Версія для друку

Кафедра фізіології та інтродукції рослин

Телефон: +3(0562) 46-92-44
E-mail: FR2008@ukr.net; Lykholat2006@ukr.net

Завідувач кафедри – Лихолат Юрій Васильович, доктор біологічних наук, професор.

Кафедра відповідає за підготовку фахівців за спеціальністю «Фізіологія рослин».
Бакалавр – «Біолог»; магістр – «Фізіолог рослин».

Навчальний процес забезпечують 2 доктори біологічних наук, професори;
6 кандидатів біологічних наук, доценти:
д. б. н., проф. Лихолат Юрій Васильович;д. б. н., проф. Зайцева Ірина Олексіївна;
к. б. н., доц. Павлюкова Наталія Федорівна;к. б. н., доц. Юсипіва Тетяна Іванівна;
к. б. н., доц.Грицай Зоя Володимирівна; к. б. н., доц. Легостаєва Тетяна Вікторівна;
к. б. н., доц. Кабар Анатолій Миколайович; к. б. н., доц. Чернікова Ольга Вадимівна;
асист. Заїко Ганна Аркадіївна.

На кафедрі фізіології та інтродукції рослин здійснюється підготовка фахівців за спеціалізаціями «Фізіологія рослин» та «Ландшафтний фітодизайн».

Основні (профілюючі) дисципліни: Анатомія рослин. Фізіологія та біохімія рослин. Генетика. Теорія еволюції. Методика викладання біології. Педагогічна практика. Ландшафтний фітодизайн.

Основні фахові спеціальні курси:
Фізіологія адаптації рослин. Декоративна дендрологія. Фізіологічні основи фітодизайну та флористики. Квітництво відкритого та закритого ґрунту. Садово-паркове мистецтво та озеленення міст. Проблеми генетичної безпеки. Генетика та селекція рослин. Генетична інженерія та біотехнологія рослин. Фізіологія та екологія фотосинтезу. Фітоімунітет з основами захисту рослин. Біологічно активні речовини рослин. Фітоіндикація та фітомоніторинг стану довкілля.

Практичні заняття проводяться на базі наукових лабораторій НДІ біології та ботанічного саду ДНУ із залученням кваліфікованих фахівців.

На виробничу і переддипломну практику студенти направляються в Інститут сільського господарства степової зони НААН, ботанічні сади м. Дніпропетровськ, м. Кривий Ріг, Центральний ботанічний сад ім. М.М. Гришка м. Київ, заповідник «Асканія-Нова», в ландшафтні фірми та озеленювальні організації (ЗАТ «Зеленбуд» м. Дніпропетровськ та області), які займаються проектуванням та створенням об’єктів озеленення, фермерські господарства, де майбутні випускники зможуть отримати роботу. Педагогічну практику студенти кафедри проходять у середніх загальноосвітніх навчальних закладах міста і області.

Основний напрямок наукових досліджень кафедри: вивчення механізмів дії антропогенних факторів на фізіолого-біохімічні процеси рослин з метою підвищення їх стійкості в несприятливих умовах навколишнього середовища; теорія і практика сучасного паркобудування, ландшафтної організації та озеленення об’єктів різного функціонального призначення; дослідження регенераційної здатності рослин, особливостей росту і розвитку, вегетативного та генеративного розмноження сільськогосподарських та декоративних культур.

Викладачі кафедри беруть участь у виконанні наступних держбюджетних тем: ДБ №1-320-16 «Фізіологічні основи ефективної інтродукції нетрадиційних плодових та ягідних культур в умовах Степового Придніпров’я», ДБ№0116U000023 «Аналіз процесів адаптації інтродукованих рослин в культурфітоценозах Придніпровського регіону».

Заплановано співробітництво викладачів та студентів кафедри з університетом Кобленц-Ландау (Німеччина) з метою впровадження проекту «Дослідження фізіолого-біохімічних механізмів адаптації та ефективної інтродукції культурних рослин».Проект передбачає дослідження еколого-фізіологічних властивостей представників різних таксонів малопоширених плодово-ягідних культур залежно від природно-кліматичних умов району інтродукції, фізіолого-біохімічних критеріїв стійкості інтродуцентів та оцінку харчової цінності рослин. На основі встановлених закономірностей планується розробка еколого-фізіологічних основ ефективної інтродукції цих культур в умовах регіону, технологій їх оптимального культивування та розмноження, рекомендації щодо введення в культуру з метою розширення виробництва рослинної продукції із підвищеним вмістом біологічно активних речовин профілактичної та лікувальної дії, а також використання в системі озеленення населених місць та техногенних територій.

Державна підтримка цієї проблеми здійснюється в рамках Галузевої програми «Плоди і ягоди України – 2017» (Мінагрополітики і продовольства України, Державної науково-технічної програми «Біофортифікація та функціональні продукти на основі рослинної сировини на 2012-2016 рр.» (НАН України).

Студенти кафедри беруть участь у міжнародних та регіональних наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах; у роботі наукового гуртка кафедри.

Новацією в організації виховної роботи серед студентів кафедри є проведення круглих столів з провідними вченими у галузі експериментальної фізіології та біохімії рослин (декан агрономічного факультету Сумського національного університету Коваленко І.М., зав. каф. фізіології рослин Донецького національного університету (м. Вінниця) Приседський Ю.Г., завідувач лабораторії еволюційної екології гідробіонтів Вільнюського національного університету (Research Nature Center) доктор Кестутіс Арбачяускас, д.б.н., проф. Гнатів П.С., Львівський національний аграрний університет).

Випускники отримують широкі можливості для працевлаштування в науково-дослідних інститутах біологічного, сільськогосподарського та екологічного профілю, природоохоронних закладах, галузевих лабораторіях дослідних та селекційних станцій, лабораторіях біотехнології, фітопатології та захисту рослин, організаціях по озелененню населених місць, вирощуванню посадкового матеріалу рослин закритого і відкритого ґрунту.