва з Інститутом прикладної психології факультету соціальних наук Університету Костянтина Філософа у м. Нітра, Словаччина.

У співробітництві з професором Ш. Шварцем (Israel) викладачі кафедри під керівництвом зав. кафедри, професора Аршави І.Ф., успішно взяли участь у реалізації проекту з адаптації психодіагностичної методики Ш. Шварца «Портретний ціннісний опитувальник» (Adaptation of Portrait Values Questionnaire) (PVQ-57) українською мовою. (Сертифікат № # 25.06.2016 _90/15).

Продовжується робота співробітників кафедри у складі робочої групи міжнародної організації «Принципи відповідальної менеджмент-освіти» (PRME Working Group “Gender Equality”). Робоча група з гендерної рівності згуртувала учених та керівників організацій різних країн для забезпечення підтримки та створення ресурсів для інтеграції гендерних аспектів у суспільне життя. Одним із головних завдань групи є проведення междисциплінарних досліджень, дотичних до проблеми гендеру.

За останні 5 років співробітники кафедри опублікували: підручників – 6; монографій – 2, навчальних та навчально-методичних посібників – 18; методичних рекомендацій – 7, 94 статті.

Науково-педагогічний склад кафедри бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, де виступає з доповідями. Також упродовж 5 років науковці кафедри вже взяли участь у 151 міжнародній та всеукраїнській конференціях.