ЗМІСТ

ФІТОЦЕНОЗ – КОМПОНЕНТ ЛІСОВОГО БІОГЕОЦЕНОЗУ .......................................................  3

Белова Н. А., Травлеев А. П. Эволюция и генезис почв под лесными фитоценозами в

степи ....................................................................................................................................................  3

Мицик Л. П. Метод визначення декоративності травостою ......................................................  10

Узбек І. Х., Галаган Т. І. Земля і люди степового Придніпров’я ...............................................  15

Кулік А. Ф. Біоенергетичні показники у системі опад–підстилка–грунт лісових

біогеоценозів Присамар’я ...........................................................................................................  21

Горейко В. А. Экологические и технологические особенности основных

лесообразующих пород в степи .................................................................................................  25

Кучма В. М., Павлюкова Н. Ф. Сезонна динаміка активності ферменту інвертази в

ґрунтах Ботанічного саду ДНУ ...................................................................................................  33

Лісовець О. І., Мицик Л. П. Фітоценотична активність видів моніторингових пробних

площ правобережного Присамар’я ..........................................................................................  37

Шанда В. І., Ворошилова Н. В. Теоретичні питання аналізу серійних рослинних

угруповань та їхніх ценопопуляцій ............................................................................................  42

Дем’янов В. В., Манюк В. В. Розповсюдження та нові місцезнаходження

папоротей на Дніпропетровщині ...............................................................................................  49

Ворошилова Н. В. До теорії сукцесійного аналізу рослинності ................................................  59

Чемерис І. А. Фітоіндикація стану борових екосистем середнього Придніпров’я ...............  64

Орлова Л. Д. Систематичний аналіз та біоекологічні особливості представників родини

тонконогові (poaceae barnhart) Полтавщини ...........................................................................  72

Александрова А. О. Фіторізноманіття заказника «Варламівський» (Юр’ївський район

Дніпропетровської області) .........................................................................................................  76

Калашник Ю. А. К вопросу об исследовании первичной продуктивности леснûх

биоценозов Присамарского биогеоценологического стационара ...................................  82

Галаган О. К. Екологічний аналіз флори міста Кременця та його околиць ............................  86

Барановський Б. О. Аналіз флористичного різноманіття річковоих долин Присамар’я

на сучасному етапі досліджень ..................................................................................................  91

ҐРУНТ – КОМПОНЕНТ ЛІСОВОГО БІОГЕОЦЕНОЗУ ................................................................  95

Белова Н. А., Яковенко В. Н. Микроморфологическая характеристика темно-
каштановых
почв Старобердянского лесного массива ........................................................  95

Цвєткова Н. М., Крикун Г. В. Вміст та міграція Купруму(Сu) в лісових чорноземах . 102

Балалаев А. К. Материалы к экологической классификации почвенных пор по их

геометрическим признакам ......................................................................................................  107

Власенко Н. О. Про відновний потенціал ґрунтів – показника генезису та еволюції

лісових екосистем степового Придніпров’я ..........................................................................  112

КЛІМАТ – КОМПОНЕНТ ЛІСОВОГО БІОГЕОЦЕНОЗУ .........................................................  118

Іванько І. А. Особливості освітленості та фітоклімату під пологом насаджень

тіньового типу світлової структури при різних світлових станах ......................................  118

Карась О. Г. Характеристика кліматопічних особливостей

та середовищеперетворюючого впливу лісових біогеоценозів арени ............................  124

ЗООЦЕНОЗ – КОМПОНЕНТ ЛІСОВОГО БІОГЕОЦЕНОЗУ ....................................................  130

Михеев А. В. Биогеоценотическая структура информационного поля косули (capreolus
capreolus linnaeus, 1758) в снежный период года в условиях степных лесов .................  130

Кульбачко Ю. Л. Эколого-фаунистическая характеристика пауков (aranei)

искусственных древесных насаждений плакорных местообитаний в условиях
степного Приднепровья .............................................................................................................  138

Смирнов Ю. Б. Накопичення важких металів ґрунтовою мезофауною в умовах

долинно-терасового ландшафту ..............................................................................................  143

Кунах О. Н., Жуков А. В. Животное население почв придолинно-балочного

ландшафта .....................................................................................................................................  148

Білушенко А. А. Сучасний стан фауни рукокрилих (chiroptera) м. Черкаси

за результатами проведення детекторних обліків ................................................................  158

ТЕХНОГЕННІ БІОГЕОЦЕНОЗИ. РЕКУЛЬТИВАЦІЯ .................................................................  163

Романова Н. В., Зверковський В. М., Молдован М. Є. Хімічні властивості шахтних

порід Західного Донбасу ............................................................................................................  163

Якуба М. С. Фракційний і мікроелементний склад мортмаси насаджень

на порушених землях Західного Донбасу ..............................................................................  167

Сердюк С. Н. Биогеохимические исследования загрязнения тяжелыми металлами

территории г. Днепропетровска ..............................................................................................  177

Клименко Т. К. Особливості геохімічних аномалій важких металів у ґрунтах

промислових урбосистем м. Дніпродзержинська ...............................................................  183

Євтушенко Е. О. Особливості таксономічного об’єму екоморф та екоморфічної

ємкості основних таксонів антропно трансформованих рослинних угруповань

Кривбасу ........................................................................................................................................  189

Юсипіва Т. І. Вплив викидів коксохімічного виробництва на морфометричні

показники самосіву деревних рослин .....................................................................................  195