Версія для друку

Щодо професійного розвитку науково-педагогічних працівників

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 затверджено Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Наказом Міністерства освіти і науки України від 04.12.2020 р. затверджені Методичні рекомендації для професійного розвитку науково-педагогічних працівників. Ці документи визначають процедуру, види, форми, обсяг (тривалість), періодичність, умови підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти і установ усіх форм власності та сфер управління.

Зокрема визначається, що педагогічні і науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати власну кваліфікацію, а система внутрішнього забезпечення якості освіти закладів освіти включає в себе підвищення кваліфікації.

Обсяг підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої і післядипломної освіти протягом п’яти років не може бути меншим, ніж шість кредитів ЄКТС.

Основними видами підвищення кваліфікації є:

• навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо;

• стажування.

Серед напрямів підвищення кваліфікації університетом, з урахуванням вимог МОНУ та НАЗЯВО, визначені такі пріоритети:

• використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі;

• розвиток професійних компетентностей у педагогічній діяльності;

• формування професійних компетентностей галузевого спрямування;

• розвиток управлінської компетентності (для ректора, проректорів, деканів факультетів / директорів інститутів (центрів), завідувачів кафедри, завідувача відділу аспірантури та докторантури).

Крім того, педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть із власної ініціативи додатково проходити підвищення кваліфікації за іншими напрямами, такими як психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, інформаційна та кібернетична безпека, мовленнєва компетентність, особливості інклюзивного навчання, опанування новітніх виробничих технологій тощо.

Окремі види діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти) можуть бути визнані як підвищення кваліфікації).

Обсяг підвищення кваліфікації шляхом участі педагогічного або науково-педагогічного працівника у програмі академічної мобільності зараховується в межах визнаних результатів навчання, але не більше ніж 30 годин або один кредит ЄКТС на рік.

Один тиждень наукового стажування науково-педагогічних працівників закладів вищої і післядипломної освіти зараховується як підвищення кваліфікації в обсязі 30 годин або одного кредиту ЄКТС.

Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 годин або одного кредиту ЄКТС на рік.

Здобуття першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти, третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня або наукового рівня вищої освіти вперше або за іншою спеціальністю у межах професійної діяльності або галузі знань визнається як підвищення кваліфікації педагогічних або науково-педагогічних працівників.

Зарахування підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників університету за окремими видами діяльності, їх результатів та обсягів за дорученням вченої ради університету покладається на вчені ради відповідних факультетів (для педагогічних працівників структурних підрозділів ректорату, факультетів, навчально-методичних центрів – на науково-методичну раду університету), які визначаються на підставі звіту науково-педагогічного (педагогічного) працівника та клопотання кафедр (структурних підрозділів). При виникненні спірних питань остаточне рішення приймається вченою радою університету.

Процедура зарахування окремих видів діяльності така:

• працівник протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації подає клопотання до кафедри (структурного підрозділу) за підпорядкуванням вченої ради відповідного факультету (навчально-методичної ради університету – для працівників ректорату, деканатів, навчально-методичних центрів) про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації;

• клопотання протягом місяця з дня його подання розглядається на засіданні вченої ради відповідного факультету (навчально-методичної ради університету):

• для визнання результатів підвищення кваліфікації вчена рада відповідного факультету (навчально-методична рада університету) заслуховує звіт педагогічного або науково-педагогічного працівника щодо якості виконання програми підвищення кваліфікації, результатів підвищення кваліфікації, дотримання суб’єктом підвищення кваліфікації умов договору та повинна прийняти рішення про:

– визнання результатів підвищення кваліфікації;

– невизнання результатів підвищення кваліфікації.

Результати підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників університету у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження. На засіданні кафедри заслуховується науково-педагогічний (педагогічний) працівник, розглядаються звітні матеріали, даються висновки, відповідні рекомендації (за потреби).

Копії документів про підвищення кваліфікації (свідоцтв, сертифікатів, довідок тощо; рішень кафедри, вченої ради факультету) зберігаються на кафедрі.

Результати підвищення кваліфікації враховуються під час проведення атестації педагогічних працівників, а також під час обрання науково-педагогічних працівників на посаду за конкурсом чи укладення трудового договору з педагогічними та науково-педагогічними працівниками.

Інші аспекти та особливості підвищення кваліфікації містяться у Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

НМЦ ПДО ПК нашого університету в 2020-2021 навчальному році здійснював безкоштовне (для науково-педагогічних працівників ДНУ) підвищення кваліфікації за програмою «Сучасні інформаційні технології в освітньому процесі вищої школи», за якою свою кваліфікацію підвищили понад 200 НПП університету. У 2021-2022 н.р. заплановане запровадження ще однієї програми підвищення кваліфікації – «Професійна діяльність у вищій школі: методи, мистецтво, майстерність», яка надасть змогу покращити педагогічні навички працівникам ДНУ.

Дмитро Свинаренко,
проректор з науково-педагогічної роботи