Версія для друку

Готуємо нові освітянські кадри для вищої школи

Протягом останніх років в Україні у зв’язку з евроінеграційними процесами та змінами у суспільстві і освіті значно зросли вимоги щодо підготовки магістрів у системі вищої освіти. Підготовка магістрів нової генерації викладачів та керівників-управлінців вищої школи в Україні, які були би добре обізнані у тенденціях світового розвитку вищої освіти, володіли знаннями з основ стратегічного освітнього менеджменту і системи управління навчальним закладом, мали компетентності в правових, фінансових, управлінських питаннях освітньої діяльності, фундаментальну психолого-педагогічну професійну підготовку, володіли принаймні однією з європейських іноземних мов на рівні професійного спілкування, отримали практичні навички використання новітніх інформаційних технологій в освітньому процесі, пропонується в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара. Ці нові магістерські програми підготовки, а саме «Педагогіка вищої школи» і «Управління навчальним закладом», мають відношення до галузі знань «Специфічні категорії», які вивчаються фахівцем тільки після отримання базової і повної вищої фахової освіти. Зазначені спеціальності можуть розглядатись як певний аналог обов'язкової річної педагогічної або управлінської підготовки, передбаченої у провідних зарубіжних університетах для осіб, які претендують на посади викладачів або керівників університетів та вищих навчальних закладів.

Особливістю освітньо-професійної програми підготовки магістрів зазначених спеціальностей в університеті є те, що вона передбачає надання магістрам фундаментальних знань, практичних навичок і вмінь у галузі основ педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту, методики викладання за професійним спрямуванням, дидактики, проведення педагогічного контролю знань, основ психології, використання новітніх інформаційних технологій в освіті та розробки елементів дистанційних навчальних курсів.

Також до компетенції магістрів входить виконання таких робіт, як розробка проекту освітніх стандартів, навчальних планів, програм, визначення видів та форм занять, методів та засобів навчання, вирішення питань управління діяльністю закладу тощо.

Зазначені вище посади вимагають від майбутніх викладачів та керівників вищої школи інтелектуального і творчого потенціалу, вміння стратегічно мислити, здатності до аналізу та прогнозування дій. Отримання дипломів магістрів дає можливість займатися викладацької, наукової, навчально-методичної і управлінської діяльністю в вузах України усіх рівнів акредитації.

Навчання за цими спеціальностями в університеті здійснюється в цілому зусиллями Центру післядипломної освіти, випускаючими і базовими кафедрами соціально-гуманітарного, економічного факультетів та факультету психології.

Довідки за телефонами: (056) 7445374, 7448673.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету