Версія для друку

Концепція неперервної освіти, перевірена часом

За 40 років діяльності факультету підвищення кваліфікації ДНУ більше 20 тисяч викладачів вищих навчальних закладів навчалися там за різними програмами. Сьогодні педагогам українських ВНЗ І-ІV рівнів акредитації пропонуються навчальні курси за всіма базовими напрямами підготовки класичного університету. У рік святкування 90-річчя alma mater такий вагомий доробок одного з підрозділів є особливо значущим.

Факультет підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів при Дніпропетровському державному університеті розпочав свою діяльність у 1967 році. Тоді на навчання за трьома спеціальностями загального профілю (математика, фізика, хімія) було прийнято більше 150 осіб з 60 вишів Латвії, Литви, Естонії, Білорусі, Росії та багатьох регіонів України. Протягом 70-х – 80-х років були послідовно відкриті нові спеціальності: російська мова і література; іноземні мови (англійська, французька, німецька); електронні обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі. Щорічно близько 250 викладачів з інститутів та університетів усіх радянських республік з’їжджалися на навчання та стажування до Дніпропетровського університету.

У різні часи керівництво факультетом здійснювали видатні вчені університету: академік АН України, професор Корнійчук М.П., професор Швайко М.Ю., доцент Вакарчук Б.С. У 1990 році на посаду декана ФПК обраний професор кафедри ЕОМ Сопільник О.В.

Стрімкий розвиток ФПК почався з 1997 року, коли внаслідок акредитації у складі Інституту довузівської підготовки та післядипломної освіти факультетові було надане право здійснювати підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ І-ІV рівнів за усіма базовими напрямами університету. Зараз навчальний процес у підрозділі здійснюється за 27 акредитованими напрямами та спеціальностями , в ньому беруть участь 12 факультетів (більше 40 профілюючих кафедр) Дніпропетровського національного університету. Зі слухачами працюють більше 100 провідних учених-педагогів.

Головною метою діяльності факультету є підвищення рівня науково-теоретичної і навчально-методичної підготовки викладачів вищої школи, узагальнення та розповсюдження передового досвіду в галузі післядипломної освіти, апробація, впровадження інноваційних технологій та сучасних технічних засобів у навчальний процес в рамках національної концепції неперервної освіти.

При організації навчання поряд з традиційними апробуються та використовуються інноваційні форми проведення занять: тренінги, круглі столи, дискусії, ділові, рольові ігри тощо. Використовується і така форма підвищення кваліфікації, як персональне прикріплення слухача до того чи іншого викладача, або науковця, що дає можливість слухачеві брати участь у виконанні спільних навчально-методичних розробок, роботі кафедральних та університетських семінарів, колоквіумів. У процесі навчання відбувається інтенсивний обмін досвідом, інформацією, обговорюються методичні питання з приводу впровадження інноваційних технологій навчання, зокрема дистанційного. Велика увага приділяється впровадженню положень Болонського процесу, кредитно-модульного підходу до оцінки знань студентів. Слухачі мають змогу користуватися послугами наукової бібліотеки, комп’ютерними класами з сучасним обладнанням. Все це забезпечує високий рівень підготовки, який повністю відповідає сучасним вимогам.

Ще одна форма підвищення кваліфікації викладачів – стажування на профілюючих кафедрах терміном від 1 до 10 місяців. У цій роботі беруть участь практично всі кафедри ДНУ, використовується матеріально-технічна база університету. Це створює належні умови слухачам для завершення та апробації результатів кандидатських та докторських дисертацій, написання підручників, навчальних посібників, методичних розробок.

Важливою ділянкою роботи ФПК стала його участь у перепідготовці кадрів у ході масштабної реструктуризації виробництва, яке супроводжувалося вивільненням чималої кількості працівників різних спеціальностей. Починаючи з 1996 року факультет розгорнув інтенсивну роботу з підвищення ділової компетенції незайнятого населення згідно з договорами між ДНУ та Обласним центром зайнятості за актуальними напрямами відповідно до попиту на місцевому ринку праці. Ми пропонуємо щорічно у рамках тендерних пропозицій Обласному центру зайнятості 10 -12 напрямів, зокрема такі як: „Менеджмент організацій”, ”Проектний менеджмент”, „Мережеві комп’ютерні технології”, „Банківська справа”, „Менеджер малого бізнесу-підприємець”, „Автоматизація бухгалтерського обліку” тощо. Цей перелік щорічно змінюється у відповідності із попитом. За 10 років більше 1000 осіб отримали змогу підвищити свою компетенцію, що дозволило їм змінити сферу діяльності, знайти своє місце в суспільстві.

У 2005 році, з метою розширення кількості і підвищення якості освітніх послуг для різних верств населення, ІДППО ДНУ був поділений на факультет довузівської підготовки і факультет післядипломної освіти у рамках якого на базі ФПК викладачів ВНЗ був створений Центр підвищення кваліфікації, метою якого є надання широкого кола освітніх послуг не тільки освітнім закладам різного рівня акредитації, а і підприємствам, організаціям, громадським структурам.

Працюючи в рамках концепції неперервної освіти, Центр підвищення кваліфікації факультету післядипломної освіти ДНУ постійно розширює і удосконалює сферу своєї діяльності, що дозволяє йому гнучко реагувати на зміни в суспільному житті, пропонувати широку низку освітніх послуг різним верствам населення і бути провідним закладом післядипломної освіти в Придніпровському регіоні.

Керівник ЦПК ФПДО ДНУ
О.В. Сопільник